BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dylewski Marek (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Reguła limitowanej nierównowagi samorządu województwa
The Rule Limited Imbalance (Debt Rules) of the Regional Self-Government Units
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 631-642, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Finanse samorządu terytorialnego, Finanse publiczne, Polityka fiskalna, Reguły fiskalne
Local government, Local government finance, Public finance, Fiscal policy, Fiscal rules
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Analiza ewolucji i kształtowania się reguły limitowanej nierównowagi w JST, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu województwa. Metodologia badania - Wykorzystano grupę metod typowych dla nauk społecznych, jakimi są metody poznania empirycznego, a w szczególności obserwacja, porównanie i pomiar, który dokonano na szeregu czasowym lat 2008-2014. Wynik - Przeprowadzone badania pozwoliły z jednej strony na wskazanie ewolucji reguły limitowanej nierównowagi w JST. Wskazano również na kształtowanie się, na podstawie przeprowadzonych badań, limitowanej nierównowagi w samorządzie województwa. Oryginalność/wartość - Wskazano na ewolucję i kształtowanie się limitowanej nierównowagi w samorządzie województwa. Dokonano także oceny przestrzegania reguły limitowanej nierównowagi w badanych jednostkach. (abstrakt oryginalny)

Purpose - analysis of the evolution and shaping the rules limited imbalance (debt rules) in local governments, with special emphasis on regional self-government units. Design/methodology/approach - the paper uses a method typical of the social sciences, which are the methods of empirical cognition, in particular observation, comparison and measurement that was made on the years 2008-2014 time series. Findings - conducted research allowed to indication of the evolution the debt rules in LGU. It also indicated how developed the principle of debt rules in regional self-government. Originality/value - the study shows the evolution and formation of a limited imbalance in regional selfgovernment. It also allows you to evaluate compliance with the debt rules in the units. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alesina A., Perotti R. (1994). The Political Economy of Budget Deficits, Working Paper No. 4637, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
 2. Bank danych lokalnych, http://stat.gov.pl/bdl (4.01.2016).
 3. Baran B. (2013), Reguła średniookresowego celu budżetowego w Unii Europejskiej, "Gospodarka Narodowa" nr 11-12.
 4. Debrun X., Kumar M.S. (2007), The Discipline-Enhancing Role of Fiscal Institutions: Theory and Empirical Evidence, IMF Working Paper No. WP/07/171, International Monetary Fund.
 5. Filipiak B. (2008), Finanse publiczne w systemie gospodarki rynkowej, w: Finanse publiczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania, red. B. Filipiak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 6. Kantorowicz J. (2012), Reguły fiskalne - co się sprawdza?, "Analiza FOR" nr 3.
 7. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 8. Kopits G., Symanski S. (1998), Fiscal policy rules, "IMF Occasional Paper" no. 162.
 9. Lambertini L. (2006), Monetary-Fiscal Interactions with a Conservative Central Bank, "Scottish Journal of Political Economy" vol. 53, no. 1.
 10. Mankiw G. (2009), Brief Principles of Macroeconomics, South-Western Cengage Learning, Mason.
 11. Marchewka-Bartkowiak K. (2010), Reguły fiskalne, "Analizy BAS" nr 7 (32).
 12. Marchewka-Bartkowiak K. (2012a), Reguły fiskalne w warunkach kryzysu finansów publicznych, " Ekonomia i Prawo" nr 3.
 13. Marchewka-Bartkowiak K. (2012b), Nowe ponadnarodowe reguły budżetowe odpowiedzią na kryzys zadłużenia publicznego w strefie Euro, "Studia Ekonomiczne" nr 1.
 14. Neneman J. (2015), Finanse lokalne obywateli - ile spójności, ile autonomii?, "Samorząd Terytorialny" nr 1-2.
 15. Public finances in EMU 2009. European Economy nr 5 (2009), red. M Buti, European Commission, Luxembourg.
 16. Report on Public finances in EMU. European Economy nr 9 (2014), red. M Buti, L. Pench, European Commission, Brussels.
 17. Sprawozdania z działalności regionalnych izb rachunkowych i wykonania budżetu przez JST za lata 2008-2014 (2009-2015), Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa.
 18. Stiglitz J.E. (2004), Ekonomia sektora publicznego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Tornell, A., Lane P.R. (1999), The Voracity Effect, "American Economic Review" vol. 89, no. 1, s. 22-46.
 20. Traktat o funkcjonowaniu UE, Dz.U. C 83 z 30.03.2010, wcześniej Traktat o Wspólnocie Europejskiej (TWE), art. 119.
 21. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)
 22. Ustawa z dnia 30 maja 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm. - akt uchylony).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-50
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu