BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Florczak Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Psychologiczne mechanizmy bezpieczeństwa zdrowotnego
Psychological Mechanisms of Health Safety
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2016, nr 2, s. 97-109, tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Zdrowie, Bezpieczeństwo, Dobrostan
Health, Security, Well-being
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł podejmuje tematykę psychologicznych mechanizmów bezpieczeństwa zdrowotnego. Na początku rozważań wyjaśnione zostało pojęcie zdrowia oraz jego klasyczny podział. Zdrowie jest to nie tylko brak choroby ale również stan fizycznego, społecznego i umysłowego dobrostanu. Stąd zdrowie możemy podzielić na fizyczne (somatyczne) i psychiczne. Zdrowie i bezpieczeństwo są uważane za najważniejsze wartości dla człowieka Czynnikami wpływającymi na bezpieczeństwo zdrowotne są przede wszystkim czynniki psychiczne, fizyczne i środowiskowe. W niniejszym artykule przeanalizowane są dwa pierwsze. Czynniki somatyczne odnoszą się do czysto biologicznych aspektów życia organizmu, psychologiczne do zdolności adaptacyjnych i społecznych. Psychosfera z jednej strony kształtuje bezpieczeństwo zdrowotne poprzez odpowiednie mechanizmy, ale z drugiej mechanizmy te w niektórych interakcjach mogą stać się problemami, które szerzej wyjaśnione zostały w ostatniej części pracy. (abstrakt oryginalny)

The article raises a subject of psychological mechanism of health safety. At the beginning of deliberations a term of health with its classic division was introduced. Health is not merely the absence of disease but also a state of physical, social and mental welfare. Hence, health can be divided into physical (somatic) and psychological. Health and safety are considered the most important value for human. Factors affecting health safety are primarily mental, physical and environmental. The article examines the first two. Somatic factors relate to purely biological aspects of life of an organism, while psychological to adaptability and societal. Through appropriate mechanisms psychosphere forms health safety on the one hand, but on the other the mechanisms in some interactions can pose problems that are explained more extensively in the last part of the work. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biała Księga - Razem na rzecz zdrowia. Strategiczne podejście dla UE na lata 2008-2013. 2007. Bruksela: Komisja Wspólnoty Europejskiej.
 2. Ciekanowski Zbigniew. 2010. "Rodzaje i źródła zagrożeń bezpieczeństwa". Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, CNBOP-PIP. Kwartalnik 2010/1 : 17-46.
 3. Florczak Agnieszka. 2015. Mechanizmy i problemy psychosfery i somatosfery bezpieczeństwa zdrowotnego. "De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności" 1(1): 58-71.
 4. Gatchel Robert, Weisberg James. 2002. Personality characteristics of patients with pain. Washington: American Psychological Association.
 5. Gołąb Jakub, Jakóbisiak Marek, Lasek Witold, Stokłosa Tomasz. 2007. Immunologia. Warszawa: PWN.
 6. Hadjistavropoulos Heather Deanne, Craig Ken. 1994. Acute and chronic low back pain: cognitive, affective, and behavioral dimensions. "Journal of Consulting Clinical Psychology" 62(2): 341-349.
 7. Harwas-Napierała Barbara. 1987, Czynniki społeczno-rodzinne w kształtowaniu się lęku u młodzieży. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.
 8. Heitzman Janusz. 2010. Zagrożenia stanu zdrowia psychicznego Polaków. "Nauka" 4: 53-59.
 9. Jarmoszko Stanisław. 2004. O bezpieczeństwie zdrowotnym z perspektywy antropologii bezpieczeństwa. referat wygłoszony na konferencji Bezpieczeństwo zdrowotne w Polsce - uwarunkowania personalne i strukturalne. UPH Siedlce.
 10. Jarmoszko Stanisław. 2015. Antropologia bezpieczeństwa. Kontury naukowej tożsamości. Wydawnictwo UPH w Siedlcach.
 11. Juszczyński Zygfryd. 1999. Szlachetne zdrowie, niech każdy się dowie - Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. Warszawa: PWN.
 12. Kępiński Antoni. 2002. Lęk. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 13. Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia z 1946 roku. Dz.U. 1948 nr 61 poz. 477.
 14. Ostrowska Antonina. 2004. Społeczeństwo ryzyka? Zagrożenia dla zdrowia psychicznego. W Niepokoje polskie, 121-142. Wydawnictwo IFiS PAN Warszawa.
 15. Pomykała Marta. 2010. Bezpieczeństwo - w poszukiwaniu definicji. "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing" 17 (4): 107-114.
 16. Senejko Alicja. 2010.Obrona psychologiczna jako narzędzie rozwoju. Na przykładzie adolescencji. Warszawa: PWN.
 17. Skrzypulec-Plinta Violetta, Woronowicz Bohdan Tadeusz, Wojewódzka Barbara, Marsollek Marcin. 2012. Wolni od uzależnień behawioralnych. Opole: ROPS.
 18. Stańczyk Jerzy. 2011.Współzależność kategorii bezpieczeństwa i zdrowia jako problem teoretyczno-praktyczny. W Wybrane problemy bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w Polsce, 13-33. Wydawnictwo UPH w Siedlcach.
 19. Strelau Jan. 2000. Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańsk: GWP.
 20. Zielona Księga - Poprawa zdrowia psychicznego Ludności. Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej. 2005. Bruksela: Komisja Wspólnot Europejskich.
 21. http://lask.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=8980&bar_id=3938.
 22. http://ptbb.pl/.
 23. http://www.who.int/en/.
 24. http://www.who.int/topics/health_promotion/en/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu