BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szkopiński Dawid (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rola uniwersytetu w rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce na podstawie doświadczeń amerykańskich i zachodnioeuropejskich
Role of the University in the Development of Academic Entrepreneurship in Poland - the American and Western European Experience
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2016, vol. 15, nr 35, s. 321-333, bibliogr. 16 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Uniwersytet a przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Edukacja, Edukacja w zakresie przedsiębiorczości, Edukacja przedsiębiorcza, Edukacja ekonomiczna, Szkolnictwo wyższe, Przedsiębiorczość akademicka
Entrepreneurship, Education, Entrepreneurship education, Entrepreneurial education, Economic education, Higher education, Academic entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy porównawczej poziomu rozwoju i wsparcia przedsiębiorczości akademickiej w Polsce i w wybranych krajach, takich jak Stany Zjednoczone, Francja, Hiszpania, Holandia. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Wiodącym problemem publikacji jest analiza jakościowa metod, narzędzi i programów wspierających przedsiębiorczość akademicką. W artykule porównano poziom rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w wybranych państwach i odniesiono się do korzyści wynikających z zastosowania danych metod w polskich warunkach. PROCES WYWODU: Wywód składa się z trzech elementów. Pierwszy z nich to przedstawienie istotnej roli przedsiębiorczości akademickiej oraz narzędzi finansowych aktywizujących rozwój przedsiębiorczości akademickiej. Drugi odnosi się do programów wspierających przedsiębiorczość w Stanach Zjednoczonych (model amerykański), Francji, Hiszpanii, Holandii. Trzeci to przedstawienie form, w jakich przedsiębiorczość akademicka występuje w Polsce. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: W polskich warunkach kwestia rozwoju przedsiębiorczości akademickiej jest pojmowana w szerszym znaczeniu poprzez aktywność biznesową osób powiązanych z uczelnią czy tworzenie spółek odpryskowych. Widoczne jest jednak istnienie pewnych barier umożliwiających rozwój i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. W Polsce potrzeba jest zmian w strukturze uczelni i ulepszeniu jej programu. Również współpraca między uczelniami mogłaby przełożyć się na udoskonalenie dotychczasowych rozwiązań i poprawę jakości. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Należy promować rozwój przedsiębiorczości akademickiej w Polsce. Brak jasnej metody rozwoju nauki i techniki określającej rozwój badań naukowych jest słabą stroną polskiego systemu innowacyjnego. Głównym problemem są ograniczenia finansowe, brak odpowiednich szkoleń w zakresie przedsiębiorczości i często również odpowiedniej wiedzy. Powinno tworzyć się programy, które wpłynęłyby na konkurencyjność polskiej gospodarki oraz na poziom jej innowacyjności. (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: This article aims at a comparative analysis the level of development and support academic entrepreneurship in Poland and some other countries such as the United States, France, Spain, Netherlands. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The cardinal problem is the qualitative analysis methods, tools and programs to support academic entrepreneurship. This paper presents as a comparison the level of development of academic entrepreneurship in selected countries and recommendations for the implementation of these methods in Poland. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The section consists of three elements. The first is to present the important role of academic entrepreneurship and financial tools activating the development of academic entrepreneurship. The second refers to programs supporting entrepreneurship in the United States (US model), France, Spain, Netherlands. The third is presentation of the forms which academic entrepreneurship occurs in Poland. RESEARCH RESULTS: The question of the development of academic entrepreneurship in Poland is understood in a broader sense by the business activities of people associated with the university or creating spin-off companies. The noticeable is the existence of barriers to enable the development of academic entrepreneurship and implementation of innovative solutions. In Poland, there is a need for a change in the structure of universities and improvements in their program as well as increased cooperation between universities which could result in the improvement of existing solutions and increase quality. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: It should promote the development of academic entrepreneurship in Poland. The lack of clear methods of science and techniques defining the development of scientific research is a weak point of the Polish innovation system. The main problems are financial constraints, lack of adequate training in entrepreneurship and also relevant knowledge. It should create programs that would have affected on the competitiveness of the Polish economy and their level of innovation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banerski, G., Gryzik, A., Matusiak, K.B., Mażewska, M. i Stawasz, E. (2009). Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out) - zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi. Raport z badania. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 143-149.
 2. Crespy, C., Héraud, J.A. i Perry, B. (2007). Multi-level governance, regions and science in France: between competition and equality. Paris: Regional Studies, 1069-1084.
 3. Cruz-Castro, L. i Sanz-Menéndez, L. (2005). Bringing science and technology human resources back in: the Spanish Ramón y Cajal programme. Science and Public Policy, vol. 32, no. 1, 9-13.
 4. Górniewicz, J. (2008). Programy i fundusze dla innowacyjności. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Pozyskano z: http://www.uwm.edu.pl/ciitt/images/stories/file/informator.pdf, 55 (dostęp: 12.18.2015).
 5. Guliński, J. i Wajda, J. (2005). Doświadczenia francuskie, brytyjskie, włoskie i skandynawskie. W: J. Guliński i K. Zasiadły (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 90-93.
 6. Kawalec, P. (2011). Próba wielowymiarowej oceny zależności między przedsiębiorczością akademicką a nauką w sferze publicznej w USA i w Europie z perspektywy danych naukoznawczych z okresu 1969-2010. W: M.W. Sienkiewicz i T. Szot-Gabryś (red.), Przedsiębiorczość akademicka. Koncepcje, formy, warunki rozwoju. Lublin: Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego, 10-11.
 7. Klimczuk, M. (2010). Rola uczelni wyższych w procesie transferu wiedzy do przedsiębiorstw. Zarządzanie i Marketing, zeszyt 17, nr 3/10, 164-165.
 8. Majewski, P. i Żywiecki, P. (red.). (2009). Przedsiębiorczość akademicka w Toruniu: dobre praktyki Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Wyższej Szkole Bankowej. Toruń: Wyższa Szkoła Bankowości, 35-36.
 9. Matusiak, K.B. (2008). Przedsiębiorczość akademicka. W: K.B. Matusiak (red.). Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Warszawa: PARP, 281-285.
 10. Matusiak, K.B. i Matusiak, M. (2007). Pojęcie i ekonomiczne znaczenie przedsiębiorczości akademickiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 453, 155-165.
 11. Matusiak, K.B. i Zasiadły, K. (2005). Rekomendacje dla Polski. W: J. Guliński i K. Zasiadły (red.). Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia. Warszawa: PARP, 145.
 12. MIT. (1997). The Impact of Innovation. Boston: Publication of Boston Bank, 249.
 13. Najwyższa Izba Kontroli. (2012). Wykorzystanie środków publicznych na naukę. Warszawa. Pozyskano z: http://www.nik.gov.pl/plik/id,4361,vp,6190.pdf,13 (dostęp: 12.12.2015).
 14. Stawiarska, E. (2011). Studium Dobrych Praktyk Uczelnianych Promowania Innowacji Komercjalizowanej przez spin-off. Toruń: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, 92.
 15. Ustawa z dnia 27 lipca 2005. Prawo o szkolnictwie wyższym. D.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm. (jednolity tekst ustawy opracowany na podstawie: Dz.U. 2012, poz. 572, 742, 1544; 2013, poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650; 2014, poz. 7).
 16. Wissema, J.G. (2005). Technostarterzy - dlaczego i jak?. Warszawa: PARP, 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2016.1535017
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu