BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Figura Piotr (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Porównawcza analiza kondycji finansowej polskich uczelni publicznych i niepublicznych
Comparative Analysis of Financial Conditions for Polish Public and Private Universities
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2016, vol. 15, nr 35, s. 247-266, tab., bibliogr. 16 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Uniwersytet a przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Kondycja finansowa, Szkolnictwo wyższe, Analiza wskaźnikowa, Analiza porównawcza
Financial condition, Higher education, Ratio analysis, Comparative analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest dokonanie oceny oraz porównanie kondycji finansowej krajowych uczelni publicznych i niepublicznych. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem publikacji jest odmienność w kształtowaniu wartości wskaźników finansowych pomiędzy uczelniami publicznymi i niepublicznymi, wynikająca z funkcjonowania tych podmiotów w dwóch różnych systemach organizacyjno-społeczno-rynkowych. Artykuł wykorzystuje w głównej mierze narzędzia tradycyjnej analizy wskaźnikowej, statystyki opisowej oraz nieparametrycznego wnioskowania statystycznego. PROCES WYWODU: Wywód składa się z analizy literatury przedmiotu, dotyczącej warunków i sposobu funkcjonowania polskich uczelni publicznych i prywatnych. W części empirycznej artykułu użyta została analiza wskaźnikowa, stanowiąca jedną z najpopularniejszych metod analizy finansowej. Badaniu zostały poddane łącznie 23 wskaźniki finansowe, pozwalające na opisanie płynności finansowej, sprawności działania, wspomagania finansowego oraz rentowności polskich szkół wyższych. W przeprowadzonych badaniach wykorzystano także metody opisu statystycznego. Do potwierdzenia zróżnicowania kształtowanych przez publiczne i niepubliczne uczelnie wartości wskaźników finansowych użyta została metoda nieparametryczna wnioskowania statystycznego - test U Manna-Whitneya. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Przeprowadzone badania dowodzą, że wartości przeważającej większości wskaźników finansowych są kształtowane przez publiczne i niepubliczne szkoły wyższe na statystycznie istotnie różniących się od siebie poziomach. Z przeprowadzonych badań wynika ponadto, że kondycja finansowa uczelni publicznych jest znacząco niższa od uczelni niepublicznych. Ukazują one również, że uczelnie publiczne charakteryzują się niższą od uczelni niepublicznych: płynnością finansową, elastycznością posiadanego majątku, produktywnością majątku trwałego oraz rentownością sprzedaży. Ponadto cechuje je także wyższe zadłużenie oraz dłuższy okres obrotu zapasów i zobowiązań. Również większy odsetek uczelni publicznych nie spełnia wymogów złotej i srebrnej reguły bilansowej. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Różnice w sposobie funkcjonowania sprawiają, że odmienność w kształtowanych wartościach wskaźników finansowych pomiędzy publicznymi i niepublicznymi uczelniami jest nie do uniknięcia. Zawarte w artykule mierniki, opisujące rozkłady wartości wskaźników finansowych, mogą zostać praktycznie wykorzystane jako baza odniesienia podczas przeprowadzania analizy kondycji finansowej krajowych uczelni. (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the paper is to evaluate and compare the financial condition of public as well as private universities. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The basic problem of this publication are differences in the manner of forming the values of financial ratios between public and private universities, which result from the functioning these entities in two different organizational, social and market systems. The article uses tools of traditional ratio analysis, descriptive statistics and nonparametric statistical inference. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The reasoning consists of the analysis of the literature, concerning the conditions and the manner of functioning of public as well as private universities. In the empirical part of the paper ratio analysis, as the most popular method of financial analysis, was applied. In particular, 23 financial ratios have been analyzed, allowing us to address issues such as liquidity, performance, financial support and the profitability of Polish universities. In the studies methods of the statistical description were also used. To confirm the diversifying values by public and nonpublic universities of financial ratios, the MannWhitney U nonparametric test was applied. RESEARCH RESULTS: Results show that the vast majority of financial indicator values are formed by public and private universities on statistical levels significantly different from one another. The study also indicates that the financial condition of public universities is significantly lower than the private ones. The studies have also revealed that unlike private universities the public ones are characterized by lower: liquidity, flexibility of assets, the productivity of fixed assets and sales profitability. In addition, they are more in debt and have a longer period of turnover of accounts payable. Additionally, a higher percentage of public universities do not comply with the requirements of gold and silver balance sheet rule. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: The differences in the manner of functioning mean that the dissimilarity in values of financial ratios among public and nonpublic universities is not for avoiding. Measuring instruments describing financial indicators enclosed in the paper can be practically applied as a reference when conducting analysis of universities' financial condition. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baza danych TEGIEL, wersja 1.7.2 SV, edycja 56/2013.
 2. Bednarski, L. (2007). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 3. Bławat, F. (2001). Analiza ekonomiczna. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
 4. Brigham, E.F. i Houston, J.F. (2005). Podstawy zarządzania finansami, t. 1.Warszawa: PWE.
 5. Dębski, W. (2005). Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami. Warszawa: PWN.
 6. Gabrusewicz, W. (2005). Podstawy analizy finansowej. Warszawa: PWE.
 7. GUS. (2013). Szkoły wyższe i ich finanse w 2012 r. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 8. Jerzemowska, M. (2007). Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
 9. Micherda, B. (red.). 2004. Współczesna analiza finansowa. Kraków: Zakamycze.
 10. Pisarska, A. (2012). Zasady zarządzania mieniem i finansami szkół wyższych w Polsce. Studia i materiały. Miscellanea Oeconomicae, 2, 243-256.
 11. Pomykalska, B. i Pomykalski, P. (2007). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Warszawa: PWN.
 12. Sierpińska, M. i Jachna, T. (2014). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: PWN.
 13. Skowronek-Mielczarek, A. i Leszczyński, Z. (2008). Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 14. Tutko, M. (2005). Przyczyny i skutki zróżnicowania produktów uczelni ekonomicznych - problemy zarządzania. W: T. Gołębiowski, M. Dąbrowski i B. Mierzejewska (red.), Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
 15. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U., 2005 nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami.
 16. Wędzki, D. (2002). Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2016.1535013
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu