BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cypryjański Jacek (Uniwersytet Szczeciński), Rudawska Edyta (Uniwersytet Szczeciński), Grzesiuk Aleksandra (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie)
Tytuł
Wybrane aspekty zachowań nabywców na aukcjach internetowych. Studium przypadku rynku akcesoriów do telefonów komórkowych
The Selected Aspects of Purchasers' Behaviours on Internet Auctions. Case Study of the Market for Mobile Phones Accessories
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2016, nr 5, s. 56-68, tab., wykr., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Handel elektroniczny, Aukcje internetowe, Zachowania konsumenta, Użytkownicy internetu
e-commerce, Internet auctions, Consumer behaviour, Internet users
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Aukcje internetowe stanowią istotny element e-commerce w Polsce. Przewiduje się, że zjawisko to będzie się rozwijało, co implikuje zainteresowanie badaczy i środowiska praktyków rozpoznaniem mechanizmów i wypracowaniem modeli prowadzenia biznesu on-line. Celem rozważań jest identyfikacja i charakterystyka zachowań nabywców na aukcjach internetowych. Przyjętą metodą badawczą jest studium przypadku. Omówiono zachowania nabywców on-line na aukcjach prowadzonych przez firmę OT za pośrednictwem portalu Allegro. Z przedstawionej analizy wynika, że nie ma istotnych różnic w zachowaniach kobiet i mężczyzn oraz że nabywcy on-line akceptują płatności elektroniczne. Istotnym wahaniom ulega czas dokonywanych transakcji, tak w wymiarze roku kalendarzowego, dni tygodnia, jak i godzin w ciągu dnia. Przeprowadzona analiza może być uogólniona na zachowania wszystkich nabywców tej kategorii produktów w kanale sprzedaży, jakim są aukcje on-line. W ujęciu praktycznym może być wykorzystywana przez e-sprzedawców na poziomie operacyjnym, np. do dostosowania zasobów do zmiennego ruchu klientów w czasie. (abstrakt oryginalny)

Internet auctions are an important element of e-commerce in Poland. It is anticipated that this phenomenon will be developing, what implies the interest of researchers and practitioners in recognition of mechanisms and in developing the models of running on-line business. An aim of considerations is to identify and characterise purchasers' behaviours on Internet auctions. The adopted research method is case study. The authors discussed on-line purchasers' behaviours on auctions carried out by the OT Company via the Allegro portal. The presented analysis shows that there are no substantial differences in behaviours of women and men and that on-line purchasers accept electronic payments. Substantial fluctuations are observed in case of time of carried out transactions - both on the basis of calendar year, week days and hours during the day. The carried out analysis may be generalized on behaviours of all purchasers of this category of products in the sales channel which is on-line auctions. In practical terms, it may be used by e-sellers at the operational level, e.g. in order to adjust the stock to the variable movement of customers over time. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Hermans Ch., Coulters R., Ellis Ch. (2015). An empirical analysis of attitudes toward online auctions: a comparison of Europe, India, and the United States, "Journal of International Business and Cultural Studies", Vol. 9, January.
  2. Hou J., Elliott K. (2016), Gender differences in online auctions, "Electronic Commerce Research and Application", Vol. 17, May-June.
  3. Jaciow M., Wolny R. (2011), Polski e-konsument - typologia, zachowania, Helion, Gliwice.
  4. Majkowski K. (2016), Plusy i minusy polskich e-zakupów, "Harvard Business Review Polska", grudzień 2015-styczeń 2016.
  5. Raport e-commerce STANDARD (2015), Internet Standard, Wydawnictwo International Data Group Poland SA.
  6. Raport: E-Commerce w Polsce (2015), Gemius dla e-Commerce Polska, Instytut Gospodarki Elektronicznej, Warszawa.
  7. http://www.aukcjostat.pl [dostęp: 15.01.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu