BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zioło Zbigniew (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Zarys uwarunkowań kształtowania przedsiębiorczego uniwersytetu
Outline of Conditions for Formation of Entrepreneurial University
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2016, vol. 15, nr 35, s. 29-54, tab., bibliogr. 30 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Uniwersytet a przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Edukacja, Szkolnictwo wyższe, Przedsiębiorczość, Efektywność pracy
Education, Higher education, Entrepreneurship, Work effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem pracy jest przedstawienie modelowego ujęcia kształtowania przedsiębiorczego uniwersytetu. Wobec pojawiających się nieracjonalnych tendencji traktowania uniwersytetu jako firmy produkcyjnej, starano się określić jego istotne cechy oraz własności otoczenia wpływające na jego racjonalne funkcjonowanie i rozwój. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Na tle ogólnych tendencji kształtowania procesów rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego przyjęto, że szczególnie ważnym problemem jest budowanie kapitału intelektualnego, ludzkiego i społecznego w procesie edukacji na poziomie akademickim. Na tym tle wykorzystując metody holistyczne podjęto próbę zarysowania całościowego modelu funkcjonowania i rozwoju uczelni w strukturze społeczno-gospodarczej. PROCES WYWODU: Przyjęto założenie, że uczelnia jest złożoną strukturą, funkcjonującą w określonym otoczeniu społeczno-gospodarczym i kulturowym. W oparciu o relacje sprzężeń, starano się zarysować między nimi wzajemne powiązania w oparciu o reguły teorii systemu. WYNIKI ANALIZY: W zaproponowanym modelu wyróżniono relacje zachodzące: a) w strukturze uczelni między: grupą zarządzającą, pracownikami naukowymi, pracownikami obsługi i studentami, b) relacje kształtujące się między elementami otoczenia uczelni: inne uczelnie, instytuty, potencjalny rynek pracy absolwenta, rodzaje polityki gospodarczej, społecznej i kulturowej, jakość elit władzy, c) wzajemne relacje elementów uczelni z elementami otoczenia. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Identyfikacja empiryczna zarysowanego modelu pozwala na określanie pozytywnych jak i negatywnych działań wpływających na pobudzanie rozwoju przedsiębiorczego uniwersytetu jak i barier które ograniczają jego działalności i obniżają jego efektywność pracy. (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the study is to present a model approach in formation the entrepreneurial university. In view of the emerging trend of irrational treatment of the university as a production company, the attempt was made to determine its essential characteristics and environment properties affecting its rational functioning and development. PROBLEM AND RESEARCH METHODS: In the light of the general trend in formation the processes of economic, social and cultural development it was assumed that a particularly important issue is to create intellectual, human and social capital in the educational process on the academic level. Against this background an attempt was made, using holistic methods, to outline the comprehensive model of functioning and development of the university in the socio-economic structure. PROCESS OF ARGUMENTATION: The premise was assumed that the university is a complex structure, functioning in a particular socio-economic and cultural environment. On the basis of interdependent relations, an attempt was made to outline the mutual interrelationships between them based on the principles of systems theory. RESEARCH RESULTS: In the proposed model the following relations were single out: In the structure of the university between: management group, faculty, support staff and students. Relations emerging between elements of university environment: other universities, institutes, potential job market for graduates, types of economic, social and cultural policies, quality of the political ruling elites. Mutual relations between elements of university and environment. CONCLUSION, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: Empirical recognition of the outlined model allows for identification of positive and negative activities having impact on stimulating development of both entrepreneurial university as well as barriers that limit its operations and reduce its work efficiency. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk, M. i Kulawczuk, P. (2009). Przedsiębiorczy uniwersytet. Praktyczność badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych. Projektowanie i prowadzenia badań naukowych we współpracy z gospodarką. Gdynia: Krajowa Fundacja Przedsiębiorczości, Warszawa: Instytut Badań nad Demokracją.
 2. Burawski, D. (2013). Uniwersytet trzeciej generacji - stan i perspektywy rozwoju. Poznań: Europejskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.
 3. Churski, P. i Kudłacz, T. (red). (2013). Gospodarka przestrzenna - doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia. Biuletyn KPZK PAN, z. 251.
 4. Czeladko, R. (2009). Uniwersytety są traktowane jak huty. Rzeczpospolita, 22 grudnia.
 5. Gorzelak, G. (2009). Uniwersytet przedsiębiorczy. Forum Akademickie, 1.
 6. Górz, B. i Rachwał, T. (2006). Uwagi do propozycji zmian podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość - Edukacja, 2, 226-235.
 7. Jamiołoski, A. (2005). Uczelnie pod kontrolą. Rzeczpospolita, 7 marca.
 8. Kilar, W. i Rachwał, T. (2014). Postrzeganie zakładanie własnej działalności gospodarczej jako przejaw postawy przedsiębiorczej studentów kierunków nieekonomicznych. Horyzonty Wychowania, vol. 13, nr 28, 111-130.
 9. Kwiotkowska, A. (2011). Kategorie przedsiębiorczości na poziomie uczelni wyższej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 1845, Seria Organizacja i Zarządzanie, z. 56.
 10. Leja, K. (2011). Koncepcja zarządzania współczesnym uniwersytetem. Gdańsk: Politechnika Gdańska.
 11. Olearnik, J. (2015). Uczelnie naszych czasów - między skarbnicą wiedzy z uniwersytetem przedsiębiorczym. Wykład inauguracyjny w Państwowej Szkole Zawodowej w Raciborzu, 2 października.
 12. Pacholski, L. (2012). Jak zarządzać uczelniami. Rzeczpospolita, 24 maja.
 13. Pawłowski, K. (2006). Uniwersytet przedsiębiorczy jako ośrodek wzrostu regionu. Referat na konferencji: Polityka regionalna - doświadczenia i perspektywy, Kraków 19-20 czerwca.
 14. Pezda, A. (2012). Mądry Polak po szkole. Gazeta Wyborcza, 29 listopada.
 15. Plawo, B. (2011). Przedsiębiorczość akademicka, Dobre praktyki. Łomża: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.
 16. Piróg, D. (2015). Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości: rozważania teoretyczne i ich ilustracje w obszarze szkolnictwa wyższego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 364-376.
 17. Płaziak, M. i Rachwał, T. (2014). Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości w polskich uniwersytetach na studiach nieekonomicznych (na przykładzie kierunku geografia). Horyzonty Wychowania, 13(26), 249-266.
 18. Rachwał, T., Kurek, S. i Boguś M. (2016). Entrepreneurship Education at Secondary Level in Transition Economies: A Case of Poland. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(1), 61-81. DOI: http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2016.040105.
 19. Rachwał, T. i Płaziak, M. (2013). Przedsiębiorczość w kształceniu w zakresie gospodarki przestrzennej w polskich uniwersytetach. W: P. Churski i T. Kudłacz (red.), Gospodarka przestrzenna - doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia). Biuletyn KPZK PAN, z. 251, Warszawa, 198-220.
 20. Rachwał, T., Kudełko, J., Tracz, M., Wach, K. i Kilar W. (2012). Projekt podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, i technikum. Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, 312-324.
 21. Rachwał, T. (2004). Cele i treści kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych. W: J. Brdulak i M. Kulikowski (red.), Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego. Warszawa: Instytut Wiedzy, 263-270.
 22. Rachwał, T. (2005). Kształtowanie postaw uczniów na lekcjach przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość - Edukacja, 1, 137-144.
 23. Rachwał, T. (2006). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w edukacji szkolnej. W: B. Muchacka (red.), Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. II. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", Akademia Pedagogiczna w Krakowie, 427-434.
 24. Rachwał, T. (2009). Ocena projektu zmian podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość - Edukacja, 5, 349-372.
 25. Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 9, 246-257.
 26. Wach, K. (red). (2014a). Edukacja dla przedsiębiorczości. Horyzonty Wychowania, vol.13, nr 26.
 27. Wach, K., (red). (2014b). Przedsiębiorczy uniwersytet. Horyzonty Wychowania, vol. 13, nr 28.
 28. Wróblewski, T. (2009). Czas na komercjalizację uczelni. Rzeczpospolita, 22 grudnia.
 29. Zioło, Z. (1996). Miejsce mezoekonomii w ekonomii. W: Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką. Księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowodydaktycznej Profesora Józefa Gajdy. Kraków: Akademia Ekonomiczna, 55-58.
 30. Zioło, Z., (2010). Rola zasobów intelektualnych, kapitału ludzkiego i społecznego w procesach rozwoju obszarów wiejskich. W: W. Kamińka i K. Heffner (red.), Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich. Studia KPZK PAN, t. CXXVI. Warszawa, 9-28.
 31. Zioło, Z. (2012). Miejsce edukacji w przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, 10-23.
 32. Zioło, Z. (2013). Rola przemysłu i usług w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy. W: Funkcje przemysłu i usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG. T. 21. Warszawa - Kraków, 11-30.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2016.153502
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu