BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulig-Moskwa Katarzyna (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu), Strzelczyk Agata (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Czynniki wewnętrzne jako determinanta ścieżek karier zawodowych młodzieży dolnośląskiej w świetle wyników badań własnych
Internal Factors as a Determinant of Professional Career Paths of Young People of Lower Silesia - Results of Own Research
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2016, vol. 15, nr 35, s. 283-298, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Uniwersytet a przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Planowanie kariery, Przedsiębiorczość, Kariera zawodowa, Młodzież
Career planning, Entrepreneurship, Professional career, Youth
Uwagi
streszcz., summ. ; Projekt "Przedsiębiorczość ludzi młodych. Stan, uwarunkowania, konsekwencje" finansowany z grantu Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. w Warszawie Santander Universidades.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest zbadanie, czy i jak czynniki wewnętrzne, takie jak: wiek, płeć, kompetencje oraz wartości życiowe, determinują wybór ścieżek karier młodych mieszkańców Dolnego Śląska. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem publikacji jest analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców Dolnego Śląska w wieku 18-28 lat. Do analizy wykorzystano: współczynnik korelacji liniowej Pearsona, współczynnik zmienności, test równości średnich, test dla dwóch wskaźników struktury, test niezależności chi-kwadrat oraz analizę skupień. PROCES WYWODU: Wywód rozpoczyna analiza literatury dotyczącej kariery zawodowej. Następnie przedstawiona została metodyka przeprowadzonych badań. Główną część artykułu stanowi analiza ilościowa wyników przeprowadzonego badania ankietowego. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Największą grupę stanowią niezdecydowani, czyli tacy, którzy nie mają sprecyzowanej wizji przyszłości, choć deklarują, że ją planują. Z grupy zdecydowanych największą popularnością cieszy się przedsiębiorcza ścieżka kariery zawodowej, czyli właściciele firm. Kolejna grupa, co do popularności wizji zawodowej przyszłości, to pracownicy dużej firmy. Najmniej popularną ścieżką kariery jest pracownik administracji. Przeprowadzona analiza statystyczna dowodzi, że wybrane czynniki wewnętrzne nie wpływają na wybory deklarowanych ścieżek życiowych przez młodych ludzi. Dodatkowo wykazano, że młodzi ludzie cenią wartości podstawowe, takie jak: zdrowie, rodzina, przyjaźń i uczciwe życie. Mniej ważne są sława, sukces i życie pełne przygód. Według badań mniej istotne dla młodych są wiara i religia oraz czynny udział w życiu społeczno-politycznym, co znacząco różni ich od pokolenia ich dziadków. Obszar badań dotyczący samooceny wybranych kompetencji ujawnia, że młodzi respondenci mają niską samoocenę, co jest sprzeczne z opinią pracodawców o młodych na rynku pracy. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Jeśli to nie czynniki wewnętrzne wpływają na wybory w zakresie kariery zawodowej, to być może istotniejsze są czynniki zewnętrzne płynące z otoczenia, jak np. środowisko czy edukacja. Daje to podstawę do pogłębiania badań w tym zakresie a jednoczenie nadzieję na możliwość kształtowania przyszłości zawodowej przez sprzyjające warunki otoczenia. (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of this article is to research whether and how the internal factors like age, gender, competences and the value of life affect declared choices regarding the career paths of young residents of Lower Silesia. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The main problem of this publication is to analyse the results of a survey conducted among residents of Lower Silesia aged between 18 and 28 years. For the analysis results were used: Pearson's correlation coefficient, coefficient of variation, equality of means test, test for two indicators structure, chi-square independence test and cluster analysis. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The line of reasoning begins with an analysis of the literature concerning a career before the methodology of the study was presented. The main part of the article is based on quantitative analysis of the results of the conducted survey. RESEARCH RESULTS: The largest group are undecided, that is those who do not have explicit vision of the future, but declare to plan that. In the group decided the most popular is the entrepreneurial career path means the business owners. Another group, as the popularity of the vision of professional future, are employees of a large company. The least popular career path is a government employee. Statistical analysis show that the selected internal factors do not determine the choice of the career paths of young people in Lower Silesia. In addition, it has been shown that young people appreciate the basic values like: health, family, friendship and honest life. Less important are the fame, success and adventurous life. According to research less relevant to young people are faith, religion and active participation in social and political life, which differs significantly from the generation of their grandparents. The area of research on self-selected competencies reveals that the young respondents have low self-esteem, which is contrary to the opinion of employers about young people on the labor market. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: If internal factors do not influence the choices of career path then perhaps external factors, originating from the surroundings, such as the environment and education, are more important. If so, that gives grounds for further research and creates an opportunity to create professional future by favorable environmental conditions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bohdziewicz, P. (2010). Modern career models from bureaucracy to entrepreneurship (Współczesne kariery zawodowe od modelu biurokratycznego do przedsiębiorczego). Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3, 39-56.
  2. Cybal-Michalska, A. (2013). Młodzież akademicka a kariera zawodowa. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
  3. Ginn, M.E. (1998). Underpinning professional career development through a systems analysis methodology. Socio-Economic Planning Sciences, 32(1), 67-81.
  4. Hopper, E. (1971). Readings in the theory of educational systems. Notes on stratification, education and mobility in industrial societies. London: Hutchinson University Library.
  5. Miś, A. (2007). Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji. Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, (183).
  6. Pluta, J., Safin, K., Kulig-Moskwa, K. i Strzelczyk, A. (2015). Aspiracje zawodowe a przedsiębiorczość młodzieży dolnośląskiej. Raport z badań. Wrocław: Wyższa Szkoła Bankowa.
  7. Rutkowska, M. (2011). Specyfika zarządzania karierami talentów. W: T. Ingram (red.), Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa: PWE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2016.1535015
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu