BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Harasim Konrad (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Psychospołeczne implikacje bezrobocia
Psychosocial Implications of Unemployment
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2016, nr 2, s. 110-121, bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Psychologia, Bezrobocie, Młodzież NEET, Polityka społeczna, Dobrostan
Psychology, Unemployment, NEET youth (Neither in employment nor in education and training), Societal policy, Well-being
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie negatywnych skutków psychospołecznych, jakie powoduje bezrobocie. Przedmiotem artykułu jest współczesna identyfikacja następstw bezrobocia: dezintegracji i wykluczenia społecznego, braku możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb materialnych; destrukcyjnym wpływie na dobrostan psychiczny jednostki i jej otoczenia oraz zjawiska patologii społecznej. Następstwa bezrobocia negatywnie wpływają na poczucie bezpieczeństwa jednostki: bezpieczeństwa personalnego, społecznego, ekonomicznego. Masowa skala i dynamika bezrobocia wymaga stałego monitoringu i działań ze strony polityki publicznej. Tym bardziej, że największą grupa ludzi pozostających bez pracy to wykształceni młodzi ludzie tzw. Generacja NEET. (fragment tekstu)

The purpose of the article is to present the negative psychosocial effects that are caused by unemployment. The subject of the article is a contemporary identification of the consequences of unemployment: disintegration and social exclusion, lack of opportunities to satisfy basic material needs; destructive influence on the well-being of the individual and its environment; the phenomenon of social pathology. The consequences of unemployment negatively affect the individuals sense of security: the personal, social, and economic one. Mass character of the scale of unemployment and its dynamics require constant monitoring and action taken by the public policy, especially that the largest group of unemployed people is the so-called NEET generation - educated young people. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Auleytner Julian. 2011.Polityka społeczna w Polsce i w świecie. Warszawa WSP TWP.
 2. Bańka Augustyn.1992. Bezrobocie, Podręcznik Pomocy Psychologicznej. Poznań: Wydawnictwo Print-B.
 3. Borkowski Tadeusz, Marcinkowski Andrzej. 1998. Bezrobocie w perspektywie socjologicznej. Warszawa: BPS.
 4. Borkowski Tadeusz, Marcinkowski Andrzej. 1999. Socjologia bezrobocia. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
 5. Bugdol Marek. 2007. Gry i zachowania nieetyczne w organizacji. Warszawa: Wydawnictwo DIFIN.
 6. Dolny Edward, Maksim Monika. 2010. Ocena zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku. W Aktywna polityka rynku pracy. Toruń.
 7. Frydecka Dorota. 2007. Nierówności społeczne a choroby psychiczne. W Oblicza nierówności społecznych: studia interdyscyplinarne, 533-547. Eneteja.
 8. Frysztacki Krzysztof. 2009. Socjologia problemów społecznych. Warszawa: Scholar.
 9. Furmańska-Maruszak Agnieszka. 2008. Koszty pracy a zatrudnienie. Współczesne koncepcje a rzeczywistość. Toruń: Wydawnictwo "Dom organizatora".
 10. Główczyk Jan. 2004. Nowy słownik ekonomiczny. Warszawa: Fundacja Innowacja.
 11. Goszczyńska Maryla. 1999. Poczucie jakości życia u bezrobotnych. Łódź: Interart.
 12. Grewiński Mirosław. 2001. Europejski Fundusz Społeczny jako instrument integracji socjalnej Unii Europejskiej. Warszawa: WSP im. Janusza Korczaka.
 13. Hrynkiewicz Józefina. 2002. Przeciw ubóstwu i bezrobociu: lokalne inicjatywy obywatelskie. Warszawa: ISNS UW.
 14. Hybel Jan. 2013. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku pracy w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 15. Januszek Henryk, Sikora Jan. 2000. Socjologia pracy. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 16. Kabaj Mirosław. 2005. Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu. Warszawa: PWN.
 17. Kabaj Mirosław. 2007. Badanie bezrobocia długotrwałego. Studium Porównawcze. Warszawa: IPiSS.
 18. Kalbarczyk Andrzej. 1999. Organizacja, praca, bezrobocie. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 19. Kryńska Elżbieta. 2010. Segmentacja rynku pracy; Podstawy teoretyczne i analiza statystyczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 20. Księżopolski Mirosław. 1998. Polityka Społeczna, Katowice: Wydawnictwo UŚ.
 21. Kwaśniewski Jerzy. 2003. "Badania problemów społecznych". Prace Katedry Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSiR UW. t. VI: 6-15.
 22. Malikowski Maria, Markowski Daniel. 1995. Struktura społeczna, rynek pracy, bezrobocie. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 23. Marcinkowski Aleksander. 2008 . "Uwagi o statusie badań socjologicznych". W Polityka społeczna, rodzina, bezrobocie,138-147.
 24. Pemberton Simon. 2008. "Tackling the NEET Generation and the ability of policy to generate a NEET Solution - Evidence from the UK". Government and Policy 26(1): 243-259.
 25. Pilch Tadeusz. 1995. Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "ŻAK".
 26. Pisz Zdzisław. 1995. Wybrane problemy polityki społecznej. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 27. Podstawowe dokumenty Rady Europy. 2005. Warszawa: Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej.
 28. Raport MPiPS, Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy 2013, www.mpips.gov.pl.
 29. Reszke Irena. 1999. Wobec bezrobocia: opinie i stereotypy., Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
 30. Retowski Sylwiusz. 2012. Bezrobocie i odpowiedzialność. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 31. Skidmore A. Rex, Thackeray G. Milon.1998. Wprowadzenie do pracy socjalnej. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
 32. Staszewska Ewa. 2005. "Status prawny bezrobotnych z grup szczególnego ryzyka". Polityka Społeczna (1): 10-15.
 33. Sztompka Piotr. 2005. Socjologia. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 34. Tyszka Zbigniew. 1997. Mikro-, mezo-, makrospołeczne uwarunkowania bezrobocia i jego skutki w rodzinie. W Bezrobocie w małych miastach, 61-89. Wydawnictwo Miscellanea.
 35. Urbanik Waldemar. 2012. Bezrobocie i zatrudnienie w małym mieście. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 36. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001.
 37. http://www.eurofound.europa.eu. Raport Youth and work.
 38. http://www.ipiss.com.pl.
 39. http://stat.gov.pl - Raport Bezrobocie Rejestrowe I-II kwartał 2016.
 40. www.funduszestrukturalne.gov.pl. Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu