BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sułkowski Łukasz (Uniwersytet Jagielloński), Ignatowski Grzegorz (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Zagadnienia etyczne a edukacja polskich menedżerów
Ethical Issues and Education of Polish Managers
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2016, vol. 15, nr 34, s. 283-295, bibliogr. 19 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Edukacja w służbie przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Etyka, Menedżer, Kształcenie menedżerów, Edukacja w zakresie przedsiębiorczości, Konkurencja, Kadra kierownicza
Ethics, Manager, Managers training, Entrepreneurship education, Competition, Managerial staff
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Przedstawienie i przeanalizowanie problemów etycznych, które powinny być uwzględnione w rodzimej edukacji menedżerów. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Od sposobu kształcenia menedżerów zależy obraz organizacji w przyszłości. Ważne miejsce w procesie edukacyjnym zajmuje etyka. Negatywne doświadczenia tak znanej firmy jak "Enron" pokazują, że zaangażowanie kierowników może mieć poważne skutki ekonomiczne i społeczne. Sprawa nie dotyczy tylko upadku przedsiębiorstw i zwolnień pracowników, lecz skutkuje również osłabianiem relacji międzyludzkich i pomniejszeniem zaufania społecznego. W niniejszej wypowiedzi posłużono się analizą literatury przedmiotu. PROCES WYWODU: Podjęte zagadnienia wynikają z osobistych doświadczeń autorów tekstu, którzy systematycznie zajmują się problematyką dotyczącą edukacji menedżerów. W swoich wywodach odwołują się oni do znaczących publikacji pozwalających naświetlić wagę podejmowanych tematów. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Autorzy wypowiedzi zdają sobie sprawę, że kształcenie kadry kierowniczej z położeniem akcentów na etyce nie gwarantuje wzrostu standardów moralnych w życiu gospodarczym. Wpływ na nie ma również prawo i lokalna kultura. W standardach kształcenia w Polsce na kierunkach ekonomicznych znajdziemy w głównej mierze specjalistyczne przedmioty związane z zarządzaniem i ekonomią. Tylko w nielicznych uczelniach etyka jest przedmiotem obowiązkowym. Sytuacja taka pokazuje, że programy kładą nacisk na przekazywanie umiejętności profesjonalnych, a pomijają aspekty moralne, niezbędne dla sprawnej działalności menedżerskiej. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Zdaniem autorów wypowiedzi zagadnienia takie, jak: kwestia instrumentalnego i zdehumanizowanego traktowania pracowników, zanik społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, kooperacyjne podejście do problemów, manipulacyjne podejście do klienta, praktyki nieuczciwej konkurencji oraz zrozumienie zagadnienia związane z ochroną środowiska powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w programach nauczania przyszłych menedżerów. Bez nich trudno jest mówić o trwałym funkcjonowaniu przedsiębiorstw na wymagającym rynku. (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: Presentation and analysis of the ethical issues that should be taken into account in education of managers. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The image of an organization in the future depends on the way managers are educated. Ethics occupies an important place in the educational process. Negative experiences of such a well-known company as 'Enron' show that managers' commitment can have serious economic and social consequences. This refers not only to the collapse of businesses and layoffs of workers but also results in the weakening of interpersonal relations and the reduction of social trust. The article is based on the analysis of subject literature. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The choice of issues analysed in the article was dictated by personal experiences of the authors, who regularly deal with the education of managers. In their considerations they refer to major publications, which support the importance of the issues described in the article. RESEARCH RESULTS: The authors realize that education of managerial staff with the emphasis on ethics does not guarantee the growth of moral standards in business, as the law and local culture influence them as well. In Poland the educational standards in economic areas primarily include specialized subjects related to management and economics. Only several universities offer ethics as a compulsory subject. This state of affairs reveals that the programmes emphasize the transfer of professional skills and ignore the moral aspects, which are crucial to efficient business operations of managers. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: In the authors' opinion, issues such as the problem of instrumental and dehumanized treatment of employees, the loss of corporate social responsibility, a cooperative approach to problems, a manipulatory attitude towards customers, the practice of unfair competition and the understanding of issues related to environmental protection should be reflected in the curricula for future managers. Without them, it is difficult to talk of permanent existence of enterprises in the demanding market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogacki, R.St. (2014). Charyzmatyczne przywództwo. Personel i Zarządzanie 9 (1), 1-2.
 2. Dzienniak-Pulina, D. (2001). Władza poprzez schematy czyli o stereotypach w reklamie. W: R. Paradowski i P. Załęcki (red.), Kulturowe instrumenty panowania. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 87-102.
 3. Foucault, M. (1998). Trzeba bronić społeczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo KR.
 4. Gasparski, W. (2003). Decyzje i etyka w lobbingu i biznesie. Warszawa: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 5. Goodall, J. (1995). Przez dziurkę od klucza. 30 lat obserwacji szympansów. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 6. Ignatowski, G. (2012). Ochrona środowiska, ekologia i zrównoważony rozwój w perspektywie marketingowej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 13 (12), 237-249.
 7. Ignatowski, G. (2015). Konformizm w perspektywie życia zawodowego. W: G. Ignatowski, Ł. Sułkowski i Z. Dobrowolski (red.), Oblicza patologii społecznych i zawodowych. Warszawa: Wydawnictwo Difin, 90-103.
 8. Koźmiński, A.K. (2004). Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Marcuse, H. (1991). Człowiek jednowymiarowy. Warszawa: PWN.
 10. Morgan, G. (1997). Obrazy organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Morin, E. (2002). Masowy odbiorca. W: M. Hopfinger (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Warszawa: Oficyna Naukowa, 29-45.
 12. Ogger, G. (1994). Zera w garniturach: niemiecki menedżer w podwójnym świetle. Tarnobrzeg: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 13. Sadlik, R. (2007). Zakaz konkurencji jako sposób ochrony interesów pracodawcy. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin.
 14. Sikorski, Cz. (1995). Profesjonalizm. Filozofia zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem. Warszawa: PWN.
 15. Sułkowski, Ł. (2013a). Konsumpcjonizm z perspektywy krytycznego nurtu zarządzania. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 59 (10), 32-45.
 16. Sułkowski, Ł. (2013b). Dylematy etyczne z perspektywy krytycznego nurtu w zarządzaniu. W: Ł. Sułkowski i G. Ignatowski (red.), Etyka w służbie. Łódź: Społeczna Akademia Nauk, 43-59.
 17. Szendlak, T. (2001). W sieci utkanej z billboardów. Psychologiczno-ewolucyjne uwarunkowania manipulacji reklamowej. W: R. Paradowski i P. Załęcki (red.), Kulturowe instrumenty panowania. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 156-172.
 18. Toynbee, A.J. (2002). Wojna i cywilizacja. Warszawa: De Agostini & Altaya.
 19. Weiner, J. (1998). Ekologia. W: Z. Otałęga (red.), Encyklopedia biologiczna, t. 3. Kraków: Opres.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2016.1534016
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu