BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zrałek Jolanta (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Challenges of Sustainable Consumption: Voluntary Simplicity as a Social Movement
Wyzwania zrównoważonej konsumpcji: voluntary simplicity jako ruch społeczny
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2016, nr 4, s. 361-371, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Konsumpcja zrównoważona, Zachowania konsumenta, Postawy społeczne, Styl życia, Mapowanie Strumienia Wartości (VSM)
Sustainable consumption, Consumer behaviour, Social attitudes, Lifestyle, Value Stream Mapping (VSM)
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Głównym celem rozważań jest scharakteryzowanie Ruchu Dobrowolnej Prostoty (VSM) i opisanie wybranych inicjatyw, które mogą być postrzegane jako jego przejawy. W artykule wykorzystano wtórne źródła informacji - literaturę oraz strony internetowe. Zastosowanymi metodami badawczymi są krytyczna analiza zebranych materiałów i studia przypadku ilustrujące praktyczne przejawy VSM zarówno na świecie, jak i w Polsce. Przeprowadzone analizy dowodzą, że początkowo dobrowolna prostota (VS) kojarzona była przede wszystkim z ekstremizmem religijnym niewielkich grup żyjących w oderwaniu od reszty społeczeństwa, ale w miarę upływu czasu koncepcja VS zyskała też wymiary - ekologiczny, społeczny i ekonomiczny. Chociaż przyjęcie prostego stylu życia nadal pozostaje sporym wyzwaniem (wymaga dobrowolnego ograniczenia konsumpcji i daleko idącej samokontroli), a fakt ten stanowi istotne ograniczenie w rozwoju VSM, to wyniki badań wskazują na istnienie konkretnych inicjatyw, które mogą być postrzegane jako przejawy ruchu społecznego. Główną praktyczną i społeczną implikacją artykułu jest wniosek, że Internet wydaje się być wygodnym narzędziem do propagowania zasad dobrowolnej prostoty i wzmacniania VSM. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of this paper is to characterise Voluntary Simplicity Movement (VSM) and to describe chosen initiatives that can be perceived as its manifestation. To attain these goals we use secondary sources of information: literature and web sites. As the research methods we apply critical analysis of gathered materials and case studies that reflect the practical manifestations of VSM both abroad and in Poland. Our analyses show that initially voluntary simplicity (VS) was associated mainly with religious extremism of small communities living in isolation from the rest of the society, but over the years it gained also ecological, social and economic dimensions. Although the adoption of simple lifestyle still remains a considerable challenge (since it requires the voluntary limitation of one's consumption and a far-reaching self-restraint), and this fact is a significant limitation of VSM development, according to our findings there are certain initiatives that can be seen as its manifestations. The main practical as well as social implication of our paper is the conclusion that the Internet seems to be a convenient tool of disseminating simplicity rules and reinforcing VSM. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alexander S. (2011), The Voluntary Simplicity Movement: Reimagining the Good Life Beyond Consumer Culture,"The International Journal of Environmental, Cultural, Economic & Social Sustainability", Vol. 7(3), http://www.Sustainability-Journal.com [access: 15.09.2015].
 2. Alexander S. (2012), Degrowth implies Voluntary Simplicity: Overcoming Barriers to Sustainable Consumption, "Simplicity Institute Raport", http://simplicityinstitute.org/wp-content/uploads/2011/04/OvercomingBarrierstoSustainableConsumptionReport-12b.pdf [access: 30.07.2014].
 3. Ballantine P.W., Creery S. (2010), The consumption and disposition behavior of voluntary simplifiers, "Journal of Consumer Behaviour", Vol. 9.
 4. Bekin C., Carrigan M., Szmigin I. (2005), Defying marketing sovereignty: voluntary simplicity at new consumption communities, "Qualitative Market Research: An International Journal", Vol. 8(4).
 5. Boujbel L., D'astous A. (2012), Voluntary simplicity and life satisfaction: Exploring the mediating role of consumption desires, "Journal of Consumer Behaviour", Vol. 11.
 6. Craig-Lees M., Hill C. (2002), Understanding Voluntary Simplifiers, "Psychology&Marketing", Vol. 19(2).
 7. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M. (Eds.), (2007), Konsumpcja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej [Consumption in Central-East European countries], PWE, Warszawa.
 8. Elgin D. (2010), Voluntary Simplicity. Toward a Way of Life That Is Outwardly Simple, Inwardly Rich, Harper Collins, New York.
 9. Etzioni A. (2004), Voluntary Simplicity: Characterization, Select Psychological Implications, and Societal Consequences, (in:) Hodgson B. (Ed.), The Invisible Hand and the Common Good, Springer.
 10. Gregg R.B. (1936), The Value of Voluntary Simplisity, Pendle Hill, http://www.soilandhealth.org/03sov/0304spiritpsych/030409simplicity/SimplicityFrame.html [access: 29.12.2014].
 11. Huneke M.E. (2005), The Face of the Un-Consumer: An Empirical Examination of the Practice of Voluntary Simplicity in the United States, "Psychology&Marketing", Vol. 22(7).
 12. Jackson T. (2008), The Challenge of Sustainable Lifestyle, (in:) State of the Word 2008: Innovations for a Sustainable Economy, The Worldwatch Institute, https://www.worldwatch.org/files/pdf/SOW08_chapter_4.pdf [access: 28.07.2014].
 13. Kennedy E.H., Krahn H., Krogman N.T. (2013), Downshifting: An Exploration of Motivations, Quality of Life, and Environmental Practices, "Sociological Forum", Vol. 28(4).
 14. Kostecka J. (2013), Retardacja tempa życia i przekształcania zasobów przyrody [Retardation of Pace of Life and Resources Transformation - Some Implications of Citizens],"Inżynieria Ekologiczna", Vol. 34.
 15. Kronenberg J., Iida N. (2011), Simple Living and Sustainable Consumption, "Problems of Sustainable Development", Vol. 6(2).
 16. Leonard-Barton D. (1981), Voluntary Simplicity Lifestyles and Energy Conservation, "The Journal of Consumer Research", Vol. 8.
 17. Moraes C., Carrigan M., Szmigin I. (2012), The coherence of inconsistencies: Attitude-behaviour gaps and New consumption communities, "Journal of Marketing Management", Vol. 28(1-2).
 18. Oats C., McDonald S., Alevizou P., Hwang K., Young W., McMorland L. A. (2008), Marketing sustainability: Use of Information sources and degree of voluntary simplicity, "Journal of Marketing Communications", Vol. 14(5).
 19. Penn G. (2010), Simplicity and the City: Understanding the Voluntary Simplicity Movement in Melbourne, "Independent Study Project (ISP) Collection", Vol. 867, http://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/867.
 20. Shaw D., Moraes C. (2009), Voluntary Simplicity: an exploration of market interactions, "Internaional Journal of Consumer Studies", Vol. 33.
 21. Thoreau H.D. (2010), Walden, czyli życie w lesie [Waldenor Life in the Woods], Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 22. Wu D.E., Boyd T.J., Moore M., Carroll K. (2013), Voluntary simplicity: The Great American Apparel Diet, "Journal of Fashion Marketing and Management", Vol. 17(3).
 23. Zavestoski S. (2002), The Social-Psychological Bases of Anticonsumption Attitudes, "Psychology &Marketing", Vol. 19(2).
 24. http://babilad.pl/?page_id=641 [access: 02.01.2015.]
 25. http://dobraidea.pl/2011/01/glokalizacja-po-polsku-wiejskie-alternatywne-spolecznosci-przypadekwolimierza/ [access: 02.01.2015].
 26. http://www.blogher.com/great-american-apparel-diet-ends-tomorrow [access: 03.01.2015].
 27. http://www.clubofrome.org/?p=375 [access: 29.12.2014].
 28. http://www.efte.org.pl/ [access: 02.01.2015].
 29. http://www.realsimple.com/ [access: 02.01.2015].
 30. http://www.thesimplicityforum.org/ [access: 02.01.2015].
 31. http://www.unesco.pl/edukacja/dekada-edukacji-nt-zrownowazonego-rozwoju/unesco-azrownowazony-rozwoj/ [access: 31.12.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu