BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wierzbicki Janusz
Tytuł
W sprawie organizacyjno-finansowego uwarunkowania samorządu terytorialnego (w świetle nowego unormowania zasad funkcjonowania rad narodowych)
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1985, nr 130, s. 9-52
Tytuł własny numeru
Finansowe podstawy rozwoju samorządności terytorialnej
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, System samorządowy, Samorządność, Reforma samorządowa, Organy samorządu terytorialnego, Instytucje samorządów terytorialnych, Decentralizacja, Ustawa o samorządzie terytorialnym, Regulacje prawne
Local government, Local governing system, Self-government, Local government reform, Local government bodies, Local government institutions, Decentralization, Local Government Act, Legal regulations
Abstrakt
Do prawno-ustrojowych podstaw funkcjonowania władzy terenowej należy przede wszystkim utrzymanie, w ustawie z 20.7.1983 o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego, dwoistego charakteru rad narodowych jako terenowych organów władzy państwowej i zarazem jako organów samorządu terytorialnego (w gminach, miastach, dzielnicach miast, województwach), wraz z odpowiadającym temu dualizmem kompetencji organów administracji terenowej jako kompetencji wykonawczo-zarządzających, związanych z realizacją uchwał rad narodowych, oraz kompetencji administracji państwowej, wyłączonych z zakresu władczej właściwości rad narodowych. Dokonane w reformie systemu władzy terenowej z 1950 roku przekształcenie rad narodowych, będących do tego czasu jedynie organami samorządu terytorialnego, w terenowe organy władzy państwowej można uważać zarówno za zerwania z samorządem terytorialnym, przynajmniej w tradycyjnym jego rozumieniu jako występującego poza organizacją państwową organizmu przedstawicielskiego ludności, jak i za jakościową przemianą samorządu terytorialnego, wyrażającego się przekształceniem go, zgodnie z warunkami ustrojowymi państwa socjalistycznego, w organizm stanowiący ogniwo organizacji państwowej. Można uznać, że system rad narodowych nie zrywał w zasadzie po roku 1950 z ideą samorządności terytorialnej, chociaż nie powiedziano niczego na ten temat ani w Konstytucji PRL z 22.7.1952 roku, ani w ustawie o radach narodowych z 25.1.1958 r. (wiązało się to z traktowaniem rad narodowych zarazem jako terenowych organów administracji państwowej). System ten nie uległ istotnej zmianie do roku 1973, mimo kilkakrotnego nowelizowania ustawy o radach narodowych, w tym bowiem dopiero roku wprowadzono do tej ustawy przepis o podwójnym charakterze rad narodowych jako terenowych organów władzy państwowej i organów samorządu terytorialnego (towarzyszyło temu wyodrębnienie z rad narodowych terenowych organów administracji państwowej), co zostało potwierdzone w zmianie Konstytucji PRL z 1976 r. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Bator, Tworzenie planów gospodarczych przez samorząd na przykładzie planu społeczno-gospodarczego rozwoju gminy. Państwo i Prawo 1982 nr 10.
 2. A. Jaroszyński, W sprawie zmiany ustawy o radach narodowych. Państwo i Prawo 1982 nr 1/2.
 3. A. Łętowski, W sprawie reformy systemu władz terenowych. Państwo i Prawo 1982 nr 1/2.
 4. A. Piekara (głos w dyskusji), Reforma gospodarcza a zmiany w funkcjach rad i administracji terenowej. Rada Narodowa - Gospodarka - Administracja 1981 nr 17/18.
 5. B. Zawadzka, Rady narodowe a samorządy w świetle projektów nowych regulacji prawnych, Państwo i Prawo 1982 nr 7.
 6. B. Zawadzka, Warunki samorządności rad narodowych, Państwo i Prawo 1982 nr 11.
 7. H. Rot, O projekcie reformy władz terenowych, Państwo i Prawo 1982 nr 8.
 8. H. Sochacka-Krysiak, Źródła finansowania działalności rad narodowych, Finanse 1982 nr 6.
 9. J. Gabjan, Jeszcze raz o budżetach terenowych, Rada Narodowa, Gospodarka, Administracja 1981 nr 14.
 10. J. Kaleta, Rada narodowa a gospodarowanie budżetem, Rada Narodowa, Gospodarka, Administracja 1981 nr 10.
 11. J. Pajestka, Planowanie, centralne kierowanie i mechanizm rynkowy w gospodarce socjalistycznej, Nowe Drogi 1968 nr 11.
 12. Konstytucja PRL z 22.7.1952, Dz. U. nr 33 poz. 232.
 13. S. Iwanowski, W sprawie pojęcia samorządu, Państwo i Prawo 1974 nr 11.
 14. S. Zawadzki, B. Zawadzka, Rady narodowe a samorząd terytorialny, Wieś Współczesna 1982 nr 3/4.
 15. T. Fuks, M. Szpringer, B. Zawadzka (głosy w dyskusji), Reforma gospodarcza a zmiany w funkcjach rad i administracji terenowej. Rada Narodowa - Gospodarka - Administracja 1981 nr 17/18.
 16. T. Fuks, Rada narodowa a samorząd terytorialny. Państwo i Prawo 1983 nr 5.
 17. T. Rabska, Prawne uwarunkowanie podziału kompetencji między szczeblami administracji gospodarczej. Gospodarka Planowa 1977 nr 5.
 18. Ustawa o radach narodowych z 1972 r., Dz. U. nr 49 poz. 319.
 19. Ustawa z 10.2.1970 o zmianie Konstytucji PRL, Dz. U. nr 5 poz. 29, tekst jednol. z 1976 r., Dz. U. nr 7 poz. 36.
 20. Ustawa z 20.3.1950 o terenowych organach jednolitej władzy państwowej, Dz. U. nr 18 poz. 147.
 21. Ustawa z 20.7.1983 o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego, Dz. U. nr 41 poz. 185.
 22. Ustawa z 22.11.1973 o zmianie ustawy o radach narodowych z 25.1.1958, Dz. U. nr 47 poz. 276, tekst jednol. z 1973 r. Dz. U. nr 47 poz. 277.
 23. Ustawa z 25.1.1958 o radach narodowych, Dz. U. nr 5 poz. 16 z późn. zmianami.
 24. Ustawa z 25.11.1970 Prawo budżetowe, Dz. U. nr 29 poz. 244, z późn. zmianami.
 25. Ustawa z 26.2.1982 o planowaniu społeczno-gospodarczym, Dz. U. nr 7 poz. 51.
 26. W. Dawidowicz, Jeszcze jedna reforma rad narodowych, czy przywrócenie samorządu terytorialnego? Państwo i Prawo 1982 nr 3/4.
 27. W. Madurowicz, Podwójne podporządkowanie, Z zagadnień centralizmu demokratycznego w systemie rad narodowych. Problemy Rad Narodowych 1974 nr 28.
 28. W. Madurowicz, Z zagadnień decentralizacji w terytorialnym przekroju gospodarki narodowej. Problemy Rad Narodowych 1977 nr 38.
 29. Z. Pirożyński, Budżet i planowanie finansowe województwie, Rada Narodowa, Gospodarka, Administracja 1981 nr 13.
 30. Z. Pirożyński, Finansowe podstawy działalności rad narodowych, Finanse 1983 nr 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu