BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawczyk Magdalena (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Prawne aspekty wsparcia działalności innowacyjnej pracowników naukowych
Legal Aspects of the Support for Innovative Activities of Scientists and Researchers
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2016, vol. 15, nr 34, s. 297-307, bibliogr. 18 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Edukacja w służbie przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Projekty innowacyjne, Edukacja przedsiębiorcza, Edukacja w zakresie przedsiębiorczości, Transfer technologii, Innowacje, Pracownicy naukowi
Innovative Projects, Entrepreneurial education, Entrepreneurship education, Technology transfer (TT), Innovations, Academic staff
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest wskazanie postaw służących najbardziej efektywnemu wsparciu prawnemu naukowców zaangażowanych w innowacyjne projekty mające na celu rozwój gospodarki, którzy podejmują współpracę z przedsiębiorcami. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Ukazany zostaje problem rozbieżności interpretacyjnych pojęć z zakresu badań i rozwoju oraz wynikających stąd zagrożeń dla ochrony praw naukowców. Autorka poprzez przegląd literatury przedmiotu analizuje prawne aspekty kooperacji pomiędzy nauką a biznesem. PROCES WYWODU: Prezentowane są narzędzia umożliwiające zabezpieczenie praw własności intelektualnej w ten sposób, aby potencjał intelektualny naukowców przyczyniał się do osiągnięcia sukcesu ekonomicznego uczelni i przedsiębiorców, bez uszczerbku dla praw bezpośrednio zaangażowanych w odkrycie twórców. Wskazano na powszechną praktykę, w której kapitał ludzki musi ustępować machinerii biznesu i marketingu, w tym miejscu zostaje wskazana kluczowa rola uniwersytetu jako dysponenta praw własności intelektualnej - strony umów zawieranych z przedsiębiorcami i reprezentanta praw twórców. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wywód prowadzi do konkluzji, że pojęcie transferu technologii powinno zostać na trwałe zastąpione terminem transferu innowacji. Z uwagi na fakt, że to właśnie procent skomercjalizowanych wyników badań prowadzonych przez uczelnie stał się wyznacznikiem ich sukcesu, wnioski artykułu potwierdzają ważną rolę transferu innowacji. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Rosnąca aktywność naukowców w środowisku biznesu zwraca uwagę na konieczność zapewnienia konkurencyjności uczelni. Szczególnego znaczenia nabierają metody zarządzania należącymi do nich prawami wyłącznymi, pozwalające na zapewnienie efektywnego transferu innowacji. (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is to identify the attitudes that effectively provide legal support for researchers who are engaged in innovative projects aimed at economic growth and who cooperate with entrepreneurs. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The problem analysed in the article is the discrepancy in the interpretation of the basic terms from the field of research and development and the threats to researchers' intellectual property rights connected with it. By presenting an overview of subject literature, the author analyses the legal aspects of the cooperation between business and science. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article presents tools which can be used to protect intellectual property rights in such a way that economic success of universities and entrepreneurs is guaranteed without violating the rights of scientists directly involved in a particular study. Attention is drawn to common practices in which human capital must give way to business and marketing. The article indicates the key role of universities as owners of intellectual property rights - a party to agreements of the transfer of innovation and a representative of the rights of scientists. RESEARCH RESULTS: This article draws attention to the significance of the implementation of the results of scientific research. Due to differences in the interpretation of the term 'technology transfer', the author postulates replacing it with the term 'innovation transfer'. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: An increasing number of commercialized results of studies conducted by universities has become an important determinant of competitiveness of universities. Skillful management of the intellectual property rights registered for universities, which helps to effectively transfer innovation, seems particularly important. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berger, M. (red.). (2006). Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 2. Etzkowitz, H. (2008). The Triple Helix, University-Industry-Government Innovation in Action. London: Routledge.
 3. Gulbranson, C.A. i Audretsch, D.B. (2008). Proof of Concept Centers: Accelerating the Commercialization of University Innovation. Journal of Technology Transfer, 33, 249-258.
 4. Jolly, V.K. (1997). Commercializing new technologies: getting from mind to market. Boston: Harvard Business School Press.
 5. Jones-Evans, D. (1998). Univeristies, technology transfer and spin-off activities - Academic Entreprenurship in different European regions. Glamorgan: Welsh Enterprise Institute.
 6. Libecap, G.D. (2005). University entrepreneurship and technology transfer: process, design, and intellectual property. San Diego, CA: Elsevier, Ltd.
 7. Liu, S., Fang Z., Shi H. i Guo B. (2009). Theory of Science and Technology Transfer and Applications. Boca Raton, FL: Auerbach Publication.
 8. Łucki, Z. (1999). Proszę, nie mówmy "technologia" na technikę! Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH, 63/99.
 9. Nowak, P. (2015). Kulturowe bariery rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29.
 10. Pomykalski, A. (2001). Zarządzanie innowacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Rafiei, A., Akhavan, P. i Hayati, S. (2016). Knowledge management in successful technology transfer. Aircraft Engineering and Aerospace Technology: An International Journal, Vol. 88, Iss: 1, 178-188.
 12. Sosnowska, A., Łobejko, S. i Kłopotek, A. (2000). Zarządzanie firmą innowacyjną. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 13. Szewc, J. i Jyż, G. (2011). Prawo własności przemysłowej. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 14. Szucki, T. (1998). Encyklopedia marketingu. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
 15. Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 9, 246-257.
 16. Wach, K. (2014). Europeanisation of Entrepreneurship Education in Europe - Looking Back and Looking Forward. Horyzonty Wychowania, 13(26), 11-32.
 17. Wojnowski, J. (red.). (2005). Wielka encyklopedia PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. Wusatowski, R. (2005). Innowacyjność gospodarki. Temat Miesiąca, 7-9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2016.1534017
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu