BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buchta Krystyna (Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw), Jakubiak Monika (Maria Curie Skłodowska University in Lublin), Skiert Małgorzata (Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw), Turosz Maria Anna (Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw)
Tytuł
Entrepreneurial Competences of the Modern Teacher
Kompetencje przedsiębiorcze współczesnego nauczyciela
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2016, vol. 15, nr 34, s. 363-376, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Edukacja w służbie przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Kształcenie nauczycieli, Nauczyciele, Przedsiębiorczość, Edukacja w zakresie przedsiębiorczości, Studenci
Education of teachers, Teachers, Entrepreneurship, Entrepreneurship education, Students
Uwagi
streszcz., summ. ; The study was conducted in the framework of DS.117 statutory research project financed by the Ministry of Science and Higher Education.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem podjętych badań jest zidentyfikowanie poziomu wybranych kompetencji "sprzyjających" postawom przedsiębiorczym przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego. Do weryfikacji przyjęto, wypływającą z wcześniejszych badań tezę, zakładającą, że poziom kompetencji przedsiębiorczych absolwentów badanego kierunku znacznie odbiega od oczekiwanego. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problemem badawczym jest ustalenie poziomu kompetencji przedsiębiorczych studentów kierunku wychowania fizycznego oraz poszukiwanie determinant tych kompetencji wśród wybranych kompetencji ogólnych. Autorki posługują się metodą sondażu diagnostycznego z techniką ankiety. PROCES WYWODU: Po teoretycznym wprowadzeniu w problematykę badań autorki przedstawiają wyniki badań empirycznych. Podjęte analizy badawcze sprowadzają się do określenia poziomu wybranych kompetencji ogólnych, "sprzyjających" postawom przedsiębiorczym przyszłych nauczycieli. Poziom nabytych kompetencji porównano z postrzeganym przez badanych poziomem ich znaczenia w pracy zawodowej. Analizowano także zależności między deklarowanym poziomem przygotowania w zakresie przedsiębiorczości i poziomem nabytych kompetencji ogólnych. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: W wyniku przeprowadzonej analizy autorki dochodzą do wniosku o niewystarczającym poziomie nabytych kompetencji przedsiębiorczych studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela. Stwierdzają także istnienie dodatnich zależności między poziomem posiadanych kompetencji przedsiębiorczych i poziomem niektórych umiejętności ogólnych (m.in. podejmowanie decyzji, zarządzanie zespołem). WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: W zakończeniu autorki postulują stworzenie warunków "sprzyjających" kształtowaniu umiejętności ogólnych i postaw przedsiębiorczych studentów m.in. poprzez stosowanie aktywnych metod nauczania. (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The objective of the study is to identify the level of selected competencies facilitating entrepreneurial attitudes of prospective PE teachers. The conclusion of the previous study, that the level of entrepreneurial attitudes of PE depatment graduates considerably differs from the expected level of such competences, was used as the basis for this study. RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research problem focuses on determining the level of entrepreneurial competences among PE students and on establishing determinants of such competences among the selected general competences. The authors apply the diagnostic poll method with a questionnaire technique. RESEARCH PROCESS: The authors begin with a theoretical introduction of the research area. Next, the results of their empirical study are presented. Research analyses focus on determining the level of the selected general competences facilitating entrepreneurial attitudes of prospective teachers. The level of acquired competences is compared with their significance in professional work as reported by respondents. The relationship between the declared level of preparation as regards entrepreneurship and the level of the acquired general competences is also analysed. RESEARCH RESULTS: As a results of the analysis, the authors conclude that the level of entrepreneurial competences acquired by future teachers during their university education is insufficient. The authors notice a positive relationship between the level of entrepreneurial competences possessed by respondents and the level of certain general competences (e.g. decision-making and team management). CONCLUSIONS, INNOVATIONS, RECOMMENDATIONS: In conclusion, the authors advocate the development of conditions favourable for shaping students' general skills and entrepreneurial attitudes, e.g. by applying activating teaching methods. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banaszak, S. (2015). Edukacja menedżerska: geneza i znaczenie w nowoczesnych społeczeństwach. Studia Edukacyjne, 35, 85-99.
 2. Białecki, I. (2010). Wprowadzenie. Dwa nury polityki edukacyjnej? Nauka i Szkolnictwo Wyższe, Vol. 35, 1-2, 117-124.
 3. Buchta, K. (2013). The Study and Evaluation of the Quality of Education at Physical Education Studies of Selected Universities of Physical Education. Monographs and Studies, 20.
 4. Dziubiński, Z. (2000). Tendencje zmian uczelnianej kultury fizycznej w 10 lat po przełomie. Przegląd Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego WSP w Rzeszowie, 1-2, 57-68.
 5. Grabowski, H. (2009). Studia wychowania fizycznego wczoraj i dziś. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 28, 239-242.
 6. Herda-Płonka, K. (2013). Rola nauczyciela akademickiego w aktywizowaniu rozwoju studentów. Edukacja Humanistyczna, Vol. 28, 1, 53-57.
 7. Jaworski, Z. (2002). Rozwój studiów wychowania fizycznego a możliwości zatrudnienia ich absolwentów w szkolnictwie. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 5, 20-23.
 8. Kosiba, G. (2009). Instytucjonalne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli wychowania fizycznego. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 28, 263-268.
 9. Kwiatkowski, S.T. (2015). Sukces w zawodzie nauczyciela w świetle wiedzy i różnicach indywidualnych. Ruch Pedagogiczny, 1, 19-34.
 10. Mwasalwiba, E.S. (2010). Entrepreneurship education: a review of its objectives, teaching methods, and impact indicators. Education + Training, Vol. 52, 1, 20-47.
 11. Okoń-Horodyńska, E. (2008). Edukacja dla innowacji (Czy tylko wybrani skazani są na sukces innowacyjny?). Nauka i Szkolnictwo Wyższe, Vol. 38, 1, 34-54.
 12. Rezner, A. (2015). Kompleksowy model kształcenia poprzez projekt na polskich uczelniach wyższych - propozycja wdrożenia. Ruch Pedagogiczny, 2, 99-107.
 13. Sitarska, B. (2010). Kreatywność nauczycieli akademickich i studentów. W: B. Sitarska, K. Jankowski i R. Droba (red.) Studia wyższe z perspektywy rynku pracy. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 39-55.
 14. Tchorzewski de, A.M. (2006). Spór czy dialog wokół edukacji akademickiej. Studia Humanistyczne AWF w Krakowie, 6, 61-69.
 15. Tuning. (2006). Harmonisation of Educational Structures in Europe. Contribution of Universities to the Bologna Process. Education System Development Foundation. National Agency of "Life-long Learning" Program.
 16. Wach, K. (2014). Edukacja dla przedsiębiorczości: pomiędzy przedsiębiorczą pedagogiką a edukacją ekonomiczną i biznesową. Horyzonty Wychowania, 13(28), 11-32.
 17. Ważny, Z. (2002). Kształcenie kadr a wymagania współczesnego sportu. Sport Wyczynowy, 11-12, 85-93.
 18. Wróblewska, W. (2012). Metody pracy ze studentami w kontekście efektów określonych w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. e-mentor, Vol. 43, 1. Retrived from: http://e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/43/id/897 (access: 12.12.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2016.1534021
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu