BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Myjak Teresa (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu)
Tytuł
Czynniki kształtujące aspiracje zawodowe młodzieży akademickiej w Nowym Sączu w kontekście wyzwań globalnego rynku pracy
Factors of Forming Professional Aspirations of Academic Youth in Nowy Sącz in the Context of Global Challenges of the Labour Market
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2016, vol. 15, nr 35, s. 217-231, tab., bibliogr. 28 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Uniwersytet a przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Międzynarodowy rynek pracy, Edukacja, Studenci, Rynek pracy
International labour market, Education, Students, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Nowy Sącz
Nowy Sącz
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Zdiagnozowanie czynników kształtujących aspiracje zawodowe młodzieży akademickiej, z uwzględnieniem wymagań globalnego rynku pracy. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem publikacji jest zbadanie celów zawodowych młodzieży na tle wyzwań rynku pracy w wymiarze globalnym. W związku z powyższym w części empirycznej artykułu wykorzystano metodę badawczą ankietę skierowaną do młodzieży akademickiej, kończącej studia na poziomie studiów I stopnia w uczelni publicznej, która w nieodległym czasie będzie musiała podjąć decyzje dotyczące wyboru przyszłej pracy zawodowej, mając świadomość zarówno korzyści, jak i barier utrudniających funkcjonowanie młodego człowieka na globalnym rynku pracy. PROCES WYWODU: Rozważania związane z opisywanym tematem opierają się z jednej strony na analizie literatury przedmiotu związanej z omawianą problematyką (aspekt teoretyczny publikacji), a z drugiej - na wynikach odpowiedzi uzyskanych od młodzieży akademickiej biorącej udział w badaniach empirycznych. Badania zostały przeprowadzone na potrzeby przygotowania niniejszej publikacji (aspekt praktyczny). WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Ogólne wyniki analizy naukowej wskazują, że w kontekście wyzwań globalnego rynku pracy, w kształtowaniu aspiracji zawodowych młodzieży akademickiej, wzrasta znaczenie czynników przedsiębiorczych wobec dotychczasowych społecznych i ekonomicznych. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wnioski sprowadzają się do stwierdzenia, że kształtowanie aspiracji zawodowych studentów jest w znacznym stopniu związane z różnorodnością sytuacji i zmian występujących na globalnym rynku pracy. (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the paper is to describe the understanding of two social competences: entrepreneurship and creativity. The description is based on the analysis of the documents presenting learning outcomes within various educational fields of study. The understanding of these competences is the basis for designing the educational process. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research problem is focused on identifying differences and similarities in the understanding of entrepreneurship and creativity within various educational fields of study. The author of the paper analyses the extent to which these attitudes are connected with the way of teaching a given university subject. The methods chosen for the study are document analysis and qualitative content analysis. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: This paper reports the results of the content analysis of social competences in various fields of education and in selected faculties at different universities. RESEARCH RESULTS: The results of the analysis indicate that entrepreneurship and creativity are perceived in rather general terms in almost all fields of study. Most commonly, entrepreneurship is understood as shaping students' awareness of the importance of taking action and bearing its consequences. Creativity is associated with shaping the convictions of how important it is to improve one's personal and vocational competences. The analysis of social competences within particular learning outcomes reveals that the understanding of entrepreneurship and creativity is similar. However, apart from the importance of personal convictions (cognitive component), also students' skills and behaviour patterns (behaviour component) seem significan. The features and skills of entrepreneurial and creative people are also given considerable attention in both terms. The study of the way in which these two attitudes are understood shows that university subjects best adjusted to the character of education include the following ones: economics, musical studies (conducting) and pedagogical studies. Creating a more specific description of social competences, adjusted to the character of a given field of study, will certainly be beneficial for teachers responsible for shaping the educational process. When the description of entrepreneurship and creativity as attitudes is too general, it may cause their marginalization in the educational process. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: In the conclusion the author advocates the need for further research focused on the connections between the formal description of social competences and their practical implementation by teachers in the educational process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baca, A. (2002). Rola wiedzy w organizacji uczącej się. W: W. Bańka (red.), Wiedza w małej i średniej firmie. Płock: Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica, 99-112.
 2. Balcerzak, A.P. (2009). Wiedza i innowacje jako kluczowy czynnik rozwoju gospodarczego w XXI wieku. W: E. Okoń-Horodyńska i R. Wisła (red.), Kapitał intelektualny i jego ochrona. Warszawa: Instytut Wiedzy, 3-22.
 3. Boeri, T. i van Ours, J. (2011). Ekonomia niedoskonałych rynków pracy. Wprowadzenie do wydania polskiego i redakcja naukowa M. Góra. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 4. Bogaj, M. (2006a). Etyczne podstawy edukacji i świata pracy. W: A. Bogaj i S.M. Kwiatkowski (red.), Szkoła a rynek pracy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 280-306.
 5. Bogaj, A. (2006b). Szkoła w społeczeństwie obywatelskim. W: A. Bogaj i S.M. Kwiatkowski (red.), Szkoła a rynek pracy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 11-37.
 6. Dereń, A., Skonieczny, J. (2015). Kreatywna szkoła wyższa - nowy paradygmat. W: I. Dudzik-Lewicka, H. Howaniec i W. Waszkielewicz (red.), Zarządzanie wiedzą i innowacje w organizacji. Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna, 177-189.
 7. Duszczyk, M. (2012). Polska polityka imigracyjna a rynek pracy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 8. Famuła-Jurczak, A. i Kowalski, M. (2010). Szkoła wobec (nie) pewnej rzeczywistości zawodowej. W: U. Paulińska (red.), Edukacja szansą aktywizacji lokalnego rynku pracy. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 58-67.
 9. Gałązka, M. (2015). Obraz młodego pokolenia w wynikach badań V edycji badań BKL. Personel i Zarządzanie, 5, 24-27.
 10. Geise, M. (2015). Krajowe rynki pracy w praktyce współczesnego kapitalizmu. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
 11. Grodzka, B. (2010). Interpretacje aspiracji zawodowych młodzieży. Implikacje pedagogiczne. W: U. Paulińska (red.), Edukacja szansą aktywizacji lokalnego rynku pracy. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 106-117.
 12. Kabaj, M. (2012). Wpływ systemów kształcenia zawodowego na zatrudnienie i bezrobocie młodzieży. Projekt programu wdrożenia dualnego systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 13. Kilar, W. i Rachwał, T. (2014). Postrzeganie zakładania własnej działalności gospodarczej jako przejaw postawy przedsiębiorczej studentów kierunków nieekonomicznych. Horyzonty Wychowania, vol. 13, no. 28, 111-130.
 14. Kosała, M. (2014). Badanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży jako fundament kształtowania postawy odpowiadającej wyzwaniom współczesnego świata. Horyzonty Wychowania, vol. 13, no. 28, 317-340.
 15. Kotlorz, D. (2009). Wybrane aspekty deregulacji rynku pracy. W: D. Kotlorz (red.), Deregulacja rynku pracy i koszty pracy jako determinanty wzrostu zatrudnienia. Katowice: Akademia Ekonomiczna, 11-31.
 16. Kucharski, M. (2012). Koncepcja flexicurity a elastyczne formy zatrudnienia na polskim rynku pracy. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 17. Kulig-Moskwa, K. i Strzelczyk A. (2014). Postawy i zachowania przedsiębiorcze studentów na przykładzie Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu - wyniki badań własnych. Horyzonty Wychowania, vol. 13, no. 28, 81-94.
 18. Męcina, J. (2013). Niewykorzystane zasoby. Nowa polityka rynku pracy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 19. Ostrowska, U. (2010). Edukacja jako proces przygotowania młodzieży do dorosłego życia i do pracy. Spojrzenie z perspektywy aksjologicznej. W: U. Paulińska (red.), Edukacja szansą aktywizacji lokalnego rynku pracy. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 78-92.
 20. Polak, E. (2011). Wyzwania i zagrożenia dla rynku pracy na tle współczesnych przemian społeczno-ekonomicznych. Wybrane zagadnienia. W: J. Jaworski (red.), Ekonomiczne i społeczno-polityczne problemy współczesnej gospodarki. Gdańsk: Wyższa Szkoła Bankowa, 55-71.
 21. Sladek, A. (2014). Przedsiębiorczość jako umiejętność życiowa istotna w planowaniu własnej przyszłości przez studentów. Horyzonty Wychowania, vol. 13, no. 28, 131-155.
 22. Szulc, A. (2013). Przyczyny i skutki zatrudnienia nierejestrowanego w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
 23. Tatarek, J. (2010). Przemiany w świecie pracy i edukacji po transformacji ustrojowej i ich wpływ na życie i aspiracje zawodowe obywateli. W: U. Paulińska (red.), Edukacja szansą aktywizacji lokalnego rynku prac. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 49-57.
 24. Urbaniec, M. (2014). Współczesne wyzwania edukacji na rzecz przedsiębiorczości w szkolnictwie wyższym. Horyzonty Wychowania, vol. 13, no. 26, 209-230.
 25. Wach, K. (2014). Edukacja dla przedsiębiorczości: pomiędzy przedsiębiorczą pedagogiką a edukacją ekonomiczną i biznesową. Horyzonty Wychowania, vol. 13, no. 28, 11-32.
 26. Wiśniewski, J. (2011). Edukacja a rynek pracy w świetle reform edukacyjnych. W: J. Dobkowski (red.), Student i absolwent kierunku administracja na rynku pracy. Bydgoszcz: KujawskoPomorska Szkoła Wyższa, 69-85.
 27. Zbierowski, P. (2014). Determinanty intencji przedsiębiorczej studentów - wyniki badań. Horyzonty Wychowania, vol. 13, no. 28, 51-63.
 28. Zioło, Z. (2012). Miejsce przedsiębiorczości w edukacji. Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, 10-23.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2016.1535011
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu