BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogala-Lewicki Adam (University of National Economy in Łódź)
Tytuł
European Intelligence Community - the Unfulfilled Pillar of the European Union
Europejska Wspólnota Wywiadowcza - niezrealizowany filar Unii Europejskiej
Źródło
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2016, nr 3 (54), s. 85-133, tab., bibliogr. s. 125-130
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo międzynarodowe, Polityka bezpieczeństwa
International security, Security policy
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Biorąc pod uwagę zjawiska: poszerzania autonomii kompetencyjnej na poziomie UE oraz aprecjacji znaczenia uwarunkowań informacyjnych - wyraźnie zarysowuje się potrzeba dokonania redefinicji roli, funkcji i miejsca wywiadu nie tylko w strukturze państwa, ale również w przestrzeni globalnych aliansów ponadnarodowych. Europa potrzebuje wspólnego poczucia bezpieczeństwa, jednolitego postrzegania zagrożeń, a tym samym wspólnych ocen ryzyka. Z tego względu UE winna zaoferować ramy zintensyfikowanej współpracy, co najmniej rozwijając tzw. społeczność wywiadowczą - dopasowaną do deklarowanych ambicji politycznych Europy. Pytaniem pozostaje kwestia tego, czy UE potrzebuje pomocy specjalnie dedykowanych, wspólnotowych agencji wywiadowczych, czy wystarczają jej instytucje już funkcjonujące na poziomie unijnym i poszczególnych państw członkowskich. A jeżeli tak, to jakich agencji - jak skonstruowanych i jak uwspólnotowionych. Jeżeli o europejskiej wspólnej polityce wywiadowczej nie można mówić w kategoriach instytucjonalnych, to tylko dlatego, że nie ma na razie takiej woli politycznej. Przeszkodami są m.in.: brak zaufania, finanse, utrata partnerów zagranicznych, kwestie techniczno-logistyczne, aspekty prawno-instytucjonalne, różnice kulturowe, polityka, czy ideologia. W przypadku zmiany woli politycznej, w kontekście propozycji rozwiązań można mówić o rozbudowywaniu dotychczasowego modelu zachowującego status quo, modelu zwiększonej współpracy, bądź modelu pełnego wywiadu europejskiego z Europejską Agencją Wywiadowczą na czele. (abstrakt oryginalny)

Taking into account wider autonomous competences at the European level and the appreciation of the information phenomenon - the need for a redefinition of the role, function and place of intelligence is outlined (not only in the structure of the state but also in the global transnational alliances). Europe needs a common sense of security, unified threat perception, and thus joint risk assessments. For this reason, the EU must provide a framework for intensifying cooperation, at least by developing intelligence community - matched with declared political ambitions of Europe. The question is whether the EU needs specially dedicated intelligence agencies in this regard, or if intuitions operating at the level of the EU and the Member States are sufficient. And if so, which agencies - and how constructed and communitarised. If the European Common Intelligence Policy cannot be treated in institutional terms, it is only because of the lack of political will. Obstacles are among others: lack of trust, finances, loss of foreign partners, technical and logistical issues, legal and institutional aspects, cultural differences, politics and ideology. In the case of a change of political will, and preparing proposals for solutions, one can talk about the extension of the current model retaining the status quo or an increased cooperation model, or a model of full European intelligence with the European Intelligence Agency at the helm. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albright, M.K. 2005. Think Again: The United Nations. Foreign Policy, no. 138.
 2. Barcz, J. ed. Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i polityki. [The European Union law. Systemic issues. Substantive and political law.] Warszawa.
 3. Beck, U. 2005 Władza i przeciwwładza w epoce globalnej: nowa ekonomia polityki światowej. [Power in the global age: a new global political economy] translated by J. Łoziński, Warszawa.
 4. Borowiecki, R., Kwieciński, M. eds. 2006. Informacja w zintegrowanej Europie. Koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń. [Information in integrated Europe. Management concepts and tools in the face of challenges and threats.] Warszawa.
 5. Castells, M. 2007 Społeczeństwo sieci. [Network society.] translated by M. Maro-dy, K. Pawluś, J. Stawiński, S. Szymański, Warszawa.
 6. Centrum Satelitarne Unii Europejskiej. [The European Union Satellite Centre.] Available at: http://europa.eu/about-eu/agencies/regulatory_agencies_bod- ies/security_agencies/eusc/index_pl.htm [Accessed 20 September 2014].
 7. Cross, M.K.D. 2013. A European transgovernmental intelligence. Network and the role of IntCen. Perspectives on European Politics and Society. Oslo: ARENA Centre for European Studies, University of Oslo, no. 3 (14).
 8. Czapliński, W., Łacny, J. 2006. Współpraca sądowa i policyjna w sprawach karnych. [Judicial and police cooperation in criminal cases] In: Barcz, J. ed. Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i polityki. [The European Union law. Systemic issues. Substantive and political law.] Warszawa.
 9. De Villemarest, P. 1998. GRU - sowiecki super wywiad. [GRU - Soviet super-intelligence.] Warszawa.
 10. Faligot, R., Kauffer, R. 1998. Służby specjalne. [Special services.] Warszawa.
 11. Friedman, G., Friedman, M., Meredith, M., Chapman, C. 1997. The intelligence edge: how to profit in the information age. New York.
 12. Galicki, Z. 1996. Status prawny służb specjalnych w wybranych państwach zachodnich. [The legal status of special services in selected western countries.] Warszawa.
 13. Gałach, A. 2004. Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych w Unii Europejskiej. [Security of IT systems in the European Union.] Gdańsk.
 14. Góralski, W.M. 2007. Koncepcja ustrojowa i instytucjonalna II filara Unii Europejskiej. [The systemic and institutional concept of the 2nd pillar of the European Union.] In: Góralski, W.M. ed. Unia Europejska. Tom II. Gospodarka - Polityka - Współpraca. [The European Union. Volume II. Economy - Politics - Cooperation.] Warszawa.
 15. Górka-Winter, B. 2006. Grupy bojowe Unii Europejskiej - koncepcja, proces formowania, perspektywy. [EU battle groups - the concept, the formation process, perspectives.] Biuletyn PISM, no. 69 (409).
 16. Górski, A., Sakowicz A., eds. Zwalczanie przestępczości w Unii Europejskiej - współpraca sądowa i policyjna w sprawach karnych. [Combating crime in the European Union - judicial and police cooperation in criminal matters.] Warszawa.
 17. Gruszczak, A. 2009. Współpraca policyjna w Unii Europejskiej w wymiarze transgranicznym. Aspekty polityczne i prawne. [Police cooperation in the European Union in the cross-border dimension. Political and legal aspects.] Kraków.
 18. Grzelak, A. 2006. Współpraca państw członkowskich Unii Europejskiej w ramach Eurojustu. [The cooperation of the Member States of the European Union within the framework of Eurojust.] In: Górski, A., Sakowicz A., eds. Zwalczanie przestępczości w Unii Europejskiej - współpraca sądowa i policyjna w sprawach karnych. [Combating crime in the European Union -judicial and police cooperation in criminal matters.] Warszawa.
 19. Grzelak, A. 2007. Współpraca instytucjonalna w sprawach karnych na przykładzie Eurojustu i Europejskiej Sieci Sądowej - problemy teoretyczne i praktyczne. [Institutional cooperation in criminal matters on the example of Eurojust and the European Judicial Network - theoretical and practical problems.] In: Czapliński, W., Wróbel, A. eds. Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych. [Judicial cooperation in civil and criminal cases.] Warszawa.
 20. Herman, M. 2001. Intelligence services in the information age - theory and practice. London, Portland: Or.
 21. Herman, M. 2002. Potęga wywiadu. [The power of intelligence.] Warszawa.
 22. Hoc, S. 2006. Ochrona informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych. [Protection of classified information and other secrets protected by law.] Opole.
 23. Jabłoński, M. 2002. Dostęp do informacji i jego granice: wolność informacji, prawo dostępu do informacji publicznej, ochrona danych osobowych. [Access to information and its limits: freedom of information, the right of access to public information, protection of personal data.] Wrocław.
 24. Jones, Ch. 2013. Secrecy reigns at the EU's Intelligence Analysis Centre - Analysis. London: Statewatch Analysis.
 25. Kessler, R. 1994. CIA od środka. [Inside the CIA.] Warszawa.
 26. Kulesa, Ł. Europejska Agencja Obrony. [European Defence Agency.] Biuletyn PISM, no. 57 (245).
 27. Lach, A. 2008. Europejskie prawo karne. Zarys wykładu. [European criminal law. A lecture outline.] Toruń.
 28. Łoś-Nowak, T. ed. 2004. Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota - mechanizmy działania - zasięg. [Organisations in international relations: the essence - mechanisms of action - range.] Wrocław.
 29. Ministry of Foreign Affairs. Operacje i misje UE. [EU operations and missions.] Available at: http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polityka_bez-pieczenstwa/operacje_nato_i_ue/operacje_ue/ [Accessed 22 September 2014].
 30. Mojsiewicz, C. ed. 1998. Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych. [The lexicon of contemporary international political relations.] Wrocław.
 31. Molard, B. 1998. How the WEU Satellite Centre could help in the development of a European Intelligence Policy. In: Politi, A. ed. Towards a European Intelligence Policy. Chaillot Papers, no. 34. Paris: Institute for Security Studies.
 32. Müller-Wille, B. 2004. For our eyes only? Shaping an intelligence community within the EU. Occasional Papers, no. 50. European Union Institute for Security Studies.
 33. Oberson, F. 1998. Intelligence cooperation in Europe: the WEU Intelligence Section and Situation Centre. In: Politi, A. ed. Towards a European Intelligence Policy. Chaillot Papers, no. 34. Paris: Institute for Security Studies.
 34. Ockrent, Ch., de Marenches, A. 1992. Sekrety szpiegów i książąt. [Secrets of spies and princes.] Warszawa.
 35. Panek, B. 2007. Operacje reagowania kryzysowego w europejskiej polityce bezpieczeństwa i obrony. [Crisis response operations in the European security and defense policy.] Zeszyty Naukowe AON, no. 4(69).
 36. Parlamentarny nadzór nad sektorem bezpieczeństwa. Zasady, mechanizmy i praktyki. [Parliamentary oversight of the security sector: principles, mechanisms and practices.] Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 2004.
 37. Piątek, S. 2003. Prawo telekomunikacyjne Wspólnoty Europejskiej. [Telecommunications law of the European Community.] Warszawa.
 38. Podolski, A. 2004. Europejska współpraca wywiadowcza - brakujące ogniwo europejskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa? [European intelligence cooperation - a missing link of European foreign and security policy?] Raporty i Analizy, no. 10. Warszawa: Centrum Stosunków Międzynarodowych.
 39. Politi, A. 1998. Why is European Intelligence Policy necessary? In: Politi, A. ed. Towards a European Intelligence Policy. Chaillot Papers, no. 34. Paris: Institute for Security Studies.
 40. Polska państwem ramowym euro korpusu. [Poland as a framework state of Eurocorps.] Available at: http://www.sgwp.wp.mil.pl/pl/1_659.html [Accessed 20 September 2014].
 41. Porębski, L. 2004. Elektroniczne oblicze polityki - demokracja, państwo, instytucje polityczne w okresie rewolucji informacyjnej. [Electronic face of politics - democracy, the state, political institutions during the information revolution.] Kraków.
 42. Posel-Częścik, E. 2004. Strategie bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Polski. [Security strategies of the European Union, the United States and Poland.] Biuletyn PISM, no. 49 (237).
 43. Puchala, D., Laatikainen, K., Coate, R. 2006. United Nations politics: international organisation in divided world. Prentice Hall.
 44. Roberts, A., Kingsbury, B. eds. 1993. United Nations, divided world: the UN's roles in international relations. Oksford.
 45. Rydlewski, G. 2009. Rządzenie w świecie mega zmian. [Governing in the world of mega changes.] Warszawa.
 46. Rydlewski, G. ed. 2011. Decydowanie publiczne. [Public decision-making.] Warszawa.
 47. Safjański, T. 2009. Europejskie Biuro Policji Europol. Geneza. Główne aspekty działania. Perspektywy rozwoju. [The European Police Office Europol. Genesis. The main aspects of the operation. Prospects for development.] Warszawa.
 48. Staniszkis, J. 2006. O władzy i bezsilności. [About power and powerlessness.] Kraków.
 49. Staniszkis, J. 2003/4. Władza globalizacji. [The power of globalisation.] Warszawa.
 50. Starzyk-Sulejewska, J. 2004. Mechanizm podejmowania decyzji w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej. [Decision-making mechanism in the field of the Common Foreign and Security Policy of the European Union.] In: Parzymies, S., Zięba, R. eds. Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie. [The institutionalisation of multilateral international cooperation in Europe.] Warszawa.
 51. Starzyk-Sulejewska, J. 2007. Główne kierunki realizacji Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej. [The main directions of implementation of the Common Foreign and Security Policy of the European Union.] In: Góralski, W.M. ed. Unia Europejska. Tom II. Gospodarka - Polityka - Współpraca. [The European Union. Volume II. Economy - Politics - Cooperation.] Warszawa.
 52. Starzyk-Sulejewska, J. 2007. Implementacja współpracy policyjnej w ramach III Filaru Unii Europejskiej. [The implementation of police cooperation under the third pillar of the European Union.] In: Góralski, W.M. ed. Unia Europejska. Tom II. Gospodarka - Polityka - Współpraca. [The European Union. Volume II. Economy - Politics - Cooperation.] Warszawa.
 53. Starzyk-Sulejewska, J. 2007. Implementacja współpracy policyjnej w sprawach karnych. [Implementation of police cooperation in criminal cases.] In: Góralski, W.M. ed. Unia Europejska. Tom II. Gospodarka - Polityka - Współpraca. [The European Union. Volume II. Economy - Politics - Cooperation..] Warszawa.
 54. Stawecki, T. 2005. Rejestry publiczne. Funkcje instytucji. [Public registers. Functions of institutions.] Warszawa.
 55. Symonides, J. ed. 2006. Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy. [Organisation of the United Nations. Balance and perspectives.] Warszawa.
 56. West, N. 1999. MI-5. Warszawa.
 57. West, N. 2000. MI-6, Operacje brytyjskiej Tajnej Służby Wywiadu 1909-1945. [MI6: British Secret Intelligence Service Operations 1909-1945.] Warszawa.
 58. Wetzling, T. 2006. Europejskie zarządzanie wywiadem. [European intelligence governance.] Międzynarodowy Przegląd Polityczny, no. 4 (16).
 59. Wróbel, P. Czy Unia Europejska potrzebuje służb kontrwywiadowczych. [Does the European Union need counterintelligence services?] Portal Spraw Zagranicznych. Available at: http://intl.feedfury.com/content/18595929 -pawe-wr-bel-czy-unia-europejska-potrzebuje-s-u-b-kontrwywiadowczych. html [Accessed 1 May 2014].
 60. Van Buuren, J. 2009. Secret truth: The EU joint situation centre. Amsterdam: Eurowatch.
 61. Zalewski, S. 2003. Ewolucja modelu polskich służb specjalnych. [The evolution of the model of Polish special services.] Warszawa.
 62. Zalewski, S. 2005. Funkcja informacyjna służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa RP. [The information function of special services in the security system of the Republic of Poland.] Warszawa.
 63. Zalewski, S. 2005. Służby specjalne w państwie demokratycznym. [Special services in a democratic state.] Warszawa.
 64. Zięba, R. 1999. Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. [The institutionalisation of European security.] Warszawa.
 65. Zięba, R. 2008. Bezpieczeństwo obszaru WNP. [Security of the CIS] In: Zięba, R. ed. Bezpieczeństwo państw zrzeszonych w NATO i Unii Europejskiej. [Security of members of NATO and the European Union.] Warszawa.
 66. Żebrowski, A. 2001. Kontrola cywilna nad służbami specjalnymi III Rzeczypospolitej (1989-1999). Zagadnienia politologiczno-prawne. [Civilian control over the secret services of the Third Republic of Poland (1989-1999). Issues of political sciences and law.] Kraków.
 67. Żebrowski, A., Kwiatkowski, W. 2000. Bezpieczeństwo informacji III Rzeczypospolitej. [Security of information of the Third Republic of Poland.] Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-5913
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu