BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zysk Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Uniwersytet czy uczelnia zawodowa? Uwagi o nauczaniu sprzedaży
University or Vocational School? Remarks on Teaching Sales
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2016, vol. 15, nr 35, s. 335-344, bibliogr. 20 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Uniwersytet a przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Sprzedaż, Szkolnictwo wyższe, Studenci, Rynek globalny
Sale, Higher education, Students, Global market
Uwagi
streszcz., summ. ; Artykuł został sfinansowany ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem referatu jest próba podzielenia się autora - jako doświadczonego nauczyciela akademickiego - uwagami związanymi z prowadzeniem zajęć ze studentami z szeroko pojętej problematyki sprzedaży na rynkach międzynarodowych (handel zagraniczny, podstawy biznesu międzynarodowego i inne). PROBLEM I METODY BADAWCZE: Przyjętą metodą badawczą jest forma opisowa. Autor w sposób szczegółowy dzieli się przemyśleniami dotyczącymi swoistego konfliktu między wyzwaniami stojącymi przed współczesnym uniwersytetem a rzeczywistymi oczekiwaniami studentów. PROCES WYWODU: W artykule zostaje zdefiniowana następująca hipoteza badawcza: brak realizacji potrzeb edukacyjnych studentów (związanych z potrzebami odchodzenia od rozbudowanych teorii naukowych na rzecz praktycznych elementów przekazywanej wiedzy przez nauczycieli akademickich) może skutkować spadkiem zainteresowania studentów niektórymi kierunkami/specjalizacjami studiów wyższych. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Rozważania autora bazują na obserwacji uczestniczącej, która była prowadzona w trakcie zajęć dydaktycznych o tematyce sprzedaży zagranicznej. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wnioskować należy, iż pomimo obaw związanych z koniecznością częściowego modyfikowania programów studiów na rzecz większej liczby zajęć związanych z praktyką gospodarczą uniwersytety nie przekształcą się w uczelnie zawodowe, zachowają swoją tożsamość i pozostaną wierne swojej misji. (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of this paper is an attempt to share the author's - as an experienced university teacher - reflections on conducting classes with students of the subject of international sales (foreign trade, international business and others). THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The adopted research method is the descriptive form. The author in detail reflects on the specific conflict between the challenges facing the modern university and the real expectations of students. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article is defined by the following research hypothesis: the lack of implementation of the educational needs of students (related to the needs move away from complex scientific theories to practical elements of knowledge transfer by academics) may result in a decrease in interest in students of some directions / specializations in higher education. RESEARCH RESULTS: The considerations of the author are based on participant observation, which took place in the course of teaching of foreign sales. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: It must be concluded that, despite concerns about the necessity of a partial modification of study programs for more activities related to business practice, universities should not transform into vocational schools and instead retain their identity and faithful to their mission. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman, T. (1998). Spór o ideę i kształt uniwersytetu. Forum Oświatowe, t. 1, 16-17.
 2. Chrzan, E. (2014). Marketing a selling. Etyka a efektywność. Studia Ekonomiczne, 180, 67-77.
 3. Cwynar, K.M. (2005). Idea uniwersytetu w kulturze europejskiej. Polityka i Społeczeństwo, 2, 46-59.
 4. Gwarek, A., Samitowska, W. i Smoguła, M. (2014). Zderzenie pokoleń a rynek pracy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, rola kapitału ludzkiego w rozwoju społecznogospodarczym regionu, 114, 127-142.
 5. Heller, M. (2012). Śmierć uniwersytetów. Pozyskano z: https://www.tygodnikpowszechny.pl/smierc-uniwersytetow-16535 (dostęp: 10.05.2016).
 6. Hillmert, S. i Jacob, M. (2003). Social inequality in higher education. Is vocational training a pathway leading to or away from university? European Sociological Review, 19(3), 319-334.
 7. Kim, W.C. i Mauborgne, R. (2005). Blue Ocean Strategy. Harvard: Harvard Business School Press.
 8. Marody, M. (2014). O społecznym zakorzenieniu kultury uniwersytetu. Nauka, 2, 27-32.
 9. Nybom, T. (2003). The Humboldt Legacy: Reflections on the Past, Present, and Future of the European University. Higher Education Policy, 16(2), 141-159.
 10. Płaziak, M. i Rachwał, T. (2014). Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości na polskich uniwersytetach na studiach nieekonomicznych (na przykładzie kierunku geografia). Horyzonty Wychowania, 13(26), 249-266.
 11. Sałek, P. (2015). Etyka w sprzedaży produktów finansowych. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, vol. 18, 1, 95-101.
 12. Shavit, Y. i Muller, W. (2000). Vocational secondary education. European Societies, 2(1), 29-50.
 13. Sułkowski, Ł. (2013). Transformacje kulturowe współczesnych uczelni wyższych. Zarządzanie w XXI wieku. Menedżer innowacyjnej organizacji, Część I, 23-31.
 14. Sztompka, P. (2014). Uniwersytet współczesny; zderzenie dwóch kultur. Nauka, 1, 7-18.
 15. Szwajca, D. (2014). Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa wobec sprzeczności oczekiwań interesariuszy. Studia Ekonomiczne, 202, 90-99.
 16. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U., 2005 nr 164, poz. 1365.
 17. Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 9, 246-257.
 18. Zakowicz, I. (2012). Idea uniwersytetu Wilhelma von Humboldta - kontynuacja czy zmierzch? Ogrody Nauk i Sztuk, 2, 62-74.
 19. Zioło, Z. (2012). Miejsce przedsiębiorczości w edukacji. Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, 10-23.
 20. Zysk, W. (2014). Sprawiedliwość i odpowiedzialność w działalności przedsiębiorstw - pokryzysowe next steps. Prakseologia, 156, 107-133.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2016.1535018
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu