BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janicka Małgorzata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Ocena stabilności zewnętrznej Polski w latach 2000-2014
Evaluation of the External Stability of Poland in the Years 2000-2014
Źródło
International Business and Global Economy, 2016, nr 35/1, s. 357-369, bibliogr. 18 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Sytuacja gospodarcza, Przepływy kapitałowe, Rachunek obrotów bieżących, Kapitał zagraniczny
Economic situation, Capital flows, Current account, Foreign capital
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Zmienność i niestabilność cechujące w ostatniej dekadzie gospodarkę globalną i międzynarodowe rynki finansowe spowodowały wzrost zainteresowania kształtowaniem się wskaźników równowagi zewnętrznej poszczególnych krajów. Celem artykułu jest analiza wybranych wskaźników określających stabilność zewnętrzną Polski w sytuacji rosnącego zaangażowania kapitału zagranicznego w polskiej gospodarce. W porównaniu z wcześniejszym okresem badanym przez autorkę (obejmującym lata 2000-2012) sytuacja uległa poprawie - obecnie Polska przekracza jeden z badanych wskaźników progowych - wartość MPI netto/PKB. Drugi wskaźnik, saldo bilansu obrotów bieżących/PKB, spełnia normy wymagane przez UE. Powstaje jednak pytanie, na ile ta zmiana jest pochodną rzeczywistych przemian zachodzących w polskiej gospodarce, a na ile stanowi rezultat chwilowego, pozytywnego splotu okoliczności wewnętrznych i zewnętrznych. (abstrakt oryginalny)

The volatility and instability of the global economy and the international financial markets in the last decade have contributed to the growth of interest in the evolution of indicators of external balance of individual countries. The aim of the article is an analysis of selected indicators of the external stability of Poland. In comparison with the previously conducted research (covering the period from 2000 to 2012), the situation has improved; Poland now exceeds one of the indicators - IIP net/GDP. The other one, the balance of current account/GDP, meets the required EU standards. Yet the question arises: is this change a consequence of the real changes taking place in the Polish economy, or is it the result of a temporary, positive coincidence of internal and external factors?(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czarny E., Śledziewska K., 2013, Analiza determinant bilansów obrotów bieżących państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 1995-2011, NBP, Instytut Ekonomiczny, Materiały i Studia, nr 299.
 2. Dz. U. L 306 z 23.11.2011, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/ 2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania.
 3. EC, 2013, REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE Alert Mechanism Report 2014, Brussels, 13.11.2013 COM(2013) 790 final, European Commission, http://ec.europa.eu/economy_finance/ economicovernance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm [dostęp: 20.03.2014].
 4. EC, 2015, REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE Alert Mechanism Report 2016, Brussels, 26.11.2015, COM(2015) 691 final, European Commission, http://ec.europa.eu/economy_finance/ econorrdc_govemance/macroeconorrdc_imbalance_procedure/index_en.htm [dostęp: 16.03.2016].
 5. GUS, 2016, www.stat.gov.pl [dostęp: 14.03.2016].
 6. IMF, 2016, www.imf.org [dostęp: 14.03.2016].
 7. Janicka M., 2010, Liberalizacja przepływów kapitałowych w gospodarce światowej. Przypadek Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 8. Janicka M., 2013, Struktura kapitału napływającego do krajów rozwiniętych i rozwijających się, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, [w:] M. Bartosik-Purgat, J. Schroeder, Trendy rozwojowe w gospodarce światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 9. Janicka M., 2014, Ocena stabilności zewnętrznej Polski w latach 2000-2012, International Business and Global Economy - Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej, nr 33.
 10. Lane P., Milesi-Ferretti G.M., 2006, The External Wealth of Nations Mark II: Revised and Extended Estimates of Foreign Assets and Liabilities, 1970-2004, Trinity College Dublin, Institute for International Integration Studies, Discussion Paper no. 126, http://www.tcd.ie/iiis/ documents/discussion/pdfs/iiisdpl26.pdf [dostęp: 22.03.2014].
 11. Misala J., 2005, Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 12. NBP, 2016, Statystyka bilansu płatniczego, www.nbp.pl [dostęp: 15.03.2016].
 13. Obsfeld M., Rogoff K., 1994, The Intertemporal Approach to the Current Account, NBER Working Paper, no. 4893, www.nber.org [dostęp: 10.03.2016].
 14. Siwiński W., 2003, Deficyty płatnicze krajów transformujących się w świetle międzyokresowej teorii bilansu płatniczego, Ekonomista, nr 2.
 15. Sobański K, 2009, Uwarunkowania stabilności deficytu obrotów bieżących w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, praca doktorska, Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, mimeo.
 16. Statistical Annex, 2014, Accompanying the document [...] Alert Mechanism Report 2014 (prepared in accordance with Articles 3 and 4 of Regulation (EU) No. 1176/2011 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances), COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm [dostęp: 20.03.2014].
 17. Statistical Annex, 2016, Accompanying the document Alert Mechanism Report 2016 (prepared in accordance with Articles 3 and 4 of Regulation (EU) No. 1176/2011 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances), COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_ govemance/macro-economic_imbalance_procedure/mip_scoreboard/index_en.htm [dostęp: 17.03.2016].
 18. Wei S.J., 2005, Connecting Two Views on Financial Globalization. Can We Make Further Progress 1, paper prepared for the 18th Annual TRIO Conference organized by University of Tokyo, Japan on December 9-10, www.nber.org/~confer/2005/triof05/wei.pdf [dostęp: 20.03.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.026.5607
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu