BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burlita Augustyna (Uniwersytet Szczeciński), Błoński Krzysztof (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Akademicki charakter miasta jako determinanta jakości życia - postawy i opinie mieszkańców wybranych miast
The Academic Character of the City as a Determinant of Quality of Life - Attitudes and Opinions of Residents of the Selected Cities
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2016, nr 5, s. 27-36, tab., wykr., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Miasto, Tożsamość miasta, Szkolnictwo wyższe, Jakość życia
City, Identity of the city, Higher education, Quality of life
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
W gospodarce opartej na wiedzy akademicki charakter miasta jest jego atutem, który umiejętnie wykorzystany kształtuje wizerunek i stanowi o potencjale jego rozwoju. O ile fakt funkcjonowania w mieście szkół wyższych coraz częściej doceniają władze miasta i przedsiębiorcy podejmując decyzje o wzajemnej współpracy, to rodzi się pytanie o postawy i opinie mieszkańców wobec akademickiego charakteru miasta i postrzeganych z tego tytułu korzyści, zwłaszcza w kontekście jakości życia. Ich prezentacja, na podstawie przeprowadzonych badań pierwotnych, stanowi cel niniejszej publikacji. Generalnie większość ankietowanych mieszkańców miast akademickich w Polsce pozytywnie ocenia fakt funkcjonowania szkół wyższych w mieście swojego zamieszkania, głównie w aspekcie możliwości rozwoju miasta i jego wizerunku, w mniejszym stopniu w odniesieniu do jakości własnego życia. Jednak wiedza respondentów na temat społeczno-gospodarczego i kulturowego wpływu szkól wyższych na rozwój miasta i jakość życia mieszkańców oraz konkretnych przykładów tego wpływu jest bardzo ograniczona. Po części wynika to z braku ich zainteresowania tymi problemami, ale również jest rezultatem niedostatecznych działań informacyjno-promocyjnych realizowanych przez szkoły wyższe we współpracy z władzami i biznesem. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)

In the knowledge-based economy, the academic character of the city is its advantage which competently used shapes the image of the city and sets the potential for its development. Whilst the fact that higher education institutions operate in the city is increasingly appreciated by the municipal authorities and entrepreneurs, who make decisions on mutual cooperation, the question arises what the attitudes and opinions of citizens are regarding the academic character of the city and the perceived advantages from this fact, especially in terms of quality of life. Their presentation based on an extensive primary research is the goal of this publication. Generally, the majority of residents of the surveyed academic cities in Poland appreciates that the functioning of higher education schools in the city where they live, mainly in the context of the possibilities for development of the city and its image, and to a lesser extent in relation to the quality of their own lives. However, the respondents' knowledge of the socio-economic and cultural impact of higher schools on the development of the city and the quality of life of residents and specific examples of this impact is very limited. In part, this is due to their lack of interest in these problems, but it is also the result of insufficient information and promotion activities carried out by higher education schools in cooperation with the authorities and business. The article is of the research nature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąkowska S. (2011), Kształtowanie relacji z segmentem kreatywnym w regionie - aspekt marketingowy, praca doktorska, maszynopis powielany, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 2. Domański T. (2011), Rola Uniwersytetów w promocji miast i regionów - nowe wyzwania strategiczne, (w): Domański T. (red.), Marketing akademicki. Rola uniwersytetów w promocji miast i regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 3. Domański T. (2014), Marketing miasta akademickiego. Rola uczelni wyższych w promocji Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 4. Florida R. (2013), The Learning Region, (w:) Zoltan J., Regional Innovation, Knowledge and Global Change, Routledge, New York.
 5. Landary Ch. (2013), Kreatywne miasto, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 6. Lipiński Ł. (red.) (2015), Miasta uczące się. Raport, Europolis, Warszawa, http://www.schuman.pl [dostęp: 01.10.2015].
 7. Mandal A. (2013), Funkcje miast i ich subiektywna percepcja (na przykładzie regionu śląskiego), "Acta Geografica Silesiana", nr 14.
 8. Popławski B. (2007), Nierównomierność i koncentracja, "Forum Akademickie", nr 1, http://forumakad.pl/archiwum/2007/01/39 [dostęp: 30.09.2015].
 9. Purchala J. (2011), Miasto i uniwersytet wobec wyzwań współczesności, tekst wykładu inauguracyjnego wygłoszonego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie 03.10.2011, https://www.ur.edu.pl/file/16768/1.pdf [dostęp: 10.10.2015].
 10. Ranking Miast Uczących się (2015), http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/stolica-i-rzeszow-w-czolowce-rankingu-metropolii-z-najwiekszym-potencjalem-rozwoju/p6pnb2 [dostęp: 29.09.2015].
 11. Szromnik A. (2011), Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast oraz regionów, (w:) Grzegorczyk A., Kochaniec A. (red.), Kreowanie wizerunku miast, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.
 12. Szymańska D. (2007), Urbanizacja na świecie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Ustawa o samorządzie gminnym, tekst jednolity (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
 14. http://www.stat.gov.pl [dostęp: 20.04.2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu