BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Götz Marta (Akademia Finansów i Biznesu Vistula)
Tytuł
A New Competitiveness Approach in the European Union: Dealing with Misconceptions
O niewłaściwym podejściu do konkurencyjności w Unii Europejskiej
Źródło
International Business and Global Economy, 2016, nr 35/1, s. 252-264, bibliogr. 21 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Konkurencyjność, Kryzys finansowy, Strefa euro
Competitiveness, Financial crisis, Eurozone
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Niniejszy artykuł analizuje zainteresowanie kwestiami konkurencyjności, jakie można zaobserwować w Unii Europejskiej po ustąpieniu pierwszej ostrej fazy kryzysu finansowego roku 2008. Świadczą o nim między innymi takie inicjatywy, jak Pakt Euro Plus, Raport Pięciu Prezydentów proponujący utworzenie narodowych rad konkurencyjności czy sieć badawcza Europejskiego Banku Centralnego CompNet. Na podstawie przeglądu wybranej literatury i opinii ekspertów, a także odnosząc się do najnowszych ujęć teoretycznych i doświadczeń Republiki Federalnej Niemiec, artykuł stara się zidentyfikować szanse i zagrożenia, jakie wiążą się z tymi propozycjami. Zwraca uwagę na potrzebę szerszego podejścia do konkurencyjności, wykraczającego poza lansowaną synchronizację kosztów. Bez wątpienia EU, zwłaszcza strefa euro, do sprawnego funkcjonowania wymaga pewnej konwergencji między jej członkami i dostosowania zmian płac do zmian wydajności, jednak redukowanie konkurencyjności do aspektu harmonizacji kosztów pracy wydaje się nieadekwatne i ignoruje specyfikę dojrzałych gospodarek UE. (abstrakt oryginalny)

This paper investigates the renewed interest in competitiveness which can be witnessed in the EU once the acute phase of 2008+ crisis abated. This revival is expressed in several initiatives, such as the idea to set up national competitiveness boards, the Euro Plus Pact or the ECB research network CompNet. By reviewing the recent literature and experts' opinions as well as drawing on the new theoretical approach and the insight from the German reunification, this papers identifies main promises and pitfalls of selected European proposals. In particular, it stresses the need of a more nuanced approach to competitiveness, which goes beyond the narrow perspective centred on the synchronisation of cost developments. The evolution of salaries and productivity must be aligned and certain level of convergence among the European Monetary Union members is necessary. Nevertheless, reducing competitiveness to such an issue seems inadequate, as it ignores the 'high-road' and 'beyond GDP' competitiveness which is the reality for the mature European economies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aiginger K., Vogel J., 2015, Competitiveness: From a Misleading Concept to a Strategy Supporting Beyond GDP Goals, Competitiveness Review, no. 5, DOI: 10.1108/CR-06-2015-0052.
 2. Dadush U., 2012, The Competitiveness Crisis. The Real Root of the Euro Crisis is the Gap Between Europe 's Core and Periphery - and It 's Getting Wider, Foreign Policy, http://foreignpolicy.com/2012/04/25/the-competitiveness-crisis/ [access: 19.06.2016].
 3. EC, 2013, European Commission, Commission Sets out Next Steps Towards a Deep and Genuine Economic and Monetary Union, Press release, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-248_en.htm [access: 19.06.2016].
 4. EC, 2014a, European Commission, Taking Stock of the Europe2020 Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions, COM/2014/0130 final, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/europe2020stocktaking_en.pdf [access: 19.06.2016].
 5. EC, 2014b, European Commission, European Competitiveness Report 2014: Helping Firms Grow, Commission Staff Working Document SWD(2014)277 final.
 6. EC, 2015a, European Commission, Completing Economic and Monetary Union: Questions and Answers, MEMO/15/5876, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5876_en.htm [access: 19.06.2016].
 7. EC, 2015b, European Commission, Five Presidents' Report Sets out Plan for Strengthening Europe's Economic and Monetary Union as of 1 July 2015, Press release, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5240_en.htm [access: 19.06.2016].
 8. Economic Bulletin, 2015, no. 8, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/ecbu/eb201508.en.pdf [access: 19.06.2015].
 9. EPSC, 2015, The Euro Plus Pact. How Integration into the EU Framework Can Give New Momentum for Structural Reforms in the Euro Area, EPSC Strategic Notes, no. 3, http://ec.europa. eu/epsc/pdf/publications/strategic_note_issue_3.pdf [access: 19.06.2016].
 10. ETUC, 2015, ETUC Position on National Competitiveness Boards, https://www.etuc.org/documents/etuc-position-national-competitiveness-boards#.VnQEdzbfBAY [access: 19.06.2016].
 11. Gabrisch H., Staehr K., 2012, The Euro Plus Pact: Competitiveness and External Capital Flows in the EU Countries, Institut für Ost- und Südosteuropaforschung Working Papers Series, no. 324, httpy/www.dokumente.ios-regensburg.de/publikationen/wpAvp_ios_324.pdf [access: 19.06.2016].
 12. Gropp R., Heimpold G., 2015, Kommentar: 25 Jahre Aufbau Ost - weiterer Konvergenzfortschritt braucht gesamtdeutsches Produktivitätswachstum, Wirtschaft im Wandel, no. 5, http:// www.iwh-halle.de/d/publik/wiwa/5-15.pdf [access: 19.06.2015].
 13. Gros D., Alcidi С., 2015, Economic Policy Coordination in the Euro Area under the European Semester, CEPS Special Report, no. 123, https://www.ceps.eu/system/files/SR No 123 Economic Policy Coordination under European Semester_0.pdf [access: 19.06.2016].
 14. Karadeloglou P., Benkovskis K. (eds.), 2015, Compendium on the Diagnostic Toolkit for Competitiveness, Occasional Paper Series, no. 163, European Central Bank, CampNet, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdl/scpops/ecbopl63.en.pdf74c0c0aeb9206a0elc31- 8ee329f6f9d8b [access: 19.06.2016].
 15. Krugman P., 1994, Competitiveness: A Dangerous Obsession, Foreign Affairs, no. 2.
 16. Mauro F. di, Ronchi M., 2015, CompNet Report. Assessing European Competitiveness: The Contribution of CompNet Research, CompNet Report, https://www.ecb.europa.eu/home/ pd£/research/compnet/CompNet_Report_25062015.pdf?b8dc7fdl79fl86d93149a07 3207ff3cc [access: 19.06.2016].
 17. Porter M.E., 1990, The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York.
 18. Sapir A., Wolff G., 2015, Euro-Area Governance: What to Reform and How to Do It?, Bruegel Policy Brief, no. 1, http://bruegel.org/wp-content/uploads/imported/publications/pb_2015_ 01_270215_01.pdf [access: 19.06.2016].
 19. Sinn G., Sinn H.W., Priem M., Schupp J., Wagner G.G., Lorenz A., Klingholz R., 2015,25 Jahre Deutsche Einheit: Wo stehen wir - wie geht es weiter?, Ifo Schnelldienst, no. 22.
 20. WEF, 2014, World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2014-2015, http:// www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf [access: 19.06.2016].
 21. Wolff G.B., 2015, Comments on the Five Presidents' Report, delivered at the Dutch Senate's Standing Committee for European Affairs, Finance and Economic Affairs on 8 December 2015, http://bruegel.org/wp-conten1/uploadsi/2015/12/5-Presidents-Report-The- Hague-GW-FINAL.pdf [access: 19.06.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.019.5600
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu