BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalik Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Pobudzanie postaw przedsiębiorczych studentów jako determinanty konkurencyjności polskiej gospodarki: wstępne wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
The Stimulation of Entrepreneurial Intentions as Determinants of the Competitiveness of the Polish Economy: Preliminary Results of Research Conducted amongst Students of the Cracow University of Economics
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2016, vol. 15, nr 35, s. 299-319, wykr., tab., rys., bibliogr. 26 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Uniwersytet a przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Edukacja w zakresie przedsiębiorczości, Edukacja przedsiębiorcza, Edukacja ekonomiczna, Konkurencyjność gospodarki, Studenci
Entrepreneurship, Entrepreneurship education, Entrepreneurial education, Economic education, Economy competitiveness, Students
Uwagi
streszcz., summ. ; Artykuł został sfinansowany ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Firma/Organizacja
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Cracow University of Economics
Abstrakt
CEL NAUKOWY: W artykule podjęto próbę oceny przedsiębiorczości studentów oraz dostrzeganej przez nich roli kształcenia uniwersyteckiego w zakresie pobudzania postaw przedsiębiorczych jako determinanty konkurencyjności gospodarki. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Zawarte wnioski zostały oparte na przeglądzie dorobku nauki, danych ze źródeł wtórnych, w tym w szczególności Global Competitiveness Index oraz Global Entrepreneurship Monitor, a także poparte wynikami badania ankietowego, przeprowadzonego wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. PROCES WYWODU: Wywód oparto na analizie literatury przedmiotu, ale przede wszystkim na analizie własnych badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ostateczna próba badawcza obejmowała 101 studentów). WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Relatywnie wysoki odsetek badanych studentów deklaruje chęć założenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej. Jednakże dokonana przez nich ocena studiów w zakresie pobudzania przedsiębiorczych postaw i dostarczania specjalistycznej wiedzy ułatwiającej zakładanie własnego biznesu jest dosyć krytyczna. Studenci największą wartość z podjętych studiów dostrzegają w dyplomie uczelni i uważają, że w procesie edukacji akademickiej nie otrzymali wystarczającej wiedzy do rozpoczęcia i prowadzenia działalności biznesowej. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Obecna oferta programowa oraz system kształcenia nie sprzyjają rozwojowi postaw przedsiębiorczych wśród studentów. W procesie kształcenia na poziomie uniwersyteckim, a w szczególności na uczelniach ekonomicznych, należy położyć większy nacisk na promocję przedsiębiorczości, a oferowane treści programowe powinny dostarczać wiedzę potrzebną do prowadzenia własnego biznesu. (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: In the article an attempt is described at the evaluation of the entrepreneurship of students and the role of the university education noticed by them in stimulating enterprising intentions as the determinant of the competitiveness of the economy THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: Applications entered into were based on the review of literature, analyses and reports, among others Global Competitivenesss Index and Global Entrepreneurship the Monitor, and results of the survey conducted amongst students of Cracow University of Economics THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The thesis was based on analysis of the literature on the subject, but above all on analysis of a questionnaire survey conducted amongst students RESEARCH RESULTS: The relatively high percentage of examined students declare a desire for creating their own business activity in the future. However, students notice the considerable value of a university diploma and think that their studies stimulate their entrepreneurship to a limited extent and that they didn't receive the sufficient knowledge to begin and lead the business activity. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: At university one should place the strong emphasis on the promotion of entrepreneurship. The offered programme contents should deliver the knowledge needed for running one's own business. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieńkowski, W. (2000). Konkurencyjność gospodarki polskiej w przededniu wejścia do Unii Europejskiej: Czy rząd może być bardziej aktywny? W: E. Latoszek (red.), Unia Europejska wobec procesów integracyjnych. Wyzwania dla Polski. Warszawa: WSHiFM.
 2. Bombińska, E. (2013). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski na tle krajów Grupy Wyszechradzkiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 756; Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 57.
 3. Borowiecki, R. i Siuta-Tokarska, B. (2015). Konkurencyjność przedsiębiorstw i konkurencyjność gospodarki Polski - zarys problemu. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 41 (1).
 4. Dominiak, P. (2005). Sektor MSP w współczesnej gospodarce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Francik, A. i Targalski, J. (2009). Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą. Teoria i praktyka. Warszawa: C.H. Beck.
 6. Krugman, P. (1994). Competitiveness: A Dangerous Obsession. Foreign Affairs, vol. 7.
 7. Lichniak, I. (2011). Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo SGH.
 8. Misala, J. (2002). Mierniki konkurencyjności gospodarki; aspekty teoretyczne i wnioski dla Polski. Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, 12.
 9. Misala, J. (2007). Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Podstawy teoretyczne. Radom: Politechnika Radomska.
 10. Molendowski, E. i Polan, W. (2015). Handel wewnątrzgałęziowy - miernikiem międzynarodowej pozycji konkurencyjnej kraju. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 41.
 11. Nowak, H. (2016). The Role of the Polish Higher Education System in the Development of Entrepreneurship. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(4), 43-59.
 12. Porter, M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. Harvard Business Review. Rachwał, T., Kurek, S. i Boguś, M. (2016). Entrepreneurship Education at Secondary Level in Transition Economies: A Case of Poland. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(1), 61-81.
 13. Sadowska, M. (2014). Przedsiębiorczość a wzrost gospodarczy. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości.
 14. Schwab, K. (2010). The Global Competitiveness Report 2015-2016. Geneva: World Economic Forum.
 15. Schwab, K. (2015). The Global Competitiveness Report 2015-2016. Geneva: World Economic Forum.
 16. Targalski, J., Kosała, M. i Pichur, A. (2007). Postawy przedsiębiorcze wśród studentów kierunku ekonomia Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W: M. Dąbrowski, B. Majewski i P. Wachowiak (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Warszawa, 90-99.
 17. Tarnawa, A., Węcławska D., Nieć M. i Zbierowski P. (2015). Global Entrepreneurship Monitor - Polska 2014. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 18. Turowski, J. (2001). Socjologia. Małe struktury społeczne. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 19. Upława, S. (1996). Transformacja a międzynarodowa konkurencyjność polskiej. Warszawa: Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych.
 20. Urbaniec, M. (2014). Współczesne wyzwania edukacji na rzecz przedsiębiorczości w szkolnictwie wyższym. Horyzonty Wychowania, 26, 209-230.
 21. Wach, K. (2007). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania. Stan obecny i proponowane kierunki zmian. W: M. Dąbrowski, B. Majewski i P. Wachowiak (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Warszawa, 90-99.
 22. Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 9, 246-257.
 23. Wach, K. (2014). Edukacja dla przedsiębiorczości: pomiędzy przedsiębiorczą pedagogiką a edukacją ekonomiczną i biznesową. Horyzonty Wychowania, 28, 11-27.
 24. Wach, K. i Wojciechowski, L. (2016). Entrepreneurial Intentions of Students in Poland in the View of Ajzen's Theory of Planned Behaviour. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(1), 83-94.
 25. Wach, K. (2015). Modelowanie międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa w naukach ekonomicznych (rozdział 1). W: K. Zieliński (red.), Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw. Warszawa: PWN.
 26. Żukrowska, K. (1995). Umiędzynarodowienie produkcji a konkurencyjność. W: M. Lubiński i T. Smuga (red.), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski - uwarunkowania i perspektywy. Warszawa: Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2016.1535016
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu