BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbaniec Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Rola uniwersytetu w kształtowaniu kompetencji przedsiębiorczych zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju
The Role of the University in the Development of Entrepreneurial Competencies According to Sustainability
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2016, vol. 15, nr 35, s. 73-92, tab., rys., bibliogr. 43 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Uniwersytet a przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Przedsiębiorczość, Edukacja, Edukacja w zakresie przedsiębiorczości, Szkolnictwo wyższe
Sustainable development, Entrepreneurship, Education, Entrepreneurship education, Higher education
Uwagi
streszcz., summ. ; Artykuł powstał w ramach projektu badawczego nr 066/WE-KPI/02/2016/S/6066 pt. "Przedsiębiorczość w sektorach rozwojowych i schyłkowych" sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest analiza uwarunkowań i możliwości wykorzystania edukacji na rzecz przedsiębiorczości w szkolnictwie wyższym do kształtowania kompetencji wspierających zrównoważony rozwój. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Rozwój kompetencji przedsiębiorczych zyskuje coraz większe zainteresowanie szczególnie w obszarze szkolnictwa wyższego, ponieważ na tym poziomie edukacji studenci są przygotowani do wejścia na rynek pracy, który mogą kształtować zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Opracowanie ma charakter teoretyczno-koncepcyjny. Zastosowaną metodą badawczą jest metoda analizy i konstrukcji logicznej oraz analiza danych zastanych. PROCES WYWODU: W pierwszej kolejności zostanie przybliżona istota edukacji na rzecz przedsiębiorczości oraz znaczenie kompetencji przedsiębiorczych jako cel edukacji, a następnie podjęta zostanie próba konceptualizacji kompetencji przedsiębiorczych, które wspierają zrównoważony rozwój na poziomie szkolnictwa wyższego. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analiza pozwoli na identyfikację aktualnych kierunków i trendów rozwoju w zakresie edukacji na rzecz przedsiębiorczości w kontekście zrównoważonego rozwoju oraz ocenę roli szkolnictwa wyższego w kształtowaniu kompetencji przedsiębiorczych wspierających zrównoważony rozwój. W związku z tym zaproponowany zostanie model koncepcyjny, stanowiący próbę konceptualizacji kompetencji przedsiębiorczych, które przyczyniają się do sprostania obecnym wyzwaniom w kontekście zrównoważonego rozwoju. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Podejmowane przez uczelnie wyższe działania na rzecz edukacji w zakresie przedsiębiorczości mogą mieć pozytywny wpływ na kształtowanie odpowiednich kompetencji przedsiębiorczych wspierających zrównoważony rozwój. W tym celu wymagane są zmiany w sposobie myślenia i działania. Spośród wielu różnych kompetencji przedsiębiorczych, które wspierają działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju, można wymienić m.in.: innowacyjność, interdyscyplinarność, proaktywność. (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is to analyze the conditions and possibilities of using entrepreneurship education in higher education for the development of skills in support of sustainable development. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The development of entrepreneurial competencies is gaining an attention, especially in the area of higher education because at this level of education, young people are prepared to enter the labor market, which can be shaped in line with the principles of sustainable development. The research design refers to the theoretical framework and conceptual research model. The used research methods are the method of analysis and logical construction as well as analysis of secondary data. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: First, the essence of entrepreneurship education and the importance of entrepreneurial competence as a goal of education will be presented. Then an attempt is made to conceptualize entrepreneurial competencies that support sustainable development in higher education. RESEARCH RESULTS: This analysis will identify current directions and trends in the development of the field of entrepreneurship education within the context of sustainable development, as well as assessing the role of higher education in the development of entrepreneurial competencies to support sustainable development. Therefore, a conceptual model will be proposed, which is an attempt to conceptualize entrepreneurial competencies that contribute to meeting current challenges in the context of sustainable development. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: Measures for entrepreneurship education undertaken by institutions of higher education can have a positive impact on the development of entrepreneurial competencies that foster sustainable development. For this purpose amendments in thinking and action are required. Among the variety of entrepreneurial competencies that support activities for sustainable development, e.g. innovativeness, interdisciplinarity, proactiveness can be mentioned. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baartman, L.K.J., Bastiaens, T.J., Kirschner, P.A., i van der Vleuten, C.P.M. (2007). Evaluating assessment quality in competence-based education: A qualitative comparison of two frameworks. Educational Research Review, 2(2), 114-129.
 2. Chmielecka, E. (2010). Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Warszawa: MNiSW.
 3. Erpenbeck, J., i von Rosenstiel, L. (Hrsg.). (2003). Handbuch Kompetenzmessung. Erkennen, verstehen und bewerten von Kompetenzen in der betrieblichen, pädagogischen und sychologischen Praxis. Stuttgart: Schäffer-Poeschel.
 4. European Commission. (2010). Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels: European Commission, COM(2010) 2020 final.
 5. European Commission. (2012). Proposal for a Council Recommendation on the validation of nonformal and informal learning. Brussels: European Commission, COM(2012) 485 final, 05.09.2012.
 6. European Commission. (2013). Entrepreneurship 2020 Action Plan: Reigniting the entrepreneurial spirit in Europe. Brussels: European Commission, COM(2012) 795 final.
 7. European Communities. (2005). Proposal for a Recommendation of the European Parliament and of the Council on key competences for lifelong learning. Brussels: Commission of the European Communities, COM(2005) 548.
 8. European Communities. (2007). The Key Competences for Lifelong Learning - A European Reference Framework. Luxembourg: European Communities, 2007.
 9. European Union. (2006). Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning (2006/962/EC). Official Journal of the European Union, L 394.
 10. Fayolle, A. (2007). Essay on the Nature of Entrepreneurship Education. Pozyskano z: http://www.kmu.unisg.ch/rencontres/RENC2006/Topics06/A/Rencontres_2006_Fayolle.pdf.
 11. Fayolle, A., i Gailly, B. (2008). From craft to science: Teaching models and learning Processes in Entrepreneurship Education. Journal of European Industrial Training, 32(7), 569-593. Pozyskano z: http://dx.doi.org/10.1108/03090590810899838.
 12. Fichter, K., Geier, J., i Tiemann, I. (2016). Good practice collection - University support for sustainable entrepreneurship. Berlin, Helsinki, Linköping: SHIFT. Pozyskano z: http://www.shift-project.eu.
 13. Gruber, M. (2007). Uncovering the value of planning in new venture creation: A process and contingency perspective. Journal of Business Venturing, 22(6), 782-807.
 14. Hull, R.B., Kimmel, C., Robertson, D.P., i Mortimer, M. (2016). International field experiences promote professional development for sustainability leaders. International Journal of Sustainability in Higher Education, 17(1), 86-104.
 15. Kapitulčinová, D., Dlouhá, J., Ryan, A., Dlouhý, J., Barton, A., Mader, M., Tilbury, D., Mula, I., Benayas, J., Alba, D., Mader, C., Michelsen, G., i Vintar M. (Eds.). (2015). Leading Practice Publication: Professional development of university educators on Education for Sustainable Development in European countries. Prague: Charles University in Prague.
 16. Kuratko, D.F. (2005). The emergence of entrepreneurship education: Development, trends, and challenges. Entrepreneurship Theory and Practice, 29, 577-597.
 17. Lackéus, M. (2014). An emotion based approach to assessing entrepreneurial education. International Journal of Management Education, 12(3), 374-396.
 18. Lackéus, M. (2015). Entrepreneurship in Education: What, Why, When, How. Entrepreneurship360 Background paper. Paris: OECD.
 19. Lans, T., Hulsink, W., Baert, H., i Mulder, M. (2008). Entrepreneurship Education and Training in a Small Business Context: Insights from the Competence-Based Approach. Journal of Enterprising Culture, 16(4), 363-383.
 20. Lourenço, F., Jones, O., i Jayawarna, D. (2013). Promoting sustainable development: The role of entrepreneurship education. International Small Business Journal, 31(8), 841-865.
 21. Mwasalwiba, E.S. (2010). Entrepreneurship education: a review of its objectives, teaching methods, and impact indicators. Education + Training, 52(1), 20-47.
 22. OECD. (2011). Entrepreneurship at a Glance 2011. Paris: OECD Publishing.
 23. PARP. (2011). Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw - propozycja rozwiązań systemowych wspierających wdrażanie WZP w MSP. Warszawa: PARP 2011.
 24. Pittaway, L., i Cope, J. (2007). Entrepreneurship Education: A Systematic Review of the Evidence. International Small Business Journal, 25, 479-510.
 25. Poskrobko, B. (2013). Paradygmat zrównoważonego rozwoju jako wiodący kanon w badaniu nowych obszarów ekonomii. Ekonomia i Środowisko, 3(46), 10-24.
 26. PRME (Principles for Responsible Management Education). (2015). Pozyskano z: http://www.unprme.org/participants/index.php.
 27. Rasmussena, E.A., i Sørheimb R. (2006). Action-based entrepreneurship education. Technovation, 26, 185-194.
 28. Redclift, M. (2005). Sustainable development (1987-2005) - an oxymoron comes of age. Sustainable Development, 13(4), 212-227.
 29. Sánchez, J. (2013). The impact of an entrepreneurship education program on entrepreneurial competencies and intention. Journal of Small Business Management, 51, 447-465.
 30. Segalas, J., Ferrer-Balas, D., Svanstrom, M., Lundqvist, U., i Mulder, K.F. (2009). What has to be learnt for sustainability? A comparison of bachelor engineering education competencies at three European universities. Sustainability Science, 4(1), 17-27.
 31. Ull, M.A., Martínez Agut, M.P., Aznar, P., i Piñero, A (2010). Analysis of the introduction of sustainability in higher education in Europe: Institutional commitments and curriculum proposals. Revista EUREKA sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias. Monograph on Education for Sustainability, 7, 413-432.
 32. UNESCO. (2012). ESD+TVET: promoting skills for sustainable development. Paris: UNESCO.
 33. UNESCO. (2014). Shaping the Future We Want. UN Decade of Education for Sustainable Development (2005-2014), Final Report. Paris: UNESCO.
 34. Unia Europejska. (2011). Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie "Kreatywność i przedsiębiorczość - mechanizmy wyjścia z kryzysu" (Dz.U. UE C 48/09 z 15.02.2011).
 35. Urbaniec, M. (2010). Efekty międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju zrównoważonego na przykładzie szkolnictwa wyższego. W: T. Borys (red.), Edukacja dla zrównoważonego rozwoju. T. 1, Główne problemy. Białystok - Wrocław: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 178-189.
 36. Urbaniec, M. (2014). Współczesne wyzwania edukacji na rzecz przedsiębiorczości w szkolnictwie wyższym. Horyzonty Wychowania, 13(26), 209-230.
 37. Urbaniec, M. (2015). Sustainable Development Indicators in Poland: Measurement and System Evaluation. Entrepreneurial Business and Economics Review, 3(1), 119-134.
 38. Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 9, 248-250.
 39. Wach, K. (2014). Edukacja dla przedsiębiorczości: pomiędzy przedsiębiorczą pedagogiką a edukacją ekonomiczną i biznesową. Horyzonty Wychowania, 13(28), 11-32.
 40. WCED (The World Commission on Environment and Development). (1987). Our Common Future. Oxford: Oxford University Press.
 41. WEF (World Economic Forum). (2011). Unlocking Entrepreneurial Capabilities to Meet the Global Challenges of the 21st Century: Final Report on the Entrepreneurship Education Workstream. World Economic Forum Global Education Initiative. Cologny/Geneva: World Economic Forum.
 42. Will, M. (2008). Talking about the future within an SME?: Corporate foresight and the potential contributions to sustainable development. Management of Environmental Quality: An International Journal, 19(2), 234-242.
 43. Willard, M., Wiedmeyer, C., Flint, R.W., Weedon, J.S., Woodward, R., Feldman, I., i Edwards, M. (2010). The sustainability professional: 2010 Competency Survey Report. International Society of Sustainability Professionals (ISSP).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2016.153504
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu