BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wronowska Gabriela (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Rola rynku pracy i uczelni w procesie kształtowania przedsiębiorczych postaw studentów w przygotowaniu do tranzycji
The Role of the Labour Market and the University in the Process of Forging Entrepreneurial Attitudes in Students Preparing for Transition into Employment
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2016, vol. 15, nr 35, s. 199-215, wykr., bibliogr. 20 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Uniwersytet a przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Studenci, Przedsiębiorczość, Szkolnictwo wyższe, Rynek pracy
Students, Entrepreneurship, Higher education, Labour market
Uwagi
streszcz., summ. ; Praca powstała z wykorzystaniem środków przyznawanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych na utrzymanie potencjału badawczego.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem pracy jest zaprezentowanie, jakie przedsiębiorcze postawy studentów wymusza współczesny rynek pracy, w jaki sposób są one budowane, pod wpływem jakich motywacji podejmowane są dodatkowe aktywności mające na celu lepsze przygotowanie się do wejścia na rynek pracy. PROBLEM I METODY BADAWCZE: W pracy postawiono dwie hipotezy badawcze 1. Współczesny rynek pracy wymusza budowanie wśród studentów postaw przedsiębiorczych, które wspomagają ich wejście na rynek pracy. 2. Postawa przedsiębiorcza studenta wspiera proces tranzycji, jednak nie gwarantuje sukcesu rozumianego jako znalezienie dobrej pracy. Metoda badawcza wykorzystana w pracy opiera się na przeglądzie literatury przedmiotu oraz badaniu wytypowanej grupy studentów za pomocą ankiety audytoryjnej. PROCES WYWODU: W pracy podjęto temat związany z przygotowaniem się studentów do sprawnego wejścia na rynek pracy. Zjawisko to nosi nazwę tranzycji i podlega licznym badaniom mającym na celu poznanie jego mechanizmu. Materiał do analizy zebrano za pomocą ankiety audytoryjnej i przeprowadzono wnioskowanie. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wnioski wynikające z badania opierają się na stwierdzeniu, że działalność budująca kapitał wiedzy, doświadczenia i przedsiębiorczości wspiera proces tranzycji. Proces budowania postawy przedsiębiorczej u studentów jest mocno zróżnicowany, przebiega w różnym tempie i czasie oraz nie dotyczy wszystkich badanych. Uczelnia ze swej strony w minimalnym stopniu inspiruje studentów do podejmowania dodatkowych aktywności w tym zakresie. W badaniu zaobserwowano tylko nieliczne typowe działania, które budują postawy przedsiębiorcze, co może mieć związek z brakiem w ofercie dydaktycznej, dedykowanej dla tej grupy studentów, przedmiotów związanych z szeroko rozumianą przedsiębiorczością. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wskazane byłoby uwzględnienie przedmiotów związanych z przedsiębiorczością w planie studiów dla badanego kierunku kształcenia. (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The paper aims to demonstrate what entrepreneurial attitudes in students are enforced by the modern labour market, how they are built and under which incentives additional activities are undertaken in order to be better prepared to enter the market. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The author explores the following two hypotheses 1. Today's labour market requires students planning to smoothly enter the market to develop entrepreneurial attitudes. 2. Student's entrepreneurial attitudes support the process of transition, yet, they does not ensure success construed as finding a plum job. The study method is based on a literature review and a study of a sample group of students by means of an audit questionnaire. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The paper addresses the issue of students' preparation to make a smooth entry into the labour market. The process itself is called transition and is subject to numerous studies aimed at understanding its underlying mechanism. RESEARCH RESULTS: Conclusions from the study are based on the assumption that the process of building entrepreneurial attitudes in students is highly diversified and runs at a different pace and for different times and is not applicable to all sampled students. The university, for its part, only minimally inspires students to pursue additional activities in this area. On the other hand, additional activities building the wealth of knowledge, experience and entrepreneurship support the transition process. In the study, the author has not identified typical activities that build entrepreneurial attitudes, which may result from a lack of subjects related to the wider entrepreneurship in curricula offered this group of students. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: It would be advisable to incorporate this type of subjects in the study plan for this type of education. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen, J., Valden Van der, R. (2007). Transitions from Higher Education. W: U. Teichler (red.), Careers of University Graduates. Views and expertise in comparative perspectives. Dordrecht: Springer, 56-77.
 2. Bańka, A. (2006). Poradnictwo transnacjonalne. Cele i metody międzykulturowego doradztwa karier. Warszawa: Ministerstwo pracy i Polityki Społecznej.
 3. Gibała, J.F. (2005). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczniów. Przedsiębiorczość - Edukacja, 1, 146-152.
 4. GUS. (2013). Szkoły wyższe w roku szkolnym 2012/13.Warszawa.
 5. GUS. (2015). Kwartalna informacja o rynku pracy. Warszawa.
 6. GUS. (2015). Rocznik demograficzny 2015. Warszawa.
 7. Kokocińska, M., Nowak, H. (2014). Edukacja w zakresie przedsiębiorczości. Doświadczenia Polski i Hiszpanii. Warszawa: Difin.
 8. Krasicka, T., Głód, G., Ludvik L. i Peterkowa J. (2014). Uwarunkowania intencji przedsiębiorczych studentów uczelni ekonomicznych Polski i Czech. Przedsiębiorczość - Edukacja, 10, 316-331.
 9. Marszałek, A. (2012). Analiza postaw przedsiębiorczych wśród studentów. E-mentor, 3/45. Uzyskano z: www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/45/id/932 (dostęp: 11.02.2016).
 10. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. (2013).Umiejętności i kompetencje w zakresie przedsiębiorczości. Warszawa.
 11. Muller, W., Gangl, M. (2003). The Transition from School to Work: a European Perspective. W: W. Muller, M. Gangl (eds.), Transition from Education to Work in Europe. Oxford: Oxford University Press, 1-22.
 12. Piróg, D. (2013a). Wybrane teorie przechodzenia absolwentów szkół wyższych na rynek pracy w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 23. Kraków: Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie - Instytut Geografii.
 13. Piróg, D. (2013b). Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy w warunkach kryzysu. Przedsiębiorczość - Edukacja, 9, 302-316.
 14. Piróg, D., 2014. Uwarunkowania przedsiębiorczości absolwentów szkół wyższych: założenia teoretyczne i stan rzeczywisty. Przedsiębiorczość - Edukacja, 10, 306-315.
 15. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. (2015). Polski rynek pracy - aktywność zawodowa i struktura wykształcenia. W: Bilans Kapitału Ludzkiego. Edukacja a rynek pracy, tom III. Warszawa.
 16. Rożnowski, B. (2009). Przechodzenie młodzieży z systemu edukacji na rynek pracy w Polsce. Analiza kluczowych pojęć dotyczących rynku pracy u młodzieży. Lublin: KUL.
 17. Strojny, J. (2007). Kształtowanie postawy przedsiębiorczej - proces socjalizacji i autokreacji. W: P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
 18. Świętek, A. (2012). Oczekiwania a realia wejścia młodych na rynek pracy jako wyzwanie dla edukacji z przedsiębiorczości. Przedsiębiorczości - Edukacja, 8, 137-154.
 19. Turska, E. (2013). Kryzys wejścia na rynek pracy a przedsiębiorczość studencka. W: Z. Ratajczak (red.), Przedsiębiorczość na czas kryzysu. Szkice psychologiczne. Warszawa: Difin.
 20. Wójtowicz, B. (2014). Postawy i umiejętności interpersonalne studentów wobec roli przedsiębiorczości w warunkach gospodarki rynkowej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 10, 333-345.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2016.1535010
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu