BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Romanowski Robert (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Możliwości zastosowania koncepcji CSR w terytorialnym partnerstwie wielosektorowym
The Applicability of Corporate Social Responsibility in the Territorial Multi-Sectoral Partnership
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2016, nr 5, s. 258-275, tab., rys., bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Marketing terytorialny, Partnerstwo biznesowe
Corporate Social Responsibility (CSR), Territorial marketing, Business partnership
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano genezę i podstawowe pojęcia związane ze społeczną odpowiedzialnością organizacji w powiązaniu z pojęciem marketingu terytorialnego. Wskazano założenia partnerstwa wielosektorowego jako najważniejszego narzędzia w marketingu terytorialnym oraz znaczenie CSR w budowaniu relacji na rzecz społeczności lokalnej. Omówiono oczekiwania najważniejszych interesariuszy wobec organizacji, szczególnie przedsiębiorstw, ale także korzyści CSR dla samych organizacji w perspektywie normy ISO 26000. Celem rozważań jest identyfikacja możliwości włączenia społecznej aktywności podmiotów gospodarczych w działania na rzecz terytorialnego partnerstwa wielosektorowego. Wskazano cztery obszary, w ramach których terytorialne partnerstwo wielosektorowe może być wspierane działaniami CSR, tj. współtworzenie przestrzeni, wsparcie procesu innowacyjnego, ochronę środowiska naturalnego i wsparcie rynku pracy. (abstrakt oryginalny)

The paper includes the origins and basic concepts of corporate social responsibility in relation to the notion of territorial marketing. The features of multi-sectoral partnership as the main tool of territorial marketing were compared to CSR as a new approach of building relationships with the local community. The expectations of key stakeholders to the organisation, particularly enterprises, as well as benefits of CSR for the organisation were specified, including the perspective of the ISO 26000 standard. The aim of the paper is to identify the possibilities for inclusion of corporate social responsibility into the multi-sectoral territorial partnerships process. Four areas were identified in which multi-sectoral territorial partnerships may be supported by CSR activities, i.e. co-creation of the urban and rural space, support for innovation processes, environmental protection and support for the labour market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk P. (2012), Regionalne zróżnicowanie przemian w trójsektorowej strukturze osób pracujących w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, "Roczniki Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich", T. 99, z. 4.
 2. Bąk M., Bednarz P., Kulawczuk P., Rataj R., Szcześniak A., Zając P. (2007), Analiza korzyści ekonomicznych ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w polskich przedsiębiorstwach. Streszczenie i wnioski, (w:) Wpływ Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami, IBnDiPP, EQUAL, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, http://www.iped.pl [dostęp: 08.12.2015].
 3. Bhattacharya C.B., Korschun D., Sen S. (2009), Strengthening Stakeholder-Company Relationships Through Mutually Beneficial Corporate Social Responsibility Initiatives, "Journal of Business Ethics", No. 85.
 4. Carroll A.B. (1993), Business and Ociepy: Ethics and Stakeholder Management, College Division South - Western Publishing Co, Cincinnati.
 5. Czubała A. (2009), Formy współpracy przedsiębiorstw i organizacji non-profit w realizacji CSR, (w:) Rosa G., Smalec A. (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 558 "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 41.
 6. Daszkiewicz M. (2009), Społeczne zaangażowanie biznesu w kształtowaniu partnerskich relacji z otoczeniem, (w:) Rosa G., Smalec A. (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 558 "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 41.
 7. Domański T. (1997), Marketing terytorialny - wybrane aspekty praktyczne, (w:) Domański T. (red.), Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, Centrum Badań i Studiów Francuskich Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 8. Florek M. (2007), Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 9. Frederick W.C. (1994), From CSR1 to CSR2. The Maturing of Business-and-Society Thought, "Business & Society", Vol. 33, No. 2.
 10. Gorzelak G. (2004), Rozwój lokalny, http://www.ratusz.pl, cyt. za: I. Mackiewicz-Walczak M. Remi, Znaczenie partnerstwa w budowie strategii rozwoju regionu na przykładzie gminy Krynica Zdrój, (w:) Karwowski, J. (red.), Lokalne układy partnerskie, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
 11. Gummesson E. (1994), Making Relationship Marketing Operational, "International Journal of Service Industry Management", Vol. 5, No. 5.
 12. Husted B.W., Allen D.B. (2010), Corporate Social Strategy, Cambridge University Press, Cambridge.
 13. ISO 26000 (2010), Guidance on social responsibility, http://www.pkn.pl/iso-26000 [dostęp: 08.12.2013].
 14. Janikowski R. (1999), Zarządzanie ekologiczne, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa.
 15. Kalina-Prasznic U. (red.) (2005), Leksykon polityki gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 16. Karwowski J. (2004), Partnerstwo w regionie. Modny slogan czy determinanta rozwoju, (w:) Karwowski J. (red.), Partnerstwo w regionie, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Marketingu, Polska Akademia Nauk, Komisja Organizacji i Zarządzania, Oddział w Gdańsku, Szczecin.
 17. KE (2010), Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf . [dostęp: 19.01.2015].
 18. Korzyści dla biznesu, (2013), http://www.odpowiedzialnybiznes.eu/39/Korzysci_dla_biznesu/ [dostęp: 08.12.2013] .
 19. Kotler Ph., Asplund Ch., Rein I., Haider D. (1999), Marketing Places Europe. Attracting Investments, Industries, Residents and Visitors to European Cities, Communities, Regions and Nations, Pearson Education Ltd., Prentice Hall.
 20. MIiR (2014), Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa, wersja z dnia 23 maja 2014 r., Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/881/Umowa_Partnerstwa_pl.pdf [dostęp: 08.12.2015].
 21. North D. (1994), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge.
 22. Odkrywając ISO 26000 (2013), Polski Komitet Normalizacyjny, http://www.pkn.pl/iso-26000 [dostęp: 08.12.2013].
 23. PKN (2010), Discovering ISO 26000, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa, http://www.pkn.pl/sites/default/files/discovering_iso_26000.pdf [dostęp: 08.12.2013].
 24. Porter M.E., Kramer M.R. (2003), Filantropia przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej, "Harvard Business Review Polska", nr 9.
 25. Porter M.E., Kramer M.R. (2011), Tworzenie wartości dla biznesu i społeczeństwa, "Harvard Business Review Polska", maj.
 26. Ratajczak M. (2011),Popularność ekonomii instytucjonalnej. Moda czy trwała zmiana?, "Zeszyty Naukowe nr Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 9.
 27. Romanowski R. (2013), Ewolucja trendów konsumpcyjnych w XXI wieku w kontekście tworzenia gospodarki opartej na wiedzy, "Handel Wewnętrzny", styczeń-luty.
 28. Rybak M. (2004), Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 29. Sadecki J. (1998), Światowy guru marketingu w Polsce, "Rzeczpospolita", nr 233.
 30. Stefańska M. (2011), CSR a wartość przedsiębiorstwa, "Research Papers of Wrocław University of Economics" ("Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu)", Iss. 220.
 31. Stefańska M. (2014), Rola społecznej odpowiedzialności w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 32. Stefańska M. (2015), Społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwa handlowe w ocenie przedstawicieli samorządów terytorialnych, "Marketing i Rynek", nr 8.
 33. Strategor (2001), Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.
 34. Swianiewicz P. (2000), Wartości samorządu terytorialnego w oczach burmistrzów krajów Europy Środkowej, (w:) Gruszecki T., Od socjalizmu do gospodarki rynkowej, Verba, Lublin.
 35. Szromnik A. (2002), Marketing terytorialny - koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne, (w:) Markowski T. (red.), Marketing terytorialny, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa.
 36. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1990 r., Nr 16, poz. 95).
 37. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, tekst jednolity, (Dz.U. z 2013 r., poz. 595).
 38. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, tekst jednolity, (Dz.U. z 2013 r., poz. 576).
 39. Visser W. (2010), The Age of Responsibility: CSR 2.0 and the New DNA of Business, "Journal of Business Systems, Governance and Ethics", Vol. 5, No. 3.
 40. Wieteska-Rosiak B. (2012), Rola społecznej odpowiedzialności biznesu w budowaniu konkurencyjności regionu, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym", Vol. 15.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu