BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Popowska Magdalena (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego - uwarunkowania i przejawy w świetle faktów i liczb
Internationalization of the Higher Education Institutions - Conditions and Symptoms in the Light of the Facts and Numbers
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2016, vol. 15, nr 35, s. 131-154, tab., rys., bibliogr. 33 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Uniwersytet a przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Internacjonalizacja, Szkolnictwo wyższe, Promocja
Internationalization, Higher education, Promotion
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Niniejszy artykuł ma na celu omówienie zjawiska internacjonalizacji szkolnictwa wyższego (SW) zarówno w ujęciu międzynarodowym, jak i z perspektywy polskiej. Jest on wynikiem obserwacji procesu internacjonalizacji niejako "od środka" organizacji, ale również w szerszym ujęciu, z perspektywy zewnętrznej. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Znaczenie internacjonalizacji w kontekście szkolnictwa wyższego stale rośnie dzięki wielu czynnikom, w tym wysiłkom promocyjnym na wszystkich możliwych szczeblach instytucjonalnych (lokalnym, regionalnym i krajowym) oraz staraniom samych uczelni. Niniejszy artykuł rozpoczyna się od analizy istniejących wzorców i metod internacjonalizacji, popartych danymi statystycznymi, a kończy analizą stanu procesu internacjonalizacji w polskich instytucjach SW. Podstawowymi metodami badawczymi są przegląd piśmiennictwa i analiza danych statystycznych, jak również dostępnych sprawozdań na temat internacjonalizacji polskich uczelni. PROCES WYWODU: W niniejszym artykule podjęto próbę zwrócenia uwagi na rosnące wyzwania dotyczące wspierania internacjonalizacji uczelni. Przedstawiono w nim argumenty przemawiające za internacjonalizacją SW, podstawowe jej formy (wymiana studentów i pracowników, podwójne dyplomy etc.) oraz ich zastosowanie w praktyce światowych uczelni. W artykule dokonano charakterystyki stanu internacjonalizacji SW w Polsce oraz wskazano podstawowe działania, które powinny zostać wdrożone, aby dość niska pozycja naszego kraju na rynku edukacji międzynarodowej mogła ulec znaczącej poprawie. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wyniki tej analizy wskazują, że pomimo dotychczasowych wysiłków na rzecz umiędzynarodowienia SW w Polsce brak jest świadomości znaczenia tego aspektu w polskich uczelniach. Dodatkowo, istnieje dysonans pomiędzy autonomicznymi działaniami prowadzonymi przez uczelnie a brakiem zachęt ze strony władz krajowych. WNIOSKI, INNOWACJE I REKOMENDACJE: Niniejsza praca proponuje kilka istotnych zaleceń dotyczących wzmacniania internacjonalizacji uczelni w Polsce na poziomie mikro i makro. Podczas gdy poziom instytucjonalny wymaga wielu zmian organizacyjnych, w tym aktualizowania strategii, stworzenia sprzyjającego otoczenia i sprawnej komunikacji, władze krajowe powinny podjąć wzmożony wysiłek promocyjny, a także wspierać ten proces na poziomie uczelni na różne sposoby, w tym w formie dotacji finansowych. (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The paper aims to discuss the phenomenon of internationalization of higher education (HE) both from the international and the Polish perspective. It is the result of observation of the internationalization process "from inside" of the organization, but also in a broader sense, from the "external" point of view. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The importance of internationalization of the HE institutions worldwide is constantly growing thanks to many factors, including the important promotional effort by the authorities at all levels (local, regional, and national) and the increasing educational efforts made by the universities. This paper begins with an analysis of the existing internationalization patterns and methods, supported by statistical data and ends with a diagnosis of the internationalization process in Polish HE institutions. The basic research methods are the literature review and the analysis of statistical data as well as of the reports available on the internationalization process of Polish HE institutions. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: This paper attempts to draw attention to the great challenge of reinforcing the internationalization process in the Polish HE institutions. It presents arguments for the internationalization of HE and its basic forms (exchange of students and staff, double degrees, etc.) as well as their concrete application by numerous universities. The article highlights also the characteristics of the internationalization situation in Poland and identifies key actions that should be implemented to improve the very low position of our country on the international educational market. RESEARCH RESULTS: The results of this analysis indicate that despite the existing initial efforts for internationalization of the HE in Poland, there is a lack of awareness of the importance of this aspect in Polish HEIs. Additionally, it remains an important dissonance between the autonomous efforts done by universities and the lack of incentives from the national authorities. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: The present paper brings some relevant recommendations for strengthening the internationalization of HE in Poland at the micro and macro level. While the institutional level requires numerous organizational changes including updating strategies, creating favorable environment and efficient communication, the national authorities should make an important promotional effort and also support in various ways, including the financial subventions, the process at the university level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altbach, P.G., Reisberg, L. i Rumbley, L.E. (2009). Trends in global higher Education: Tracking an academic revolution. Paris: UNESCO.
 2. Boni, M., Szafraniec, K. i Arak, P. (2011). Młodzi 2011. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 3. Bracht, O., Engel, C., Janson, C., Over, K., Schomburg, H. i Teichler, U. (2006). The professional value of Erasmus mobility. Kassel/Brussels: International Centre for Higher Education Research, EC.
 4. Education interculturelle et voyages éducatifs. (1956). Bulletin International des Sciences Sociales, vol. 8, no. 4, 589-780.
 5. Carey, K. (2006). College rankings reformed: the case for a new order in higher education, Education Sector Reports no. 19, Washington. Pozyskano z: http://www.issuelab.org/resource/college_rankings_reformed_the_case_for_a_new_order_in_higher_education.
 6. Demograficzne Tsunami, Raport na temat wpływu zmian demograficznych na szkolnictwo wyższe do 2020 r. (2011). Warszawa: Instytut Sokratesa.
 7. Erasmus w Polsce, Polska w Erasmusie. (2012). Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
 8. GUS.(2015). Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej. Pozyskano z: www.stat.gov.pl.
 9. Harvey, D. (2003). The New Imperialism. Oxford, UK, New York. Oxford: Oxford University Press.
 10. Joint and Double Degree Programs in the Global Context. (2011). Institute of International Education, Report on an International Survey. Pozyskano z: http://www.iie.org/EN/Research-and-Publications/Publications-and-Reports/IIE-Bookstore/Joint-Degree-Survey-Report-2011.
 11. Knight, J. (1999). Internationalization of Higher Education. Quality of Internationalization of Higher Education. Paris: OECD, 13-28.
 12. Knight, J. (2003). Updating the Definition of Internationalization. International Higher Education, vol. 33, 2-3.
 13. Komisja Europejska. (2013a). Europejskie Szkolnictwo Wyższe na Świecie, COM/2013/0499 final. Pozyskano z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0499:FIN:PL:PDF.
 14. Komisja Europejska. (2013b). Erasmus programme in 2011-12: the figures explained. Pozyskano z: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-647_en.htm.
 15. Komisja Europejska. (2014). Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Pozyskano z: file:///C:/Users/Monika_/Downloads/COM_2014_29_ PL_ACTE_f%20(1).pdf.
 16. Komunikat prasowy Komisji Europejskiej z 22.09.2014 r. Pozyskano z: http:// europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1025_pl.htm.
 17. Koźmiński, A.K. (2014). Kultura sieci? Kongres Kultury Akademickiej, Kraków 20-22.03.2014. Pozyskano z: http://kongresakademicki.pl/kultura-sieci-andrzej-k-kozminski.
 18. Kwiek, M. (2010). Integracja europejska a europejska integracja szkolnictwa wyższego. CPP RPS, vol. 17.
 19. Kwiek, M. (2010). Zarządzanie polskim szkolnictwem wyższym w kontekście transformacji zarządzania w szkolnictwie wyższym w Europie. CPP RPS, vol. 15.
 20. Marmolejo, F. (2012). Internationalization of Higher Education: the good, the bad, and the unexpected. Chronicle of Higher Education. Pozyskano z: http://chronicle.com/blogs/worldwise/internationalization-of-higher-education-the-good-the-bad-and-the-unexpected/27512.
 21. OECD. (2014). Education at a Glance 2014: OECD Indicators. OECD Publishing. Pozyskano z: http://www.oecd.org/edu/Education-at-a-Glance-2014.pdf.
 22. Olechnicka, A., Płoszaj, A., Pander, A. i Wojnar K. (2010). Analiza strategii, modeli działania oraz ścieżek ewolucji wiodących szkół wyższych na świecie. Raport z badania dla Projekt Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza, Akademickie Mazowsze 2030. Warszawa.
 23. Proulx, R. (2007). Higher Education Ranking and Leagues Tables: Lessons Learned from Benchmarking. Higher Education in Europe, vol. 32 (1), 71-82.
 24. Rauhvargers, A. (2013). EUA Report on Rankings. Global University Rankings and their Impact Report II.
 25. Siwińska, B. (2014). Uniwersytet ponad granicami. Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego w Polsce i w Niemczech. Warszawa: Warszawa.
 26. Study in Poland, Studenci Zagraniczni w Polsce 2014. (2014). Fundacja Edukacyjna Perspektywy.
 27. Szromnik, A. (2014). Uczelnia na zagranicznym rynku edukacyjnym - strategia internacjonalizacji szkoły wyższej. Management and Business Administration. Central Europe, vol. 22/1, 36-59.
 28. Umiędzynarodowienie Szkolnictwa Wyższego. (2015). MNiSW. Pozyskano z: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/program-umiedzynarodowienia-szkolnictwa-wyzszego.html.
 29. http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/.
 30. http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/.
 31. http://www.dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/trade-in-services-australia.aspx.
 32. http://www.globalhighered.org/branchcampuses.php.
 33. https://www.coursera.org/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2016.153507
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu