BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabińska Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Rola uniwersytetów w rozwoju innowacyjnej gospodarki
The Role of Universities in the Development of Innovative Economy
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2016, vol. 15, nr 35, s. 155-175, rys., bibliogr. 20 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Uniwersytet a przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Narodowy system innowacji, Szkolnictwo wyższe, Innowacje, Sfera B+R w przedsiębiorstwie, Przedsiębiorczość, Edukacja
National innovation system, Higher education, Innovations, R&D in the enterprise, Entrepreneurship, Education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest pokazanie znaczenia szkolnictwa wyższego w systemach innowacji wybranych krajów, w kontekście funkcji pełnionych przez uniwersytet: badawczej, dydaktycznej i kształtowania relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Zastosowane metody badawcze obejmują krytyczną analizę źródeł literaturowych dotyczących działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej oraz standardową analizę parametryczno-wskaźnikową danych istotnych z punktu widzenia innowacyjności. PROCES WYWODU: Artykuł rozpoczyna się od zaznaczenia zmieniającej się roli uniwersytetów we współczesnym świecie, następnie przedstawiona została istota działalności innowacyjnej i trudności dotyczące jej pomiaru oraz zarys koncepcji Narodowych Systemów Innowacji. Kolejne części dotyczą znaczenia uczelni dla rozwoju innowacyjności w wybranych krajach w przekroju trzech funkcji uniwersytetu. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Rola sektora szkół wyższych i sektora rządowych jednostek badawczych w prowadzeniu badań podstawowych jest dominująca i niemożliwa do zastąpienia przez sektor przedsiębiorstw, dlatego wysoce niepokojący jest obserwowany spadek wysokości publicznego finansowania badań podstawowych. Największy niewykorzystany potencjał szkolnictwa wyższego dla rozwoju gospodarczego tkwi w zakresie stymulowania powiązań z innymi uczestnikami systemu innowacji. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wedle obecnie panujących tendencji większość działań państwa w zakresie polityki innowacyjnej jest skierowanych na pobudzanie innowacyjności przedsiębiorstw (np. poprzez ulgi podatkowe i dotacje), ale niezbędna jest także przemyślana polityka w odniesieniu do szkół wyższych, zwłaszcza jeśli chodzi o publiczne finansowanie badań podstawowych. Analiza działań uniwersytetów w zakresie kształtowania relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest najsłabiej zbadana i istnieje potrzeba wspierania dalszych prac nad metodami pomiaru i wskaźnikami jakościowymi dla tego obszaru. (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: This objective of the study is to present the role of higher education institutions in the innovation system, in the context of the functions of the university: research, teaching and so called third mission. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research methods include a critical literature review on R&D and innovation and summarizing data on size and structure of indicators of the innovation activities. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article first shows the changing role of university in today world and then turns to the definition of innovation activity and main measurement problems in this area. Then it introduces the concept of National Innovation System. The next sections discuss the importance of higher education institutions for innovation development in a group of selected countries and in the context of three functions performed by the university. RESEARCH RESULTS: Higher education and other public research institutions have a predominant share in conducting basic research, where their role cannot be replaced by business sector and the observed decrease in public funding of basic research is highly alarming. The greatest untapped potential of higher education sector for economic development seems to lie within encouraging links between universities and other participants in the innovation system. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: According to the currently prevailing trends, the majority of government policy actions in the area of innovation is focused on stimulating innovation activities in the business sector (e.g. R&D tax incentives and R&D subsidies), but there is also a role for carefully - designed innovation policies aimed at the sector of higher education institutions, particularly with respect to the funding of basic research. The role of higher education in shaping relations with the socio-economic environment is the least explored and there is a need to support further work on measurement methods and quantitative indicators referring to the third mission of university. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. David, P. i Foray, D. (1995). Assessing and expanding the science and technology knowledge base. STI Review, 16, 13-68.
 2. Freeman, C. (1987). Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan. London: Pinter.
 3. Geodecki, T. i Mamica, Ł. (red.). (2014). Polityka innowacyjna. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 4. Godin, B. (2007). National Innovation System: The System Approach in Historical Perspective. Project on the History and Sociology of STI, Statistics Working Paper, 36.
 5. Godin, B. (2013). Invention, Diffusion and Linear Models of Innovation. Project on the Intellectual History of Innovation Working Paper, 15. Pozyskano z: http://www.csiic.ca/PDF/AnthropologyPaper15.pdf (dostęp: 10.12.2015).
 6. Goddart, J., Healy A. i Perkmann, M. (2014). Measuring the Impact of University-Business Cooperation. Final Report, European Commission, Luxembourg: Publications Office of the European Union. Pozyskano z: http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/658FB04A-909D-4D52-A83D-21A2AC4F2D38/8090/UniversityBusiness.pdf (dostęp: 10.01.2016).
 7. GUS. (2015). Nauka i technika w 2014 r. Warszawa: GUS.
 8. Lundvall, B.A. (1992). National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. London: Pinter.
 9. Mahrabi, J., Soltani, I., Nilipour, A. i Kiarasi, P. (2013). Studying Knowledge Commercialization. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 3, 7, 267-278.
 10. Mazzucato, M. (2011). The entrepreneurial state. London: Demos.
 11. Mowery, D.C. i Sampat, B.N. (2005). Universities in National Innovation Systems. W: J. Fagerberg i D.C. Mowery (red.), The Oxford Handbook of Innovation. Oxford: Oxford University Press, 209-265.
 12. OECD. (1997). National Innovation Systems. Paris: OECD.
 13. OECD. (2002). Podręcznik Frascati. Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 14. OECD. (2006). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 15. OECD. (2013). Commercializing Public Research. New Trends and Strategies. Paris: OECD Publishing.
 16. OECD. (2015). The future of productivity. Paris: OECD Publishing.
 17. Salter, A.J. i Martin, B.R. (2001). The Economic Benefits of Publicly Funded Basic Research: A Critical Review. Research Policy, Vol. 30, 509-532.
 18. Soszyńska, E. (2013). Zrozumieć rozwój gospodarczy. Wiedza i inne determinanty wzrostu gospodarczego. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego.
 19. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Dz.U., 2010 Nr 96 poz.615.
 20. Veugelers, R., Callaert, J., Song, X. i Von Looy, B. (2011). The Participation of Universities in Technology Development: Do Creation and Use Coincide? An Empirical Investigation on the Level of National Innovation Systems. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2016.153508
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu