BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zdun Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Przedsiębiorczość aksjologicznie uwarunkowana jako wyzwanie dla uniwersytetu
xiologically Conditioned Entrepreneurship as a Challenge for the University
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2016, vol. 15, nr 35, s. 267-282, bibliogr. 30 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Uniwersytet a przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Szkolnictwo wyższe, Aksjologia, Edukacja przedsiębiorcza, Wartości i normy etyczne, Edukacja ekonomiczna, Przedsiębiorczość akademicka
Entrepreneurship, Higher education, Axiology, Entrepreneurial education, Value and ethical norms, Economic education, Academic entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest przedstawienie socjologicznej dyskusji wokół przedsiębiorczości w kontekście idei uniwersytetu. W zamierzeniach pracy mieści się również konfrontacja i koncepcyjne zestawienie dwóch kategorii: uniwersytetu i przedsiębiorczości. Jej efektem ma być wyjawienie potencjału współczesnej akademii do rozbudzania inicjatyw gospodarczych. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Punktem wyjścia w niniejszej dyskusji jest pytanie o kondycję współczesnego uniwersytetu oraz sens przedsiębiorczości. Problem badawczy sprowadza się do wskazania wzajemnych powiązań pomiędzy przedsiębiorczością i uniwersytetem, które cechują się skomplikowaną (aksjologiczno-pragmatyczną) naturą. Metodą niniejszej analizy jest dyskusja koncepcji i pojęć, a naczelnymi kategoriami analitycznymi: przedsiębiorczość i uniwersytet. PROCES WYWODU: Tytułowa przedsiębiorczość zostanie rozważona w odniesieniu do socjologicznych koncepcji rozwoju gospodarczego m.in. autorstwa Schumpetera, Webera, Hagena czy wreszcie McClellanda oraz Fromma i Maccoby'ego. Cechą wspólną przyjętych do analizy koncepcji jest aksjologiczne uwarunkowanie przedsiębiorczej działalności człowieka. Teza na temat dużej roli imponderabiliów kulturowych w kształtowaniu postaw aktywnych gospodarczo stanowi punkt wyjścia do wpisania przedsiębiorczości w ideę uniwersytetu. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Efektem analizy jest konstatacja na temat wzajemnego podobieństwa dwóch przyjętych do analizy kategorii. Jak się okazuje, fundamentalne dla uniwersytetu wartości (wolność, prawda, racjonalność) stanowią również sedno przedsiębiorczości. Oznacza to, że oskarżana o swą nieaktualność idea akademii stać się może naturalnym inkubatorem przedsiębiorczości. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Przeprowadzony wywód pozwala wyprowadzić ostateczny wniosek i rekomendację: szansą dla przedsiębiorczości i uniwersytetu jest wielowymiarowe ich rozumienie, a zagrożeniem redukcjonizm, odzierający z warstwy aksjologicznej oba analizowane pojęcia. (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of this article is to present a sociological discussion concerning entrepreneurship in relation to the idea of university. The goal of this dissertation is also to confront and conceptually compare two categories: university and entrepreneurship. The assumed effect is revealing the potential of a modern academy to awaken economic initiatives. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The starting point of this discussion is a question about the condition of a contemporary university and the sense of entrepreneurship. The research problem breaks down the indicating connections between entrepreneurship and university, which are characterized by their complex (axiological and pragmatic) nature. The method applied in this analysis is the discussion of concepts and terms, and the main analytical categories are: entrepreneurship and university. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: Title entrepreneurship is going to be considered in relation to the sociological concepts of economic development by, inter alia, Schumpeter, Weber, Hagen or McClelland, Fromm and Maccoby. The common feature of concepts, adopted in the analysis, is the axiological conditioning of a person's entrepreneurship activity. The thesis on the significant role of cultural imponderables in shaping economically active attitudes is a starting point for inscribing entrepreneurship into the idea of university. RESEARCH RESULTS: The result of the analysis is ascertainment regarding the mutual similarity of two analysed categories. As it turns out, values, fundamental to university, are at the same time the core of entrepreneurship. This means that the idea of academy, accused of being out of date, may become a natural entrepreneurship incubator. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: The conducted deduction makes it possible to formulate a final conclusion and recommendation: the chance for entrepreneurship and university lies in a multi-dimensional understanding of these terms, and the threat is reductionism, stripping both analysed terms from their axiological layer. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Attali, J. (2003). Żydzi, świat, pieniądze. Warszawa: Wydawnictwo Cykady.
 2. Bauman, T. (2002). Zagrożona tożsamość uniwersytetu. W: A. Ładyżyński i J. Raińczuk (red.), Uniwersytet - miedzy tradycją a wyzwaniami współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 53-68.
 3. Bobko, A. i Gałkowski, S. (2002). Uniwersytet - tradycja i współczesne wyzwania. W: M. Żardecka-Nowak, J. Skrzypek-Faluszczak (red.), Idea uniwersytetu dziś. Perspektywa filozoficzna. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 52-66.
 4. Bochenek, K. (2006). Personalistyczny kontekst wizji uniwersytetu w refleksji Karola Wojtyły. W: W. Furmanka (red.), Idea uniwersytetu w nauczaniu Jana Pawła II. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 13-30.
 5. Burke, J. i Ornstein R. (1999). Ostrze geniuszu. Obosieczne skutki rozwoju cywilizacji. Warszawa: Wydawnictwo Philip Wilson.
 6. Czerepaniak-Walczak, M. (2006). Uczenie się czy studiowanie? Niektóre aspekty Procesu Bolońskiego. W: K. Jaskot (red.), Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej. Szczecin: IN PLUS, 414-416.
 7. Davis, K. i Moore W. (2005). O niektórych zasadach uwarstwienia. W: P. Sztompka i M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury. Kraków: Wydawnictwo Znak, 437-445.
 8. Fromm, E. i Maccoby M. (1970). A Social Charakter in Mexican Village. A SocioPsychoanalytic Study. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliiffs.
 9. Hagen, E. (1962). On the Theory of Social Change. How Economic Growth Begins. Illinois: The Dorsey Press. INC.
 10. Inglehrat, R. (2003). Kultura a demokracja. W: L.E. Harrison i S.P. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 146-168.
 11. Johnson, R. (2002). Społeczeństwo ryzyka - implikacje dla uniwersytetów. W: A. Ładyżyński i J. Raińczuk (red.), Uniwersytet - miedzy tradycją a wyzwaniami współczesności Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 11-21.
 12. McClelland, D. (1973). Business Drive and National Achievements. W: E. Etzioni-Halevy i A. Etzioni (red.), Social Change. Sources, Patterns, and Consequences. New York: Basic Books, INC. Publishers, 161-174.
 13. McClelland, D. (1961). The Achieving Society. Princeton: D. Van Nostrad Company, Inc.
 14. Melosik, Z. (2009). Uniwersytet i społeczeństwo. Kraków: Impuls.
 15. Mikosik, S. (1993). Teoria rozwoju gospodarczego Josepha A. Schumpetera. Warszawa: PWN.
 16. Mumford, L. (1966). Technika a cywilizacja. Historia rozwoju maszyny i jej wpływ na cywilizację. Warszawa: PWN.
 17. Newman, J.H. (1990). Idea uniwersytetu. Warszawa: PWN.
 18. Nowak, W.M. (2002). Idea uniwersytetu wobec nowej sytuacji kulturowej. W: M. Żardecka-Nowak i J. Skrzypek-Faluszczak (red.), Idea uniwersytetu dziś. Perspektywa filozoficzna. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 67-80.
 19. Olsen, H.S. (2002). Modernizacja uniwersytetów w czasach późnej nowoczesności. Studia projektowe i konstruowanie tożsamości. W: A. Ładyżyński i J. Raińczuk (red.), Uniwersytet - miedzy tradycją a wyzwaniami współczesności. Kraków: Impuls, 23-44.
 20. Porter, M.E. (2003). Postawy, wartości i przekonania a makroekonomia dobrobytu. W: L.E. Harrison i S.P. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 55-79.
 21. Sauerland, K. (2008). Idea uniwersytetu - aktualność tradycji Humbolta. Przegląd Pedagogiczny, 2012 (2), 62-74. doi: 10.15503/onis2012-62-74.
 22. Schumpeter, J. (1938). Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist process. New York: McGraw-Hill.
 23. Schumpeter, J. (2009). Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Warszawa: PWN.
 24. Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
 25. Sombart, W. (2004). Dlaczego nie ma socjalizmu w Stanach Zjednoczonych?, Warszawa: IFIS PAN.
 26. Sombart ,W. (2010). Żydzi i życie gospodarcze. Warszawa: IFiS PAN.
 27. Stróżewski, W. (1992). W kręgu wartości. Kraków: Znak.
 28. Tittenbrun, J. (2002). Gospodarka w społeczeństwie. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 29. Weber, M. (2002). Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej. Warszawa: PWN.
 30. Weber, M. (1994). Etyka protestancka a duch kapitalizmu. Lublin: Wydawnictwo Test.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2016.1535014
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu