BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koziej Stanisław (Lazarski University in Warsaw)
Tytuł
National Security Strategic Tasks of the Republic of Poland at the Turn of the Second and Third Decade of the Twenty-First Century
Strategiczne zadania bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej na przełomie II i III dekady XXI wieku
Źródło
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2016, nr 3 (54), s. 292-317, bibliogr. s. 311-314
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo narodowe, Planowanie strategiczne, Polityka bezpieczeństwa, Strategia obronna RP, Narodowa Strategia Bezpieczeństwa
National security, Strategic planning, Security policy, Defence Strategy of the Republic of Poland, National Security Strategy
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Artykuł przedstawia główne zadania strategiczne, jakie Polska powinna podjąć dla wzmocnienia swojego bezpieczeństwa w najbliższych 5-10 latach. Pierwszym i szczególnie ważnym zadaniem jest kontynuacja cyklu narodowego planowania strategicznego. Należy dokończyć opracowanie podstawowych dokumentów dyrektywnych i planistycznych zapewniających realizację przyjętej w 2014 roku nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego i jednocześnie uruchomić kolejny Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego, rozpoczynający nowy cykl planistyczny. Sześć zadań dotyczy praktycznego, organizacyjno-technicznego wzmacniania własnego potencjału bezpieczeństwa. Należą do nich: konsolidacja systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, budowa systemu strategicznej odporności kraju na agresję, organizowanie narodowego systemu bezpieczeństwa informacyjnego - w tym przyspieszenie budowy systemu cyberbezpieczeństwa, doskonalenie systemu przygotowywania rezerw mobilizacyjnych oraz reforma Narodowych Sił Rezerwowych, wdrożenie "trzeciej fali" modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP - cyberobrona, systemy bezzałogowe, broń precyzyjnego rażenia, uruchomienie i realizacja Narodowego Programu Systemów Bezzałogowych (koło zamachowe innowacyjności dla bezpieczeństwa i rozwoju). Trzecia część zadań dotyczy działań na rzecz wzmacniania zewnętrznych filarów bezpieczeństwa Polski. Są to działania wzmacniające Sojusz Północnoatlantycki, działania prowadzące do strategicznego upodmiotowienia Unii Europejskiej i rozwoju współpracy NATO-UE (polityczno-strategiczna odpowiedź na zagrożenia hybrydowe) oraz umacnianie strategicznych partnerstw, szczególnie sojuszu z USA. (abstrakt oryginalny)

This article presents the main strategic tasks that Poland should take to strengthen their own security in the next 5 to 10 years. The first and particularly important task is to continue the cycle of national strategic planning. It is necessary to complete the development of basic directive and planning documents to ensure the implementation of the adopted in 2014, the new National Security Strategy, and at the same time to start another Strategic Review of National Security, starting a new cycle of planning. Six tasks concern the practical, organisational and technical strengthening Poland's own security capabilities. These include: the consolidation of the system of national security management, building a system of strategic resilience to aggression, organizing national information security system, including the acceleration of the construction of the cyber security system, improving preparation of reserve mobilisation and reform of the National Reserve Forces, implementation of the 'third wave' of technical modernisation of the Polish Armed Forces - cyber-defence, unmanned systems, precision-guided weapons, launch and implementation of the National Programme for unmanned systems (flywheel of innovation for security and development). The third part of the tasks refers to activities aimed at strengthening the Poland's external security pillars. These are measures to strengthen the North Atlantic Treaty Organisation, the strategic actions leading to the empowerment of the European Union and the development of cooperation between NATO and the EU (political and strategic response to hybrid threats) and strengthening strategic partnerships, especially the alliance with the US. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciastoń, R. et al. 2014. "Polska Tarcza" - potrzeby, wyzwania i implikacje dla bezpieczeństwa kraju. [Polish ballistic missile defence - needs, challenges and implications for the security of the country.] Warszawa: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego.
 2. Ciastoń, R. et al. 2014. Siły Zbrojne RP - stan, perspektywy i wyzwania modernizacyjne. [The Polish Armed Forces - the state, prospects and modernization challenges.] Warszawa: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego.
 3. Fiszer, J.M. ed. 2015. Dziesięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Próba bilansu i nowe otwarcie. [Ten years of Polish membership in the European Union. An assessment attempt and a new opening.] Warszawa: ISP PAN.
 4. Fiszer, J.M., Wódka, J., Olszewski, P., Paszewski, T., Cianciara, A., Orzel-ska-Stączek, A. 2014. System euroatlantycki w wielobiegunowym świecie. Próba prognozy. [The Euro-Atlantic system in the multipolar world. A forecast attempt.] Warszawa: ISP PAN.
 5. Fryc, M. 2014. Rozwój amerykańskiego systemu przeciwrakietowego w Europie - czy możliwe jest przyspieszenie budowy "tarczy"? [The development of the American anti-missile system in Europe - is it possible to speed up the construction of Polish ballistic missile defence?] Bezpieczeństwo Narodowe, no. 31.
 6. Fryc, M. 2015. Polska strategia obronności wobec potencjalnego wystąpienia zagrożenia militarnego z elementami "wojny hybrydowej". [Polish defence strategy against the potential military threat with 'hybrid war' elements.] Bezpieczeństwo Narodowe, no. 33.
 7. Kamiński, S. 2015. Przegląd bezpieczeństwa narodowego w planowaniu strategicznym Polski. [The review of national security in the strategic planning of Poland.] Warszawa: Difin.
 8. Kleiber, M. 2014. Nauka i technologia na rzecz bezpieczeństwa państwa w polskich realiach. [Science and technology is aid of the security of the state in the Polish reality.] Bezpieczeństwo Narodowe, no. 32.
 9. Kossowski, B., Włodarski, A. ed. 2007. Wyzwania bezpieczeństwa cywilnego XXI wieku - inżynieria działań w obszarze nauki, dydaktyki i praktyki. [Civil security challenges in the twenty-first century - engineering activities in the field of science, education and practice.] Warszawa: Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa.
 10. Koziej, S. 2011. Teoria sztuki wojennej. [The theory of military art.] Warszawa: Bellona.
 11. Koziej, S. 2015. Strategia bezpieczeństwa narodowego (państwa). [The strategy of national (state) security.] In: Pawłowski, J. ed. Podstawy bezpieczeństwa współczesnego państwa (podmiotu). Implikacje. [Bases of security of the contemporary state (entity). Implications.] Warszawa: Akademia Obrony Narodowej,
 12. Koziej, S. 2016. Marnowanie potencjału organizacji proobronnych nie wchodzi w grę. [Wasting of the potential of pro-defence organization is out of the question.] In: Chełchowski, W., Czuba, A. Militarni. Już wojskowi czy jeszcze cywile. [The military. Already the military or still civilians.] Warszawa: MUZA SA.
 13. Koziej, S. 2016. Nuclear deterrence in the new Cold War. Geopolitical Information Service 6 May 2016. Available at: http://geopolitical-info.com/en/ article/1462512789466042800 [Accessed 6 May 2016].
 14. Koziej, S. 2016. Przed czerwcowym szczytem UE w sprawie WPBiO - Europa potrzebuje jakościowo nowej strategii bezpieczeństwa. [Before the June EU summit on CSDP - Europe needs a qualitatively new security strategy.] Fundacja Pułaskiego. Available at: http://pulaski.pl/przed-czerwcowym-szczytem-ue-w-sprawie-wpbio-europa-potrzebuje-jakosciowo-nowej-strategii- bezpieczenstwa/ [Accessed 6 May 2016].
 15. Koziej, S. 2016. Strategiczna odporność kraju i rola w niej podmiotów niepaństwowych. [Strategic resilience of the country and the role of the non-state actors.] Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem. Akademia Leona Koźmińskiego, vol. 8, no. 1/2016.
 16. Koziej, S. 2016. System bezpieczeństwa narodowego Polski. [Systems of Poland's national security.] In: Pietraś, M., Wojtaszczyk, K.A. eds. Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego. [Poland in the international security system.] Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 17. Koziej, S. 2016. The EU needs a security strategy based on common interests. Geopolitical Information Service 2 September 2016. Available at: http:// geopolitical-info.com/en/defense-and-security/the-eu- needs-a-security-strategy-based-on-common-interests [Accessed 6 May 2016].
 18. Koziej, S., Formusiewicz, R. 2014. O potrzebie nowej strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej. [The need for a new security strategy of the European Union.] Bezpieczeństwo Narodowe, no. 32.
 19. Koziej, S. Ogólna koncepcja II Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. [The general concept of the second Strategic Review of National Security.] Available at: http://koziej.pl/wp-content/uploads/2015/10/Opcje-II-SPBN.pdf [Accessed 6 May 2016].
 20. Koziej, S., Pietrzak, P. 2014. Szczyt NATO w Newport. [NATO summit in Newport.] Bezpieczeństwo Narodowe, no. 31.
 21. Królikowski, H. 2005. Działania specjalne w strategii wojskowej III Rzeczypospolitej Polskiej. [Special operations in the military strategy of the Third Republic of Poland.] Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 22. Lentowicz, Z. 2016. Bezzałogowce z Polski polecą walczyć za granicą. [Unmanned aerial systems from Poland will fly to fight abroad.] Rzeczpospolita 4 May 2016.
 23. NSB. 2013. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. [White Paper on National Security of the Republic of Poland.] Warszawa.
 24. NSB. 2014. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. [National Security Strategy of the Republic of Poland.] Warszawa.
 25. NSB. 2015. Doktryna Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. [The cyber-security doctrine of the Republic of Poland.] Warszawa.
 26. NSB. Doktryna Bezpieczeństwa Informacyjnego. Projekt. [The Doctrine of Information Security. A draft.] Available at: http://koziej.pl/wp-content/ uploads/2015/09/Projekt_Doktryny_Bezpieczenstwa_Informacyjnego_ RP.pdf [Accessed 6 May 2016].
 27. NSB, minisłownik NSB. Propozycje nowych terminów z dziedziny bezpieczeństwa. [Minidictionary of NSB. Proposals for new terms in the field of security.] Available at: https://www.NSB.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-nar-odowe/minislownik-NSB-propozy/6035,MINISLOWNIK-NSB-Propozy-cje- nowych-terminow-z-dziedziny-bezpieczenstwa.html [Accessed 6 May 2016].
 28. NSB. Potrzebny narodowy program bezzałogowców. [We need the national programme of unmanned systems.] Available at: https://www.NSB.gov.pl/pl/ wydarzenia/5375,Potrzebny-Narodowy-Program-Bezzalogowcow.html and http://youtu.be/Dxk5Z_Fd0NI [Accessed 6 May 2016].
 29. NSB. Prezydent określił główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych. [The President specified the main directions of development of the Armed Forces.] Available at: https://www.NSB.gov.pl/pl/wydarzenia/6941,Prezydent-okreslil- glowne-kierunki-rozwoju-Sil-Zbrojnych.html [Accessed 5 May 2016].
 30. NSB. The NSB chief for PAP Dyrektywa obronna najważniejszym dokumentem wykonawczym do Strategii Bezpieczeństwa. [The Defence Directive - the most important executive document of the Security Strategy.] Available at: https://www.NSB.gov.pl/pl/wydarzenia/6905,Szef-NSB- dla-PAP-Dyrekty-wa-obronna-najwazniejszym-dokumentem-wykonawczym-do-Stra.html [Accessed 6 May 2016].
 31. NSB. The NSB chief for PAP Ws. ćwiczeń systemu obronnego pk. "Kraj". [On the defence system exercise codenamed COUNTRY..] Available at: https:// www.NSB.gov.pl/pl/wydarzenia/6942,Szef-NSB-dla-PAP-ws-cwiczen-syste-mu-obronnego-pk- quotKrajquot.html [Accessed 6 May 2016].
 32. Sobczyk, K. 2015. Konflikt na Ukrainie - porażka czy szansa dla Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE? [The conflict in Ukraine - a defeat or a chance for the EU Common Security and Defence Policy?] Bezpieczeństwo Narodowe, no. 33.
 33. The third U.S. offset strategy and its implications for partners and allies. As Delivered by Deputy Secretary of Defense Bob Work, Willard Hotel, Washington, D.C., January 28, 2015. Available at: http://www.defense.gov/Desk-topModules/ArticleCS/Print.aspx?PortalId=1&ModuleId=2575&Artic le=606641
 34. Wojciechowski, S., Potyrala, A. ed. 2014. Bezpieczeństwo Polski. Współczesne wyzwania. [Poland's security. Contemporary challenges.] Warszawa: Difin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-5913
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu