BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wachowska Małgorzata (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Efektywność polskich uczelni w "bezpośredniej" i "pośredniej" komercjalizacji wynalazków. Uwarunkowania sukcesów i porażek
The Effectiveness of Polish Universities in "Direct" and "Indirect" Commercialization of Inventions. Success and Failure Determinants
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2016, vol. 15, nr 35, s. 345-361, tab., bibliogr. 25 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Uniwersytet a przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Efektywność, Szkolnictwo wyższe, Patenty, Przedsiębiorczość, Pracownicy naukowi, Komercjalizacja
Effectiveness, Higher education, Patent, Entrepreneurship, Academic staff, Commercialization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest określenie stopnia, w jakim wynalazki tworzone przez badaczy akademickich w Polsce są komercjalizowane, czyli transferowane do praktyki gospodarczej, oraz wskazanie przyczyn ewentualnych sukcesów i porażek tej komercjalizacji. Przedmiotem opracowania jest zarówno "bezpośrednia", jak i "pośrednia" komercjalizacja wynalazków akademickich. Komercjalizacja "bezpośrednia" jest rozumiana jako bezpośrednie wykorzystanie przez praktykę gospodarczą wynalazków tworzonych przez badaczy akademickich. Komercjalizację "pośrednią" należy natomiast rozumieć jako wykorzystanie przez rynek tych wynalazków przedsiębiorstw, które są oparte na nauce akademickiej. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problemem badawczym jest efektywność polskich uczelni w zakresie powiązań z przemysłem. Dokładniej, obszarem podejmowanych badań jest jedna z form przedsiębiorczości akademickiej - komercjalizacja wynalazków. W pracy została wykorzystana metoda analizy dokumentów patentowych polskich uczelni pod kątem liczby tzw. martwych patentów oraz liczby wynalazków tworzonych wspólnie przez naukę i przemysł - dla oszacowania stopnia komercjalizacji "bezpośredniej" - oraz metoda analizy dokumentów patentowych przedsiębiorstw pod kątem tzw. cytowań patentowych - do określenia stopnia "pośredniej" komercjalizacji. PROCES WYWODU: W pierwszej kolejności została oszacowana komercjalizacja "bezpośrednia" poprzez wyeliminowanie z liczby patentów uzyskanych w latach 2005-2011 przez 11 polskich uczelni tzw. patentów "martwych", definiowanych jako prawa ochronne na wynalazek, które wygasły po trzech latach od dnia złożenia wniosku patentowego. W artykule przyjmuje się założenie, że objęte ochroną wynalazki "martwe" nie miały szansy znaleźć swego komercyjnego zastosowania, podczas gdy pozostałe mogły być transferowane do praktyki gospodarczej. W dalszej kolejności, dla oszacowania komercjalizacji "bezpośredniej", zostały przeanalizowane wnioski patentowe objętych badaniem polskich uczelni pod kątem tego, jaka część wynalazków objętych ochroną została wygenerowana wspólnie przez naukę i przemysł. W opracowaniu przyjmuje się założenie, iż wspólnie tworzone wynalazki mają znaczny potencjał komercyjny. I w końcu, w celu oszacowania komercjalizacji "pośredniej", zostały sprawdzone źródła wiedzy, na które powoływali się w swych opisach wynalazków dotyczących patentów przyznanych w latach 2005-2011 badacze z 20 przedsiębiorstw, pod kątem tego, czy cytowana wiedza stanowiła zasób wiedzy polskich uczelni. W artykule przyjmuje się założenie, że w im większym stopniu badacze przemysłowi powołują się na wynalazki należące do uczelni, w tym większym stopniu wynalazczość przedsiębiorstw opiera się na wiedzy akademickiej i tym większy jest stopień "pośredniej" komercjalizacji wynalazków uniwersyteckich. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analiza aplikacji patentowych 11 polskich uczelni (2088) oraz 20 przedsiębiorstw (389), dotycząca praw ochronnych na wynalazki przyznanych przez Urząd Patentowy RP w latach 2005-2011, wykazała, że stopień komercjalizacji "bezpośredniej", obliczany przy wykorzystaniu "martwych" patentów, wynosi ok. 50%, a mierzony liczbą wynalazków tworzonych wspólnie przez naukę i przemysł - 3,2%, natomiast stopień komercjalizacji "pośredniej" wynosi niespełna 1,6%. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Idea przedsiębiorczego uniwersytetu jest obca wielu badaczom akademickim, przez co stopień wykorzystania wynalazków tworzonych w laboratoriach uniwersyteckich jest relatywnie niewielki. Jedną z głównych barier akademickiej komercjalizacji jest to, że zarówno uczelnie, jak i badacze uniwersyteccy są głównie motywowani do zgłaszania wynalazków do ochrony patentowej, lecz w niewielkim stopniu do podejmowania kroków w kierunku ich komercjalizacji. Stąd też w polityce państwa powinny się znaleźć instrumenty, które będą nagradzać nie tylko za sam fakt uzyskania patentów, lecz przede wszystkim za stopień, w jakim opatentowane wynalazki będą wykorzystane przez rynek. (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The purpose of this paper is to determine the extent to which inventions created by academic researchers in Poland are commercialized, i.e. transferred into economic practice as well as indicate the causes of successes and failures of this commercialization. The subject of the work is both "direct" and "indirect" commercialization of academic inventions. The "direct" commercialization is defined as the economic practice making direct use of inventions created by academic researchers. The "indirect" commercialization should be understood as the market making use of those inventions of enterprises which are based on academic science. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research problem is the efficiency of Polish universities in terms of their links with industry. More specifically, the area of conducted research is one of the forms of academic entrepreneurship - the commercialization of inventions. A method of patent document analysis of Polish universities has been used in the work, with the focus on the number of so-called dead patents and the number of inventions jointly created by science and industry - in order to estimate the extent of "direct" commercialization - as well as a method of patent document analysis of enterprises, with the focus on so-called patent citations - for estimating the extent of "indirect" commercialization. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: Firstly, "direct" commercialization has been estimated by eliminating so-called dead patents from the pool of patents obtained by 11 Polish universities in 2005-2011, which are defined as invention protection rights expired after three years from the date of filing the patent application. The assumption has been made in the paper that the "dead" inventions had no chance to find commercial application while the others could be transferred to economic practice. Then, in order to estimate "direct" commercialization, patent applications of the Polish universities included in the study have been analyzed in terms of what part of the protected inventions have been jointly generated by science and industry. It has been assumed in the work that jointly created inventions have significant commercial potential. Finally, in order to estimate "indirect" commercialization, knowledge sources have been investigated which were referred to by researchers from 20 enterprises in their descriptions relating to patents granted in 2005-2011, with the focus on whether the cited knowledge belonged to the knowledge stock of Polish universities. The paper makes the assumption that the greater the extent to which industrial researchers refer to inventions belonging to universities, the greater the extent to which inventiveness of enterprises is based on academic knowledge and the greater the extent of "indirect" commercialization of university inventions. RESEARCH RESULTS: The analysis of patent documents of 11 Polish universities (2088) and 20 enterprises (389) focused on the protection of rights to inventions granted by Polish Patent Office in 2005-2011 has shown that the extent of "direct" commercialization is ca. 50% when calculated with the use of "dead" patents, and 3.2% when measured with the number of inventions jointly created by science and industry. Meanwhile, the extent of "indirect" commercialization is less than 1.6%. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: The idea of entrepreneurial university is unfamiliar to many academic researchers, which results in the extent of utilization of inventions created in university laboratories being relatively small. One of the major obstacles to academic commercialization is that both universities and university researchers are motivated mainly to file patent applications for the protection of inventions but only in a small degree to take steps towards their commercialization. Hence there should be instruments in state policy that reward not only the very fact of obtaining patents but in the first place the extent to which the market makes use of the patented inventions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Azoulay, P., Graff Zivin, J.S. i Sampat, B.N. (2011). The Diffusion of Scientific Knowledge Across Time and Space: Evidence from Proffesional Transitions for the Superstars of Medicine. NBER Working Paper Series, No. 16683.
 2. Casper, S. (2013). The Spill-over Theory Reversed: The Impact of Regional Economies on the Commercialization of University Science. Research Policy, Vol. 42, 1313-1324.
 3. Cohen, W.M., Nelson, R.R. i Walsh, J.P. (2002). Links and Impacts: The Influence of Public Research on Industrial R&D. Management Science, Vol. 48, No. 1, 1-23.
 4. D'Este, P. i Perkmann, M. (2011). Why do Academics Engage with Industry? The Entrepreneurial University and Individual Motivations. Journal of Technology Transfer, Vol. 36, No. 3, 316-339.
 5. Firmy patentujące w Polsce w 2010 r. i w latach 2005-2009. (2011). Warszawa: Polska Akademia Nauk.
 6. Grimm, H.M. i Jaenicke, J. (2012). What Drives Patenting and Commerzialisation Activity at East German Universities? The Role of New Public Policy, Institutional Environment and Individual Prior Knowledge. Journal of Technology Transfer, Vol. 37, No. 4, 454-477.
 7. Guliński, J. (2008). Transfer wyników prac badawczych z uczelni do przedsiębiorstw. W: J. Koch (red.), Wzrost gospodarczy a innowacje. Publikacja pokonferencyjna. Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej.
 8. Gӧktepe-Hulten, D. i Mahagaonkar, P. (2010). Inventing and Patenting Activities of Scientists in the Expectation of Money or Reputation? Journal of Technology Transfer, Vol. 35, No. 4, 401-423.
 9. Hayter, Ch.S. (2015). Public or Private Entrepreneurship? Revisiting Motivations and Definitions of Success among Academic Entrepreneurs. Journal of Technology Transfer. Vol. 40, No. 6, 1003-1015.
 10. Jaffe, A.B., Trajtenberg, M. i Henderson, R. (1993). Geographic Localization of Knowledge Spillovers as Evidenced by Patent Citations. Quarterly Journal of Economics, Vol. 108, No. 3, 577-598.
 11. Kirby, D.A. (2006). Creating Entrepreneurial Universities in the UK: Applying Entrepreneurship theory to Practice. Journal of Technology Transfer, Vol. 31, No. 5, 599-603.
 12. Mężyk, A. (2010). Problemy współpracy nauki z przemysłem. Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe, tom 26, 2, 1-8.
 13. Moncarz, P.D. i Pniewska, J. (2011). Komercjalizacja wartości intelektualnej w praktyce uczelni amerykańskich. Przedsiębiorczość akademicka - dylematy rozwoju. W: K. Safin (red.), Dobre praktyki europejskie w zakresie przedsiębiorczości akademickiej - rekomendacje dla Dolnego Śląska. Wrocław: Wydawnictwo Europa, 27-36.
 14. Niklewicz-Pijaczyńska, M. i Wachowska, M. (2015). Stopień komercjalizacji polskich wynalazków. Patenty akademickie a patenty biznesu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 42, 231-239.
 15. Nilsson, A.S., Rickne, A. i Bengtsson, L. (2010). Transfer of Academic Research: Uncovering the Grey Zone. Journal of Technology Transfer, Vol. 35, No. 6, 617-636.
 16. Safin, K. (2011). Przedsiębiorczość akademicka w Polsce i Europie - stymulatory i bariery rozwoju. W: K. Safin (red.), Dobre praktyki europejskie w zakresie przedsiębiorczości akademickiej - rekomendacje dla Dolnego Śląska. Wrocław: Wydawnictwo Europa, 7-26.
 17. Swamidass, P.M. i Vulasa, V. (2009). Why University Inventions Rarely Produce Income? Bottlenecks in University Technology Transfer. Journal of Technology Transfer, Vol. 34, No. 4, 343-363.
 18. Thursby, J.G. i Thursby, M.C. (2007). University licensing. Oxford Review of Economic Policy, Vol. 23, No. 4, 620-639.
 19. UPRP. (2010). Raport roczny 2010. Warszawa: Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej.
 20. UPRP. (2011). Raport roczny 2011. Warszawa: Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej.
 21. Wachowska, M. (2016a). Bariery przedsiębiorczości akademickiej na Dolnym Śląsku. Wyniki badań. Barometr Regionalny, 1, Tom 14, wkrótce.
 22. Wachowska, M. (2016b). Czas adopcji obcej wiedzy przez polskie uczelnie. Badania jeszcze nieopublikowane.
 23. Wachowska, M. (2016c). Czas adopcji obcych idei przez przemysł. Przykład Polski. Badania jeszcze nieopublikowane.
 24. Wachowska, M. i Niklewicz-Pijaczyńska, M. (2015). Potencjał rynkowy patentów akademickich. Analiza "martwych" patentów. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 1, Zeszyt 41, 448-460.
 25. Zucker, L.G., Darby, M.R. i Armstrong, J.S. (2001). Commercializing Knowledge: University Science, Knowledge Capture, and Firm Performance in Biotechnology. NBER Working paper Series, No. 8499.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2016.1535019
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu