BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pilarska Czesława (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Podatkowe aspekty związane z przepływami bezpośrednich inwestycji zagranicznych w skali globalnej
Tax Aspects of the Flows of Foreign Direct Investment on a Global Scale
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2016, t. 47, nr 2, s. 125-154, tab., rys., bibliogr. 54 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka światowa, Inwestycje zagraniczne, Korporacje międzynarodowe, Optymalizacja podatkowa
World economy, Foreign investment, International corporation, Tax optimization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł porusza zagadnienia związane z przepływami bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w skali globalnej w latach 1990-2014. Zaprezentowano w nim strumienie i zasoby napływu i odpływu tych inwestycji z uwzględnieniem podziału na kraje rozwinięte, rozwijające się oraz transformujące swoje gospodarki. Szczególną uwagę poświęcono debacie, jaka toczy się wokół kwestii podatkowych związanych z działalnością korporacji transnarodowych (KTN), podejmujących BIZ. Podmioty te, dążąc do osiągnięcia wysokiej stopy zwrotu z inwestycji i maksymalizacji zysków, stosują praktyki, które przyczyniają się do zmniejszania wpływów budżetowych zarówno krajów przyjmujących, jak i macierzystych przez działania ukierunkowane na zmniejszanie podstawy opodatkowania i przesuwanie dochodów do krajów o niskich stawkach podatkowych, w celu optymalizacji podatkowej. (abstrakt oryginalny)

The article raises issues related to foreign direct investment (FDI) flows on a global scale in the years 1990 to 2014. The paper presents streams and inflow of resources and the tide of these investments, taking into account the distinction between developed countries, developing and transforming their economies. Particularly attention was given to the debate that revolves around tax issues relating to the activities of TNCs, taking up the FDI. These entities in order to achieve high rates of return on investment and maximize profits apply practices that contribute to the reduction of budgetary receipts in both host countries as well as home countries actions aimed at the stem the reduction of taxable income and move to countries with low tax rates, with a view to tax optimization. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aggarwal R., Berrill J., Hutson E., Kearney C. (2011), What is multinational corporation? Classifying the degree of firm-level multinationality, "International Business Review", 5, 557-577, DOI: 10.1016/j.busrev.2010.11.004.
 2. Bryndziak S. (2014), Nadużywanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania przez transfer rezydencji podatkowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 818, 37-44.
 3. CASE (2003), Konsekwencje przystąpienia Chin do WTO dla krajów sąsiednich, Warsza-wa, 69.
 4. China's Overseas Investment, Explained in 10 Graphics, http://www.wri.org/ (19.04.2016).
 5. Christian Aid (2015), Vast majority tax avoidance by maultinatipnals to be morally wrong, http://www.christianaid.ie/pressoffice/pressreleases/september_2015/Vast majority believe tax avoidance-by-multinationals-to-be-morally-wrong.aspx (3.05. 2016).
 6. COM (2015), Sprawiedliwy i skuteczny system opodatkowania przedsiębiorstw w Unii Euro-pejskiej: pięć głównych obszarów działania, Komunikat Komisji do Parlamentu Euro-pejskiego i Rady, Komisja Europejska, 302 final, Bruksela, 17 czerwca.
 7. Dunning J.H. (2003), The Role of Foreign Direct Investment in Upgrading China's Competi-tiveness, "Journal of International Business and Economy", 1, 1-13 .
 8. Dunning J.H. (2004), Institutional Reform, FDI and European Transition Economies, Henley Business School University of Reading Whiteknights, United Kingdom, 014.
 9. Dunning J.H. (2006), Towards a New Paradigm of Development: Implications for the Deter-minants International Business, "Transnational Corporations", 1, 173-227.
 10. Eurodad (2015), Fifty Shades of Tax Dodging. The EU's Role in supporting an unjust global tax system,http://www.eurodad.org/files/pdf/1546494 fifty shades of tax dodging the eu s role in supporting an unjust global-tax-system.pdf (24.04.2016).
 11. EY'attractiveness survey, Europe 2015, Comeback time, http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-european-attractiveness-survey-2015/$FILE/EY-european-attractiveness-survey-2015.pdf (15.04.2016).
 12. G20 Leaders'Declaration (2013), Adressing Base Erosion and Profit Shifting, Tackling Tax Avoidance, and Promoting Tax Transparency and Automatic Exchange of Information, G20 Summits, St Petersburg, 6 September, http://www.g20.utoronto.ca/2013/2013-0906-declaration.html (8.04.2016).
 13. Garcia-Herrero A., Xia L., Casanova C. (2015), China's outbound foreign direct investment: How much goes where after round-tripping and offshoring?, BBVA, Working Pa-per, 15/17.
 14. Gilbert D. (2016), EU Probe of Apple's Tax Affairs in Ireland. Won't Conclude Any Time Soon, "International Business Times", http://www.ibtimes.com/eu-probe-apples-tax-affairs-ireland-wont-conclude-any-time-soon-2331587 (2.05.2016).
 15. Goś K. (2015), Efficiency considerations of matrix structures in multinational corporations, University of Warsaw, Warsaw, niepublikowana rozprawa doktorska.
 16. Gottlieb M R. (2007), The Matrix Management Organization Reloaded, Adventures in Team and Project Management (Creating Corpotate Cultures), PRAEGER, London.
 17. Gravelle J.G. (2015), Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion, Congressional Research Service 7-5700, https://www.fas.org/sgp/crs/misc/R40623.pdf (1.05.2016).
 18. Henry J.S. (2012), The price of offshore revisited. New estimates for "missing" global provate wealth, income, inequality, and taxes, Tax Justice Network, www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Price_of_Offshore_Revisited_120722.pdf (2.5.2016).
 19. Hines J.R., Lesson from Behavioral Responses to International Taxation, "National Tax Jour-nal", 2, 305-322.
 20. "Independent" (2016), Ernst & Young: Accountancy giant advises Google, Apple, Facebook and Amazon on tax affairs, 27 January.
 21. Jaworek M., Kuzel M. (2015), Transnational Corporations in the World Economy: Formation, Development and Present Position, Copernican Journal of Finance & Accounting, 1, 55-70, DOI: http://dx.doi.org /10.12775/CJFA.2015.004.
 22. Jones Ch., Temouri Y. (2016), The determinants of tax haven FDI, "Journal of World Busi-ness, 2, 237 250, DOI: http://dx.doi.org.ebsco.han.uek.krakow.pl/10.1016/j.jwb.2015.09.001.
 23. Kosztowniak A. (2015), Ekspansja korporacji transnarodowych w latach 1990-2013, "Gospodarka Narodowa", 6, 101-128.
 24. Kransdorff M., Tax Incentives and Foreign Direct Investment in South Africa, "The Journal of Sustainable Development" 2010, 1, 68-84.
 25. NBP (2014), Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 r., Warszawa.
 26. OECD (1998), Harmful Tax Competition. An Emerging Global Issue, Paris.
 27. OECD (2001), The New Economy: Beyond the Hype, Final Report on the OECD Growth Pro-ject, Paris, http://www.oecd.org/economy/growth/2380634.pdf (15.04.2016).
 28. OECD (2013a), Adressing Base Erosion and Profit Shifting, Paris.
 29. OECD (2013b), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, Paris.
 30. OECD (2015), Measuring and Monitoring BEPS. Action 11: 2015 Final Report, Paris.
 31. Ortiz I., Burke S., Berrada M., Saenz H.C. (2013), World Protest 2006-2013, Initiative for Policy Dialogue and Fridriech-Ebert-Stiftung Working Paper, New York.
 32. Pilarska C. (2008), Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument polityki ekonomicznej pań-stwa, [w:] Z. Dach (red.), Państwo a rynek we współczesnej gospodarce. Wybrane pro-blemy, PTE, Kraków, 52-78 .
 33. Pilarska C. (2013), Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce w warunkach współczesnego kryzysu gospodarczego, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 14, 43-68.
 34. Popovici O.C., Călin A.C. (2012), Attractiveness of Public Policies for FDI in Central and Eastern European Countries, Annals of the University of Oradea, Economic Science Series, 1, 61-67 .
 35. Przez holenderskie skrzynki pocztowe przepływa 13 bilionów dolarów rocznie, http://www.parkiet.com/artykul/1303517.html (2.05.2016).
 36. Raś L. (2016), Polska z tytułu unikania opodatkowania przez zagraniczne firmy traci rocznie ok. 46 mld zł, "Gazeta Prawna", 6 kwietnia.
 37. "Rzeczpospolita" (2008), Wojna na podatki o międzynarodowe inwestycje, 9 stycznia, http://www.rp.pl/artykul/82134-Wojna-na-podatki-o-miedzynarodowe-inwestycje-system-iniowy czechy-slowacja-.html#ap-1 (26.04. 2016).
 38. Sutherland D., Matthews B. (2009), Round Tripping or Capital Augmenting OFDI?, Chinese Outward Investment and the Carribean Tax Havens, Leverhulme for Research on Globalisation and Economic Policy, University of Nottingham, https://www.nottingham.ac.uk/gep/documents/conferences/2009/janconfmalaysia2009/dsutherland.pdf (26.04. 2016).
 39. Te Velde D.W. (2006), Foreign Direct Investment and Development, An historical perspective, Overseas Development Institute.
 40. "The Guardian" (2016), EU proposals will force multinationals to disclose tax arrangements, 7 February.
 41. Thorbecke W., Salike N. (2013), Foreign Direct Investment in East Asia, RIETI Policy Dis-cussion Paper Series 13-P-003.
 42. UNCTAD (2001), World Investment Report 2001. Promoting Linkages, New York and Geneva.
 43. UNCTAD (2002), World Investment Report 2002. Transnational Corporations and Export Competitiveness, New York and Geneva.
 44. UNCTAD (2012), World Investment Report 2012. Towards a New Generation of Investment Policies, UNCTAD, New York and Geneva.
 45. UNCTAD (2014), World Investment Prospect Survey 2014-2016, NewYork-Geneva.
 46. UNCTAD (2015a), World Investment Report 2015. Reforming International Investment Gov-ernance, NewYork-Geneva.
 47. UNCTAD (2015b), World Investment Report 2015: Annex Tables, http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables,aspx (15.04.2016).
 48. UNCTAD (2016), Global Investment Trend Monitor, nr 22, 20 January.
 49. Warżała R. (2013), Foreign Direct Investment Flows in the Period of World Economic Crisis, 1st Annual International Interdisciplinary Conference, AIIC 2013, Azores, Portugal, 23-24 April.
 50. Wawrzyniak D. (2013), Wpływ opodatkowania przedsiębiorstw na lokalizację bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 51. WB (2016), databank.worldbank.org/ (12.04.2016).
 52. WEF (2013), Foreign Direct Investment as a Key Driver for Trade, Growth and Prosperity: The Case for Multilateral Agreement on Investment, World Economic Forum, Switzerland.
 53. What Did We Learn From the Dotcom Stock Bubble of 2000, "Time" 2015, 12 March, http://time.com/3741681/2000-dotcom-stock-bust/ (16.04.2016).
 54. WTO (2016), Regionalism: friends or rivals?, Geneva: World Trade Organization, https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/bey1_e.htm (7.04. 2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2016.008
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu