BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maciaszczyk Magdalena (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Wybrane megatrendy i ich możliwy wpływ na konsumentów niepełnosprawnych ruchowo
The Chosen Megatrends and Their Possible Impact on Mobility- Disabled Consumers
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2016, nr 5, s. 162-171, tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Osoby niepełnosprawne, Megatrendy cywilizacyjne
Consumer behaviour, Disabled people, Civilization megatrends
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem rozważań jest zwrócenie uwagi na pojawienie się dużej grupy konsumentów doświadczających niepełnosprawności narządu ruchu w kontekście możliwego wpływu nowych trendów w konsumpcji na ich zachowania rynkowe. Na potrzeby niniejszego opracowania spośród wielu zauważonych w obecnych czasach megatrendów wybrano te, które w sposób bardziej bezpośredni niż pozostałe mogą wywrzeć wpływ na funkcjonowanie konsumentów niepełnosprawnych. Są to zmiany w podejściu do szeroko pojętego zdrowia oraz technologiczny przełom dotyczący różnych dziedzin życia. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to highlight the existence of a big group of mobility- disabled consumers and to analyse the possible impact of the latest megatrends on their market behaviours. For the purposes of this study, out of many megatrends noticed in the contemporary times, only a few were chosen, which can exert influence on functioning of the disabled consumer in the more direct way than the rest. Those megatrends pertain to changes in the approach towards the widely comprehended health and technological turning point concerning different areas of life. The article presents a review of both Polish and world publications on the subject and has the conceptual character. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2013 r. (2014), GUS, Warszawa.
 2. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (2016), http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,80,rynek-pracy [dostęp:15.06.2016].
 3. Borodako K. (2009), Foresight w zarządzaniu strategicznym, C.H. Beck, Warszawa.
 4. Czarny E. (red.) (2004), Globalizacja od A do Z, NBP, Warszawa.
 5. Czerny M. (2005), Globalizacja a rozwój: wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. de Meyer F. (2015), Using megatrends to discover new opportunities, prepare for new threats, http://www.fredericdemeyer.com/2010/12/using-megatrends-to-discover-new.htm [dostęp: 10.11.2015].
 7. Employment of disabled people - Statistical analysis of the 2011 Labour Force Survey ad hoc module (2015), Euroatat Statistical Working Papers, Luxembourg.
 8. Five Megatrends and possible implications (2014), PricewaterhouseCoopers LTD, https://www.pwc.com/us/en/corporate-governance/publications/assets/pwc-corporate-goverancedirectors-megatrends.pdf [dostęp: 25.01.2016].
 9. Hajkowicz S., Moody J. (2010), Our future world. An analysis of global trends, shocks and scenarios, CSIRO, Canberra, https://timhortonblog.files.wordpress.com/2013/01/csiro-trends.pdf [dostęp: 13.01.2016].
 10. Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. "Karta Praw Osób Niepełnosprawnych" (2015), Warszawa.
 11. Maciaszczyk M. (2015), Konsumenci niepełnosprawni w obliczu wybranych trendów nowej konsumpcji w świetle badań własnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 875.
 12. Majdzińska A. (2014), Ekonomiczne następstwa zmian w strukturach ludnościowych w krajach Unii Europejskiej, "Wiadomości Statystyczne", nr 10.
 13. Marek S., Białasiewicz M. (red.) (2011), Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza, PWE, Warszawa.
 14. Megatrends 2015. MakingSense of a World in Motion (2015), Ernst & Young, http://www.darley.com/documents/inside_darley/Megatrends_2015.pdf [dostęp: 25.01.2016]
 15. Morgan J. (2013), Five Trends Shaping the Future of Work, http://www.forbes.com/sites/jacobmorgan/2013/06/20/five-trendsshaping-the-future-of-work [dostęp: 15.01.2015].
 16. Muszyński J. (2006), Społeczeństwo informacyjne. Szkice politologiczne..., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 17. Naisbitt J. (1997), Megatrendy: Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 18. Pieriegud J. (2015), Wykorzystanie megatrendów do analizy przyszłościowego rozwoju sektorów gospodarki, (w:) Gajewski J., Paprocki W., Pieriegud J., Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk.
 19. Pietrzak I. (2009), Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, (w:) Miklaszewski S., Molendowski E., Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków, Difin, Warszawa.
 20. Schorzenia przewlekłe a rynek pracy. Badanie możliwości i propozycje działań mających na celu utrzymanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych ruchowo (2015), Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa, http://irss.pl/badania/schorzenia-przewlekle-a-rynek-pracy-badanie-mozliwosci-i-propozycjedzialan-majacych-na-celu-utrzymanie-zatrudnienia-osob-niepelnosprawnych-ruchowo/ [dostęp: 14.01.2016].
 21. Singh S. (2012), New Mega Trends: Implications for our Future Lives, Palgrave Macmillan, London.
 22. Stiglitz J.E. (2007), Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 23. Supply on demand. Adapting to change in consumption and delivery models (2013), Economist Intelligence Unit, London.
 24. The Future of Work: Jobs and Skills in 2030 (2014), UK Commission on Employment and Skills, Brussels.
 25. Top Global Mega Trends to 2025 and Implications to Business, Society, and Cultures (2014 Edition) Macro-to-micro Implications of Mega Trends (2014), Frost&Sulivan, http://www.marketresearch.com/product/sample-8215040.pdf [dostęp: 15.01.2016].
 26. Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (2015), GUS, Warszawa.
 27. Untethered employees: The evolution of a wireless workplace (2014), The Economist Intelligence Unit, http://www.economistinsights.com [dostęp: 19.01.2015].
 28. WHO (2015), Health Systems Strengthening Glossary, http://www.who.int/healthsystems/hss_glossary/en/index5.html [dostęp: 07.10.2015].
 29. Wolny R. (2013), Prosumpcja i prosument na rynku e-usług, "Konsumpcja i Rozwój", nr 1.
 30. Zdrowie i zachowanie zdrowotne mieszkańców Polski w świetle Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) 2014 r. (2015), GUS, Warszawa.
 31. Zmyślony P., Niezgoda A. (2003), Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu