BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rymarzak Małgorzata (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Uwarunkowania zarządzania nieruchomościami publicznych uniwersytetów na przykładzie wybranych krajów UE
Estate Management Conditions of Public Universities Exemplified by Selected European Countries
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2016, vol. 15, nr 35, s. 233-246, tab., rys., bibliogr. 26 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Uniwersytet a przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Nieruchomości publiczne, Szkolnictwo wyższe, Struktura własnościowa, Zarządzanie nieruchomościami, Regulacje prawne
Public real estate, Higher education, Ownership structure, Real estate management, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Niemcy, Hiszpania, Holandia, Szwecja, Wielka Brytania, Austria, Polska
Germany, Spain, Netherlands, Sweden, United Kingdom, Austria, Poland
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Artykuł prezentuje wyniki badań nad uwarunkowaniami zarządzania nieruchomościami publicznych uniwersytetów. Ich celem była próba przedstawienia różnych rozwiązań przyjętych w wybranych krajach UE odnośnie do tytułów prawnych przysługujących uczelniom do nieruchomości, a także form zarządzania nimi. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Do prowadzonych rozważań wykorzystano literaturę przedmiotu, niepublikowane raporty komercyjnych firm oraz informacje zawarte na stronach internetowych poszczególnych zarządców nieruchomości uczelnianych. PROCES WYWODU: Analizie poddano systemy "nieruchomościowe" szkolnictwa wyższego przyjęte w Austrii, Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii, Szwecji oraz Polsce. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wyniki badań wskazują, iż władze uniwersytetów publicznych w Europie nie ponoszą takiej samej odpowiedzialności za majątek, którym dysponują. Poszczególne państwa przyjęły własne rozwiązania zarówno w zakresie struktury własnościowej nieruchomości, zasad zarządzania, jak i wynajmu nieruchomości. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Niezależnie od wielu różnic występujących w systemach akademickich państw europejskich można się pokusić o wymienienie pewnych wspólnych cech. Austriackie, szwedzkie i niemieckie szkoły wyższe nie są właścicielami nieruchomości uczelnianych. Dostarczaniem odpowiedniej dla nich powierzchni na zasadach najmu, a także zarządzaniem majątkiem zajmują się specjalnie powołane do tego celu spółki. Z kolei w Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Polsce uczelnie posiadają różne tytuły prawne do nieruchomości i zarządzają posiadanymi zasobami. (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The paper presents the results of a study of factors and conditions which affect estate management in publicly funded universities. The purpose of this paper is to identify and show various solutions in selected EU countries in terms of the titles to estate held by universities and the forms of estate management. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: This paper presents a review of the literature of the subject, unpublished reports of commercial companies and information from the websites of university estate managing authorities. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The object of analysis was University governance in the realm of real estate in Austria, Germany, the Netherlands, the UK, Sweden and Poland. RESEARCH RESULTS: The results demonstrate that the accountability of the authorities of publicly funded universities in Europe for the estate in their control varies from country to country. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: Although individual European countries have adopted different solutions to estate ownership, management and lease, certain regularities may be observed despite the differences in university governance. Austrian, German and Swedish higher education institutions do not own the estate they use. The supply and lease of the required space as well as asset management is the responsibility of companies specifically established for this purpose. On the other hand, HEIs in the Netherlands, Spain, the UK and Poland have various titles to the estate and are responsible for its management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akademiska Hus. (2014). Organisation. Göteborg: Akademiska Hus. Pozyskano z: http://www.akademiskahus.se/en/about-us/organisation/ (dostęp: 18.02.2016).
 2. AUDE. (2016). About AUDE: Loughborough: Association of University Directors of Estates. Pozyskano z: http://www.aude.ac.uk/about/ (dostęp: 18.02.2016).
 3. BIG. (2016). Über uns. Wien: Bundesimmobiliengesellschaft. Pozyskano z: http://www.big.at/ueber-uns/ (dostęp: 18.02.2016).
 4. Boys, J. (2011). Towards Creative Learning Spaces. Re-thinking the Architecture of Post-compulsory Education. London: Routledge, London.
 5. Ćwiąkała-Małys, A. (2010). Pomiar efektywności procesu kształcenia w publicznym szkolnictwie akademickim. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 6. de Vries, J.C., de Jonge, H. i van der Voordt, T.J.M. (2008). Impact of Real Estate Interventions on Organisational Performance. Journal of Corporate Real Estate, vol. 10, no. 3, 208-223.
 7. den Heijer, A. (2011). Managing the University Campus. Information to Support Real Estate Decisions. Delft: Eburon Academic Publishers.
 8. Expanding private higher education: Key issues for the 2015 Parliament. (2015). Parliament. Pozyskano z: http://www.parliament.uk/business/publications/research/key-issues-parliament-2015/education/higher-education/ (dostęp: 18.02.2016).
 9. Facts and Figures of the Spanish University System. (2010). Ministry of Education. Pozyskano z: http://www.mecd.gob.es/dms-static/bb372186-a6f4-4897-b326-e70dede6ff40/2012-datos-y-cifras-ingles-version-20-04-11-pdf.pdf (dostęp: 18.02.2016).
 10. Haynes, B.P. i Nunnington, N. (2010). Corporate Real Estate Asset Management. Strategy and implementation. Oxford: EG Books.
 11. Higher Education in Germany. (2015). The German Rectors' Conference/Hochschulrektorenkonferenz (HRK). Pozyskano z: https://www.hrk.de/activities/ higher-education-system/ (dostęp: 18.02.2016).
 12. Higher Education Institutions (HEIs). (2015). Swedish Higher Education Authority. Pozyskano z: http://english.uka.se/higher-education-system/higher-education-institutions.html (dostęp: 18.02.2016).
 13. Higher Education Institutions 2014/2015. (2014). OEAD. Pozyskano z: https://www.oead.at/fileadmin/oead_zentrale/ueber_den_oead/publikationen/pdf/higher_education/web_high_edu.pdf (dostęp: 18.02.2016).
 14. Jones, K. i White, A.D. (2008). RICS Public Sector. Asset Management Guidelines. A guide to best practice. RICS. Pozyskano z: http://www.lorenz-immobilien.net/documents/RICS_Public_Sector_Asset_Management.pdf (dostęp: 12.12.2014).
 15. Kaganova, O. (2012). Guidebook on real property asset management for local governments. Urban Institute Center on International Development and Governance. Pozyskano z: http://www.urban.org/sites/default/files/alfresco/publication-pdfs/412531-Guidebook-on-Real-Property-Asset-Management-for-Local-Governments.PDF (dostęp: 12.12.2014).
 16. Kamarulzaman, N., Saleh, A.A., Hashim, S.Z., Hashim, H. i Abdul-Ghani, A.A. (2011). An Overview of the Influence of Physical Office Environments Towards Employee. Procedia Engineering, vol. 20, 262-268.
 17. Liow, K. i Nappi-Choulet, I. (2008). A Combined Perspective of Corporate Real Estate. Journal of Corporate Real Estate, vol. 10, issue 1, 54-67.
 18. Marmot, A. (2014). Managing the Campus. Facility Management and Design, the Student Experience and University Effectiveness. W: P. Temple (ed.), The Physical University. Contours of space and place in higher education. London: Routledge.
 19. Phelps, A. (2010). Rationale, Practice and Outcomes in Municipal Property Asset Management. Journal of Corporate Real Estate, vol. 12, issue 3, 157-174.
 20. Roulac, S. (2001). Corporate Property strategy is Integral to Corporate Business Strategy. Journal of Real Estate Research, vol. 22, no. 1/2, 188-197.
 21. Rymarzak, M. i Trojanowski, D. (2015). Asset Management Determinants of Polish Universities. Journal of Corporate Real Estate, vol. 17, issue 3, 178-197.
 22. Thieme, J.K. (2009). Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku. Polska, Europa, USA. Warszawa: Difin.
 23. University Property Management Organisations' Role in the National Property Markets, Benchmarking Nordic University Property Management. (2009). KTI & IPD (raport niepublikowany).
 24. Weatherhead, M. (1997). Real Estate in Corporate Strategy. Southport: Palgrave Macmillan.
 25. Wider European Study. Benchmarking Nordic University Property Management. (2009). KTI & IPD (raport niepublikowany).
 26. Wykaz uczelni publicznych. (2016). Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pozyskano z: http://www.nauka.gov.pl/uczelnie-publiczne/ (dostęp: 18.02.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2016.1535012
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu