BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olearnik Janusz (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Pluta-Olearnik Mirosława (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Uniwersytet przedsiębiorczy - herezja czy nowa orientacja uczelni?
The Entrepreneurial University - Heresy or New Orientation of University
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2016, vol. 15, nr 35, s. 55-71, tab., bibliogr. 27 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Uniwersytet a przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Przedsiębiorczość, Przedsiębiorczość w programach nauczania, Edukacja przedsiębiorcza
Higher education, Entrepreneurship, Entrepreneurship in the curriculum, Entrepreneurial education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest dokonanie identyfikacji możliwych postaw i działań uczelni, które odzwierciedlałyby ich reorientację w kierunku idei uniwersytetu przedsiębiorczego. PROBLEM I METODY BADAWCZE: W artykule konfrontujemy założenia uniwersytetu przedsiębiorczego z mocno ugruntowanymi koncepcjami konserwatywnymi. Główny problem to poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu i w jakich obszarach problemowych idea uniwersytetu przedsiębiorczego może wyznaczyć nowe kierunki rozwoju polskich uczelni? Fundamentem teoretycznym są wykonane studia literaturowe, które objęły prace krajowe i zagraniczne, a część empiryczna artykułu bazuje na przeprowadzonych badaniach empirycznych przedsiębiorczości polskich uczelni oraz wieloletniej obserwacji uczestniczącej środowiska akademickiego w Polsce. PROCES WYWODU: Pokazano powstanie i założenia koncepcji uniwersytetu przedsiębiorczego pozostającej w opozycji do idei klasycznej (humboldtowskiej), następnie zaprezentowano własną propozycję atrybutów uniwersytetu, które pozwoliłyby określić go mianem "przedsiębiorczego", dalej - na podstawie badań empirycznych - sformułowano skrótową ocenę polskich uczelni na tle modelu uniwersytetu przedsiębiorczego, aby w finale dokonać syntetycznego porównania cech uniwersytetu tradycyjnego i uniwersytetu przedsiębiorczego. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wynikiem badań jest opracowanie atrybutów przedsiębiorczości uniwersytetu, a następnie zestawienie cech przypisywanych koncepcjom uniwersytetu tradycyjnego oraz uniwersytetu przedsiębiorczego. W konkluzji stwierdzono, iż współczesne uniwersytety będą tworzyć modele mieszane, łączące tradycyjne role i wartości z cechami uniwersytetu przedsiębiorczego. (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is to identify possible attitudes and activities of schools that reflect their reorientation towards the idea of an entrepreneurial university. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: In this article we confront assumptions entrepreneurial university with well-established conservative concepts. The main problem is the research question: to what extent and in what areas may the idea of the entrepreneurial university set new directions of development of Polish universities? The article is based on studies of the theoretical literature, which include domestic and foreign works, and studies based on field research of Polish universities and long-term participant observation academic community in Poland. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: We show the main principles of the concept of entrepreneurial university, then we present our own proposal of the entrepreneurial university attributes, further, on the basis of empirical research - we describe several features of polish universities in context of model of entrepreneurial university, finally we compare features of models of traditional universities and entrepreneurial university. RESEARCH RESULTS: The result of the research contains characteristics attributed to traditional and entrepreneurial university, and the assumption that modern universities will create mixed models that combine traditional roles and values of the features university entrepreneurial. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: Finally we indicate to what extent and in what areas, the idea of the entrepreneurial university may set new directions for development of Polish universities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonowicz, D. (2005). Uniwersytet przyszłości. Wyzwania i modele polityki. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 2. Burawski, D. (red.). (2013). Uniwersytet trzeciej generacji. Stan i perspektywy rozwoju. Poznań: Wydawnictwo Europejskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.
 3. Clark, B.R. (1998). Creating Entrepreneurial University: Organizational pathways of transition. Paris: International Association of Universities.
 4. Clark, B.R. (2004). Sustaining Change in Universities. Continuities in case studies and concepts. The Society for Research into Higher Education.
 5. Denek, K. (2015). Edukacja jutra. Drogowskazy - aksjologia - osobowość. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas.
 6. Etzkowitz, H. i Leydesdorff, L. (1999, Summer). The future location of research and technology transfer. Journal of Technology Transfer, 24 (2-3),111-123.
 7. Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhart, C. i Terra, B.R.C. (2000). The future of the university and the university of the future: Evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm. Research Policy, 29, 313-330.
 8. Etzkowitz, H. (2004). The evolution of the entrepreneurial university. International Journal of Technology and Globalisation, vol. 1, 78-91.
 9. Etzkowitz, H., (2013, September). Anatomy of the entrepreneurial university. Social Science Information, vol. 52, 486-511.
 10. Fayolle, A. i Redford, D.T. (Eds.). (2015). Handbook of the Entrepreneurial University, Cheltenham, UK: EE - Edward Elgar.
 11. Gorzelak, G. (2009). Uniwersytet przedsiębiorczy. Forum Akademickie, 1. Pozyskano z: https://forumakademickie.pl/fa/2009/01/uniwersytet-przedsiebiorczy.
 12. Gumport, P.J. (2000). Academic restructuring: organizational change and institutional imperatives. Higher Education, 39.
 13. Jóźwiak, J. (2003). Model uczelni przedsiębiorczej a model tradycyjny - doświadczenia polskie. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1.
 14. Kizwalter, T. (2014). Wielka rewolucja uczelniana. Uniwersytety - 700 lat sporów. Polityka, wydanie specjalne, 4, 52-56.
 15. Kozłowski, J. (2001). Przedsiębiorcze uniwersytety, Forum Akademickie, 2. Pozyskano z: http://www.forumakad./archiwum/2000/02/artykuly/09-agora.htm.
 16. Krajewska-Smardz, A. (2012). Cele i korzyści budowania relacji szkoły wyższej z absolwentami. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 711, 383-398.
 17. Kukliński, A. (2003). Gospodarka oparta na wiedzy - społeczeństwo oparte na wiedzy - trajektoria regionalna. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, vol. 2, 22, 55-61.
 18. Melosik, Z. (2012). Uniwersytet a komercjalizacja. Rekonstrukcja zachodniej debaty. Kultura - Społeczeństwo - Edukacja, 1, 21-34.
 19. Nowaczyk, G. i Sobolewski D. (red.). (2011). Marketing w szkole wyższej. Przemiany w orientacji marketingowej. Poznań: Wydawnictwo WSB.
 20. Pluta-Olearnik, M. (red.). (2009). Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem. Warszawa: Difin.
 21. Pluta-Olearnik, M., International orientation in the strategy of scientific and research institutions. Marketing of Scientific and Research Organizations, Scientific Journal published by The Institute of Aviation, 226, 39-51.
 22. Potulicka, E. i Rutkowiak, J. (2010). Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków: Impuls Oficyna Wydawnicza.
 23. Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out) - zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi. (2009). Badanie zrealizowane w ramach projektu własnego PARP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 24. The whole world is going to university. (2015, March 28). The Economist.
 25. Wissema, J.G. (2005). Technostarterzy - dlaczego i jak? Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 26. Woźnicki, J. (1999). Założenia ustrojowe publicznej instytucji akademickiej. W: J. Woźnicki (red.), Model zarządzania publiczną instytucją akademicką. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2016.153503
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu