BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wach Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Edukacja w zakresie przedsiębiorczości: potencjał dydaktyczny polskich uniwersytetów
Entrepreneurship Education: the Teaching Potential of Polish Universities
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2016, vol. 15, nr 35, s. 11-27, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Uniwersytet a przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Edukacja w zakresie przedsiębiorczości, Edukacja przedsiębiorcza, Przedsiębiorczość, Edukacja, Edukacja ekonomiczna, Program nauczania
Entrepreneurship education, Entrepreneurial education, Entrepreneurship, Education, Economic education, Curriculum
Uwagi
streszcz., summ. ; Artykuł powstał w ramach projektu badawczego nr 067/WE-KPI/03/2016/S/6067 pt. "Edukacja dla przedsiębiorczości wobec wyzwań współczesności" sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Kraj/Region
Poznań, Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice
Poznan, Warsaw, Wroclaw, Cracow, Katowice
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest prezentacja wyników analizy potencjału badawczego i dydaktycznego ośrodków akademickich w Polsce (głównie uczelni ekonomicznych) w zakresie przedsiębiorczości. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Aby zrealizować postawiony cel wybrano takie metody badawcze, jak: (i) studia literaturowe, (ii) kwerenda internetowa, (iii) analiza dokumentów zastanych, (iv) elementy ankieta kierowanej do polskich ośrodków badawczo-dydaktycznych specjalizujących się przedsiębiorczości. PROCES WYWODU: Wywód zaprezentowany w niniejszym artykule usystematyzowano w dwóch częściach. Po pierwsze, przedstawiono teoretyczne podstawy edukacji w zakresie przedsiębiorczości, zwłaszcza stosowanej terminologii. Po drugie, na podstawie własnej kwerendy zaprezentowano i omówiono potencjał badawczy oraz ofertę kształcenia uniwersyteckiego w zakresie przedsiębiorczości w Polsce. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wszystkie pięć publicznych uczelni ekonomicznych (Katowice, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław), a także uwzględniana w ogólnopolskich rankingach razem z nimi jedna niepubliczna uczelnia ekonomiczna (Warszawa) oferuje dość rozbudowane specjalności w zakresie przedsiębiorczości, głównie na kierunku ekonomia lub na kierunku zarządzanie. Dodatkowo cztery uczelnie w Polsce oferują pełne studia na kierunku mającym w swojej nazwie pojęcie przedsiębiorczość. Bogata oferta dydaktyczna wynika zapewne ze znacznego potencjału badawczego polskiego środowiska naukowego specjalizującego się w przedsiębiorczości. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Artykuł analizuje głównie kierunki i specjalności w zakresie przedsiębiorczości oferowane przede wszystkim przez uczelnie ekonomiczne. Analogicznym badaniom warto poddać wszystkie kierunki ekonomiczne i menedżerskie w zakresie kursów z przedsiębiorczości, a także kierunki nieekonomiczne. (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of this article is to present the results of the analysis of the research and teaching potential of academic centres in Poland (mainly economic universities) in the field of entrepreneurship. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: To achieve the established goal of the article, the following research methods were selected as (i) literature studies, (ii) the internet query, (iii) analysis of existing documents and databases, (iv) the elements of the survey addressed to the Polish research and teaching centres specializing in entrepreneurship. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The arguments presented in this article were systematized in two parts. First, it presents the theoretical basis for entrepreneurship education, especially the terminology used. Secondly, on the basis of our own queries, the research potential as well as the education offer of Polish universities in the field of entrepreneurship were presented and discussed. RESEARCH RESULTS: All five public universities of economics (Katowice, Krakow, Poznan, Warsaw and Wroclaw), and one non-public economic university (Warsaw) included in the national rankings altogether with them, offer fairly extensive study tracks (specializations) in entrepreneurship, mainly on such study fields as economics or management. In addition, four Polish universities offer full degree in a study field having in their name the word entrepreneurship. A wide ranging educational offer probably stems from the rich research potential of Polish scientific community specializing in entrepreneurship. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: The article analyses mainly study fields and study tracks (specializations) in entrepreneurship offered mainly by universities of economics. The same research problem should be conducted within all study fields of economic sciences in terms of offering courses in entrepreneurship, as well as non-economic fields of studies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Audretsch, D.B. (2009). Emergence of the Entrepreneurial Society. Business Horizons, 52(5), 505-511.
 2. Audretsch, D.B. i Thurik, A.R. (2000). Capitalism and Democracy in the 21st Century: From the Managed to the Entrepreneurial Economy. Journal of Evolutionary Economics, 10(1-2).
 3. Cieślik, J. (2011). University-level entrepreneurship in Poland. W: F. Welter, D. Smallbone (Eds.), Handbook of Research on Entrepreneurship Policies in Central and Eastern Europe. Cheltnham - Northampton, MA: Edward Elgar, 102-119.
 4. Daszkiewicz, N. (2014). Education as a Stimulating Factor for Entrepreneurship Development. Horyzonty Wychowania, 13(26), 165-177.
 5. European Commission. (2014). Final Report of the Thematic Working Group on Entrepreneurship Education. November 2014.
 6. Henry, C., Hill, F. i Leitch, C., (2005). Entrepreneurship education and training: can entrepreneurship be taught? Part I. Education + Training, 47(2), 98-111.
 7. Kosała, M. (2014). Badanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży jako fundament kształtowania postawy odpowiadającej wyzwaniom współczesnego świata. Horyzonty Wychowania, 13(28), 317-340.
 8. Kosała, M., Urbaniec, M. i Wach, K. (2016). Przedmowa. W: M. Kosała, M. Urbaniec, K. Wach (red.), Leksykon polskich badaczy przedsiębiorczości. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 9. Kurczewska, A. (2011). Entrepreneurship as an Element of Academic Education - International Experiences and Lessons for Poland. International Journal of Management and Economics, 30, 217-233.
 10. Othman, N. i Nasrudin, N. (2016). Entrepreneurship education programs in Malaysian polytechnics. Education + Training, 58(7/8), 882-898.
 11. Płaziak, M. i Rachwał, T. (2014). Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości w polskich uniwersytetach na studiach nieekonomicznych (na przykładzie kierunku geografia). Horyzonty Wychowania, 13(26), 249-266.
 12. Rachwał, T., Kurek, S. i Boguś, M. (2016). Entrepreneurship Education at Secondary Level in Transition Economies: A Case of Poland. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(1), 61-81.
 13. Rachwał, T. i Wach, K. (2016). Badanie intencji przedsiębiorczych młodego pokolenia: wyniki ankietyzacji wśród studentów kierunków nieekonomicznych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12.
 14. Urbaniec, M. (2014). Współczesne wyzwania edukacji na rzecz przedsiębiorczości w szkolnictwie wyższym. Horyzonty Wychowania, 13(26), 209-230.
 15. Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 9, 246-257.
 16. Wach, K. (2014). Paradygmat gospodarki przedsiębiorczej a polityka wspierania przedsiębiorczości. W: K. Zieliński (red.), Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce. Warszawa: Difin, 13-30.
 17. Wach, K. (2015). Impact of Cultural and Social Norms on Entrepreneurship in the EU: Cross-Country Evidence based on GEM Survey Results. Zarządzanie w Kulturze, 16(1), 15-29.
 18. Wach, K. (2016a). Edukacja przedsiębiorcza: analiza bibliometryczna polskiego piśmiennictwa. Horyzonty Wychowania, 15(34), 11-26.
 19. Wach, K. (2016b). Przedmowa. W: K. Wach (red.), Złota księga polskich katedr przedsiębiorczości. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 20. Wach, K. i Wojciechowski, L. (2016). Entrepreneurial Intentions of Students in Poland in the View of Ajzen's Theory of Planned Behaviour. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(1), 83-94.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2016.153501
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu