BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłosiewicz-Górecka Urszula (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie)
Tytuł
Innowacje w sektorze usług - motywy, bariery oraz wsparcie działalności innowacyjnej
Innovations in the Service Sector - Motives, Barriers, and Support for Innovative Activity
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2016, nr 5, s. 115-127, tab., wykr., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Sektor usług, Bariery innowacyjności
Innovations, Services sector, Innovativenesss barriers
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem rozważań jest poznanie motywów działań innowacyjnych przedsiębiorstw usługowych, identyfikacja barier innowacyjności oraz poznanie opinii menadżerów odnośnie do wsparcia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw usługowych. Artykuł przygotowano na podstawie wyników badania innowacji w sektorze usług, przeprowadzonego na potrzeby Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w III kwartale 2015 roku. Badaniem objęto 326 menadżerów z firm usługowych, zróżnicowanych pod względem wielkości i rodzaju oferowanych usług. Badanie miało zasięg ogólnopolski. W wyniku analiz stwierdzono, że głównymi motywami działań innowacyjnych przedsiębiorstw usługowych są uzyskanie wyższych obrotów, poprawa jakości usług i pozyskanie nowych klientów. Menadżerowie firm usługowych są przekonani, że koszty wprowadzania innowacji są zbyt wysokie w sytuacji ograniczonych własnych środków przedsiębiorstw i trudności pozyskania zewnętrznych środków finansowych. Niekorzystna jest ocena wsparcia dla działań innowacyjnych ze strony różnych instytucji, organizacji i stowarzyszeń. Średniej wielkości i duże przedsiębiorstwa usługowe lepiej sobie radzą niż mikro i małe firmy w pozyskiwaniu pomocy finansowej oraz częściej korzystają z oferty firm konsultingowych i jednostek naukowych. Wyniki analiz potwierdzają potrzebę zacieśniania współpracy jednostek badawczych i przedsiębiorstw usługowych w zakresie działań innowacyjnych. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)

An aim of the article is to get acquainted with the motives for service enterprises' innovative activities, to identify the barriers for innovativeness, and to learn the managers' opinions on support provided for innovative activities carried out by service enterprises. The article was prepared on findings of the survey of innovations in the service sector carried out for the purposes of the Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur in the Polish language) in the third quarter of 2015. The survey comprised 326 managers from service firms diversified in terms of size and type of the services being offered. The survey was nation-wide in its scope. In result of analyses, there was ascertained that the main motives for service enterprises' innovative activities were gaining higher sales, improvement of service quality, and winning new customers. Service firms' managers are convinced that costs of introduction of innovations are too high in the situation of limited own assets of enterprises and difficulties with obtaining external funds. Unfavourable is assessment of the support for innovative measures at the part of various institutions, organisations, and associations. Medium-sized and large service enterprises cope better than micro and small businesses with obtaining financial aid and they more often use the assistance of consulting companies and research units. The analyses' findings confirm the need to strengthen cooperation between research units and service enterprises as regards innovative activities. The article is of the research nature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Charucka O. (2013), Działalność innowacyjna przedsiębiorstwa w sektorze usług, "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula", nr 37(3).
 2. Czarnota A. (2015), Przewaga konkurencyjna jako efekt wdrażania innowacji, http://zeszyty.wne.tu.koszalin.pl/images/wydawnictwo/zeszyty/03/dok_12.pdf [dostęp: 08.04.2015].
 3. Czechowicz T. (2015), Przedsiębiorcy są innowacyjni, http://www.portalspozywczy.pl/119459.html [dostęp: 22.09.2015].
 4. Drucker P.F. (2002), Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa.
 5. Duraj J., Papiernik-Wojdera M. (2001), Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa.
 6. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012-2014 (2015), GUS, Warszawa.
 7. Gallouj F. (2002), Innovation in services and the attendant old and new myths, "Journal of Socio-Economics", No. 31.
 8. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. (2000), Marketing. PWE, Warszawa.
 9. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2000), Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa.
 10. Hamel G., Prahalad C.K (1999), Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa.
 11. Kay J. (1986), Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 12. Knap-Stefaniuk A. (2016), Innowacje a konkurencyjność przedsiębiorstw, http://www.wsz-pou.edu.pl/biuletyn/?strona=biul_innowac&nr=7&p [dostęp: 08.04.2016].
 13. Matejuk J. (2005), Zarządzanie innowacyjne jako warunek konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Zarządzanie Zmianami", nr 2.
 14. Niedzielski P., Rychlik K., Markiewicz J. (2015), Innowacyjność przedsiębiorstw sektora usług - nowe ścieżki rozwoju, http://www.instytut.info/IVkonf/referaty/Niedzielski.pdf [dostęp: 04.12.2015].
 15. Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data (2005), 3rd edition, OECD and Eurostat.
 16. Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 17. Prezes PARP (2015), Innowacje przekładają się na wyniki i sprzedaż, http://www.portalspozywczy.pl/ 119145.html [dostęp: 15.09.2015].
 18. Rozwijamy się dla biznesu (2015), "Forum" Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 15/16.
 19. Szulczyńska U. (2015), Opinie menedżerów na temat barier działalności innowacyjnej przedsiębiorstw - wyniki badań, (w:) Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa z otoczeniem, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 866, "Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 39.
 20. Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 21. Szuba M. (2006), Międzynarodowa konkurencyjność MSP w Polsce, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 2.
 22. Whitfield P. R. (1979), Innowacje w przemyśle, PWE, Warszawa.
 23. World Health Organisation (2015), Economic cost of the health impact of air pollution in Europe: Clean air, health and wealth, http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/2015/04ehp-mid-term-review/publications/economic-cost-of-the-health-impact--of-air-pollution-in-europe [dostęp: 04.03.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu