BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Denek Emilia
Tytuł
Warunki rozwoju działalności koordynacyjnej organów terenowych
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1985, nr 130, s. 117-131
Tytuł własny numeru
Finansowe podstawy rozwoju samorządności terytorialnej
Słowa kluczowe
Koordynacja gospodarcza, Gospodarka terytorialna, System gospodarczy, Gospodarka scentralizowana, Reformy gospodarcze
Economic coordination, Territorial economy, Economic system, Centralized economy, Economic reforms
Abstrakt
Ważnym elementem każdego układu funkcjonowania gospodarki, scentralizowanego, zdecentralizowanego, a także mieszanego, jest działalność koordynacyjna organów terenowych wobec jednostek im organizacyjnie nie podporządkowanych, ściślej mówiąc chodzi tu o skoordynowanie działalności tych jednostek z działalnością jednostek podporządkowanych organom terenowym. Zagadnienie to jest przedmiotem prowadzonej od wielu lat dyskusji, do tej pory nie udało się jednak jednoznacznie ustalić pojęcia ani właściwego zakresu koordynacji terenowej, przy czym pomija się w nich z reguły współzależności występujące między koordynacją działalności jednostek organom terenowym nie podporządkowanych oraz kierowaniem tymi jednostkami ze strony organów, którym są one organizacyjnie podporządkowane. Specyficzną atmosferę w dyskusjach prowadzonych na ten temat stwarza świadomość całkowitej niemal bezskuteczności, przynajmniej w dotychczasowej praktyce, koordynacji terenowej, mimo nieustannego dążenia do wzrostu jej znaczenia. Sprawa ta uzyskuje szczególne znaczenie przy usamodzielnianiu przedsiębiorstw, pozwalającym na osłabianie ich zależności od organów centralnych (resortowych), od tych bowiem organów zależało w dotychczasowej praktyce - w warunkach systemu bardziej lub mniej scentralizowanego - czy i o ile przedsiębiorstwa im podporządkowane uwzględniały w swej działalności decyzje koordynacyjne organów terenowych. W tym stanie rzeczy nie powinno się ograniczać dyskusji na temat koordynacji terenowej wyłącznie do kwestii pojęciowych i systematyzujących. Wydają się one pozbawione większego znaczenia jeśli nie zwraca się w nich zarazem uwagi na warunki, od których może zależeć jej skuteczność. Zwracając w tym opracowaniu główną uwagę na warunki skuteczności koordynacji terenowej, wymaga tu również zasygnalizowania kwestia jej instrumentarium, które musi być dostosowane do warunków, w jakich jest ta koordynacja przeprowadzana. Nie można tu szerzej tego tematu rozwinąć, nie można go jednak również pominąć ze względu na zależność skuteczności koordynacji terenowej nie tylko od warunków systemowych lecz także właściwości doboru jej instrumentów. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Chełmoński, Instytucje administracyjno-prawne w zarządzaniu gospodarką narodową, w: System prawa administracyjnego, t. IV, Ossolineum 1980.
 2. J. Kurnal, Teoria organizacji i zarządzania, PWE Warszawa 1979.
 3. J. Wierzbicki, Mechanizm planistyczno-finansowy gospodarki terenowej (analiza funkcjonującego systemu), w: Planowanie i finansowanie działalności organów terenowych, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Seria I nr 87, Poznań 1980.
 4. J. Wierzbicki, Węzłowe problemy funkcjonowania gospodarki terenowej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1981 kw. I.
 5. J. Wróblewski, Ogólne problemy koordynacji w działalności rad narodowych, Studia Prawno-Ekonomiczne 1971, tom VII.
 6. K. Sobczak, Problemy prawne wpływu terenowych organów władzy i administracji terenowej na kompleksowy rozwój. Problemy Rad Narodowych 1979 nr 46.
 7. Konstytucja PRL (tekst jednol. Dz.U. nr 7 poz. 36).
 8. M. Springer, Prawne elementy wzmocnienia koordynacji terenowej. Państwo i Prawo 1976 nr 7.
 9. M. Wierzbowski, Uprawnienia rad narodowych i terenowych organów administracji w stosunku do jednostek im nie podporządkowanych, w: Terenowe organy administracji i rady narodowe po reformie, pod red. J. Służewskiego, Warszawa 1977.
 10. P. Walczuk, Koordynacyjna rola rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej. Studia Iuridca 1982 nr XI.
 11. Rozporządzenie Rady Min. z 23.11.1973 w sprawie szczegółowych zasad wykonywania koordynacji przez terenowe organy administracji państwowej, Dz.U. nr 47 poz. 278.
 12. Rozporządzenie Rady Min. z 30.11.1972 w sprawie zadań i uprawnień koordynacyjnych gminnych rad narodowych i naczelników gmin, Dz.U. 1972 nr 49 poz. 316.
 13. T. Rabska, Założenia terenowej koordynacji w świetle nowego podziału terytorialnego, w: Zbiór studiów z zakresu nauk administracyjnych, pod red. Z. Rybickiego, M. Gromadzkiej-Grzegorzewskiej, M. Wyrzykowskiego, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.
 14. Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych z 25.9.1981, Dz.U. nr 24 poz. 122.
 15. Ustawa o przedsiębiorstwach z 25.9.1981, Dz.U. nr 24 poz. 122.
 16. Ustawa o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego z 20.7.1983 (Dz.U. nr 41 poz. 183).
 17. Z. Leoński, Rola terenowych organów administracji państwowej oraz jednostek podporządkowanych i nie podporządkowanych w zabezpieczeniu kompleksowego rozwoju ich terenu, Problemy Rad Narodowych 1978 nr 42.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu