BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kucharski Jarosław (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Tytuł
Idea uniwersytetu a przedsiębiorczość - tradycyjne i współczesne podejście do kwestii funkcjonowania uniwersytetu na rynku
The Concept of University and Entrepreneurship: from Traditional to Contemporary Model of Connections between University and the Market
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2016, vol. 15, nr 35, s. 93-108, bibliogr. 26 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Uniwersytet a przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność, Etyka przedsiębiorstwa, Rynek, Interesariusze, Przedsiębiorczość, Edukacja, Szkolnictwo wyższe, Komercjalizacja wiedzy
Social Responsibility, Corporate ethics, Market, Stakeholders, Entrepreneurship, Education, Higher education, Knowledge commercialisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest przedstawienie dyskusji pomiędzy tradycyjnymi ujęciami problemu współpracy między światem nauki i rynkiem a propozycją podejścia współczesnego, opartego na teorii interesariuszy. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Głównym problemem tekstu jest napięcie pomiędzy funkcją uniwersytetu jako instytucji stricte naukowej (autotelicznej w odniesieniu do celów naukowych) a funkcją usługową, rozumianą jako komercjalizacja wiedzy oraz dostosowanie programów nauczania do pozanaukowych wymagań (wymogów rynku pracy, preferencji studentów, potrzeb państwa itp.) Metodą zastosowaną w tekście jest filozoficzna analiza argumentów przedstawianych w dyskusji na powyższy temat. PROCES WYWODU: Tekst zaczyna się od streszczenia sporu o komercjalizację wiedzy w starożytnej Grecji oraz omówienia implikacji różnych tradycji związanych z instytucją uniwersytetu. Tradycjonalizm jako główne uzasadnienie pojmowania autonomii uniwersytetu jako wartości samej w sobie zostaje poddany krytyce. Wskazana zostaje także niezgodność koncepcji "nauki dla nauki" z Kantowskim imperatywem kategorycznym. Przedstawiona zostaje koncepcja uwzględniania preferencji interesariuszy w kontekście funkcjonowania uniwersytetu. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wnioski z przedstawionej analizy wskazują na możliwość konstruktywnej współpracy między uniwersytetami a rynkiem, opartej na koncepcji uwzględniania dążeń interesariuszy. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Tekst kończy się propozycją zrównoważonego pojmowania uniwersytetu jako instytucji uwzględniającej potrzeby różnych "rynków", jak i realizującej zadania tworzenia, weryfikacji i popularyzacji wiedzy. (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the paper is to presents some aspects of an argument between traditional view of connections between universities and the market and modern proposition of cooperation based on the concept of stakeholders. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The tension between two main functions of university - focusing on mere research and providing various services to society - in the main problem explained in the text. Philosophical analysis is the main method used. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The text begins with a brief presentation of an ancient Greek argument about whether to commercialize knowledge or not. Secondly, various traditions of the university are presented before the traditional argument for understanding the autonomy of an university as a core value of an university is criticized. The inconsistency between taking the function of university as concentration on mere research and the Kantian formula of the categorical imperative is also presented. Finally, the idea of considering all the preferences of stakeholders of the university is presented. RESEARCH RESULTS: The possibility of mutually beneficial cooperation between university and various market, based on considering the interests of stakeholders, is presented. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: The conclusion is to show possible ways of constructive cooperation between universities and market. The concept of balanced cooperation between universities and markets is proposed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackoff, R. (1968). Toward an idealized University. Management Science, vol. 15, no. 4, B-212-B122.
 2. Arystoteles. (1996). Etyka nikomachejska, przeł. D. Gromska. W: Arystoteles, Dzieła wszystkie. T. 5. Warszawa: PWN.
 3. Arystoteles. (2003). Polityka, przeł. L. Piotrowicz. W: Arystoteles, Dzieła wszystkie. T. 1. Warszawa: PWN.
 4. Banerski, G., Gryzik, A., Matusiak, K.B., Mażewska, M. i Stawasz E. (2009). Przedsiębiorczość akademicka: raport z badania. Warszawa: PARP.
 5. Bobko, A. i Gałkowski, S. (2012). Uniwersytet - tradycja i współczesne wyzwania. W: M. Żardecka-Nowak i J. Skrzypek-Faluszczak (red.), Idea uniwersytetu dziś. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 6. Bok, D. (2003). Universities in the marketplace. The commercialization of higher education. Princeton: Princenton University Press.
 7. Chanpirum S. i Sijde van der P. (2014). Understanding the concept of the entrepreneurial university from the perspective of higher education. Higher Education, vol. 68, issue 6, 891-908.
 8. Cywnar, K.M. (2005). Idea uniwersytetu w kulturze europejskiej. Polityka i Społeczeństwo, 2.
 9. Diogenes Laertios. (1984). Żywoty i poglądy słynnych filozofów, przeł. I. Krońska i inni. Warszawa: PWN.
 10. Evan, W.M. i Freeman, R.E. (1999). Teoria nowoczesnej korporacji oparta na koncepcji "udziałowców zewnętrznych": kapitalizm kantowski. W: G. Chryssides i J. Kaler, Wprowadzenie do etyki biznesu, przeł. H. Simbierowicz i Z. Wiankowska-Ładyka. Warszawa: PWN.
 11. Friedman, M. (1999). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw to przynoszenie zysku. W: G. Chryssides i J. Kaler, Wprowadzenie do etyki biznesu, przeł. H. Simbierowicz i Z. Wiankowska-Ładyka. Warszawa: PWN.
 12. Gaweł, A. (2014). Business collaboration with universities as an example of corporate social responsibility - a review of case study collaboration methods. Poznań University of Economics Review, vol. 14, no. 1, 20-30.
 13. Geryk, M. (2014). Rola skutecznej komunikacji z interesariuszami jako narzędzie kształtowania polityki w zakresie społecznej odpowiedzialności uczelni. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 338, 40-51.
 14. Geryk, M. (2012). Społeczna odpowiedzialność uczelni. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 15. Guri-Rosenbit, S. (2006). Wiele idei uniwersytetu i ich różnorodne przejawy, Otwarty Uniwersytet Izraela. Pozyskano z: www.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/seminaria/Kropiwnicki_Guri_Rosenblit_Wiele_idei_uniwersytetu.doc (dostęp: 06.03.2016).
 16. Jeager, W. (2001). Paideia. Formowanie człowieka greckiego, przeł. M. Plezia i H. Bednerek. Warszawa: Aletheia.
 17. Kant, I. (2001). Uzasadnienie metafizyki moralności, przeł. M. Wartenberg. Kęty: Antyk.
 18. Kant, I. (2003). Spór fakultetów, przeł. M. Żelazny. Nowa Wieś: Wyd. Rolewski.
 19. Krimsky, S. (2006). Nauka skorumpowana?, przeł. B. Biały. Warszawa: PIW.
 20. Łuków, P. (2005). Granice zgody. Autonomia zasad i dobro pacjenta. Warszawa: WN Scholar.
 21. Metha, S.R. (2011). The culture of corporate social responsibility (CSR) in the academic framework: some literary implications. Contemporary Issues in Education Reaserch, vol. 4, no. 10.
 22. Piecuch, T. (2013). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa: C.H. Beck.
 23. Platon. (2002). Sofista. W: Platon, Sofista, Polityk, przeł. W. Witwicki. Kęty: Antyk.
 24. Platon. (1987). List 7. W: Platon, Listy, przeł. M. Maykowska. Warszawa: PWN.
 25. Sharrock, G. (2000). Why students are nor (just) customers (and other reflections on Life After George). Journal of Higher Education Policy and Management, vol. 22, no. 2.
 26. Tyszka, T. (1999). Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji. Gdańsk: GWP.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2016.153505
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu