BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pasierbiak Paweł (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Institutional Economic Integration in East Asia: Evolution, Assessment and Prospects
Instytucjonalna integracja gospodarcza w Azji Wschodniej - ewolucja, ocena i perspektywy
Źródło
International Business and Global Economy, 2016, nr 35/1, s. 144-156, bibliogr. 26 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Regionalizm, Kryzys finansowy, Integracja gospodarcza
Regionalism, Financial crisis, Economic integration
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Stowarzyszenie Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku
Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)
Kraj/Region
Chiny, Azja Wschodnia
China, Eastern Asia
Abstrakt
Procesy regionalnej integracji gospodarczej stanowią jedną z najważniejszych tendencji występujących we współczesnej gospodarce światowej. W obszarze Azji Wschodniej również zaobserwować można tego rodzaju działania, zasadniczo mają one jednak charakter procesu oddolnego, opartego o spontanicznie rozwijane powiązania ekonomiczne. Niemniej występują także inicjatywy w coraz większym stopniu wiążące kraje na poziomie instytucjonalnym. Celem artykułu jest przedstawienie ewolucji, ocena oraz wskazanie perspektyw rozwoju regionalizmu wschodnioazjatyckiego. Autor stwierdza, że współczesne kraje Azji Wschodniej zaangażowały się w rozwój procesu regionalizmu, przy czym proces ten ma cechy odróżniające go od inicjatyw podejmowanych w innych obszarach geograficznych. Podkreślone zostało kluczowe znaczenie Chin w tym procesie - ich zaangażowanie wpływać będzie na dalszy rozwój regionalizmu wschodnioazjatyckiego. Wykorzystane metody badawcze obejmowały głównie krytyczny przegląd literatury przedmiotu, metodę deskryptywną oraz w ograniczonym zakresie metodę statystyczno-analityczną.(abstrakt oryginalny)

The processes of regional economic integration are one of the most important trends in the contemporary world economy. In the area of East Asia, these kind of activities are also present, but they are essentially bottom-up in nature, based on spontaneously developing economic ties. However, there are also initiatives which increasingly involve East Asian countries at the institutional level. The aim of the article is to present the evolution of East Asian regionalism, evaluate it and indicate the prospects for its development. The author concludes that contemporary East Asian countries are engaged in the development of the process of regionalism, which shows characteristics that distinguish it from the initiatives undertaken in other geographical areas. The author underlines the key importance of China in this process - its involvement will influence the further development of East Asian regionalism. The research methods used in the paper included mainly a critical review of the literature, descriptive method and, to a limited extent, method of statistical analysis.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ADB, 2008, Emerging Asian Regionalism: A Partnership for Shared Prosperity, a study by the Asian Development Bank, https://aric.adb.org/emergingasianregionalism [access: 18.03.2016].
 2. ADB, 2016, Free Trade Agreements, Asia Regional Integration Center, https://aric.adb.org/fta [access: 18.03.2016].
 3. Balassa В., 1961, The Theory of Economic Integration, Greenwood Press, Westport.
 4. Baldwin R.E., 1993, A Domino Theory of Regionalism, NBER Working Paper Series, no. 4465.
 5. Baldwin R.E., 2007, Managing the Noodle Bowl: The Fragility of East Asian Regionalism, ADB Working Paper Series on Regional Economic Integration, no. 7.
 6. Beeson M., 2014, Regionalism and Globalisation in East Asia: Politics, Security and Economic Development, Palgrave Macmillan, New York.
 7. Beeson M., Stubbs R. (eds.), 2012, Routledge Handbook of Asian Regionalism, Routledge, London - New York.
 8. Breslin S., Higgott R., 2000, Studying Regions: Learning from the Old, Constructing the New, New Political Economy, no. 3.
 9. Dent Ch.M., 2010, Organizing the Wider East Asia Region, ADB Working Paper Series on Regional Economic Integration, no. 62.
 10. Hosny A.S., 2013, Theories of Economic Integration: A Survey of the Economic and Political Literature, International Journal of Economy, Management and Social Sciences, no. 2.
 11. Kamecki Z.J., 1967, Pojęcia i typy integracji, Ekonomista, nr 1.
 12. Kawai M., 2006, East Asian Economic Regionalism: Progress and Challenges, [in:] International Economic Integration and East Asia, eds. M.G. Plummer, E. Jones, World Scientific, London.
 13. Kawai M., Wignaraja G., 2008, Regionalism as an Engine of Multilateralism: A Case for a Single East Asian FT A, ADB Working Paper Series on Regional Economic Integration, no. 14.
 14. Klecha-Tylec K., 2012, Specyfika i etapy rozwoju regionalizmu w Azji Wschodniej, [in:] Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, ed. E. Molendowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 15. Ładyka S., 2001, Z teorii integracji gospodarczej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 16. Misala J., 2005, Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 17. Mucha-Leszko В., 2012, Korzyści międzynarodowej integracji gospodarczej a osiągnięcia i problemy Unii Europejskiej, [in:] Przyszłość integracji europejskiej - konkurencyjność i rynki, eds. W. Bieńkowski, S.I. Bukowski, G. Olszewska, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 18. Munakata N., 2004, Regicmalization and Regionalism: The Process of Mutual Interaction, RIETI Discussion Paper Series 04-E-006.
 19. Nawrot K.A., 2008, Determinanty rozwoju gospodarczego państw ASEAN, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 20. Pietrzyk I., 2009, Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, [in:] Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków, eds. S. Miklaszewski, E. Molendowski, Difin, Warszawa.
 21. Plummer M.G., 2006, Toward Win-Win Regionalism in Asia: Issues and Challenges in Forming Efficient Trade Arrangements, ADB Working Paper Series on Regional Economic Integration, no. 5.
 22. Rana P.B., 2006, Economic Integration in East Asia: Trends, Prospects, and a Possible Roadmap, ADB Working Paper Series on Regional Economic Integration, no. 2.
 23. Robson P., 1998, The Economics of International Integration, Routledge, London - New York.
 24. Skulska В., 2011, Nowy regionalizm w Azji Wschodniej, Stosunki Międzynarodowe - International Relations, nr 3/4.
 25. Wojtas M., 2013, Regionalna integracja gospodarcza w Azji, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia, Sectio H, no. 2.
 26. Yusuf S., 2001, The East Asian Miracle at the Millennium, [in:] Rethinking the East Asian Miracle, eds. J.E. Stiglitz, S. Yusuf, The IBRD, Washington.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.011.5592
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu