BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Falkowski Krzysztof (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Skuteczność polityk innowacyjnych krajów Europy Wschodniej w kontekście poziomu konkurencyjności ich gospodarek w handlu międzynarodowym
The Effectiveness of Eastern European Countries' Innovation Policies with View to Their Economies' Competitiveness in International Trade
Źródło
International Business and Global Economy, 2016, nr 35/1, s. 295-308, bibliogr. 27 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Polityka innowacyjna, Konkurencyjność międzynarodowa
Innovation policy, International competitiveness
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Europa Wschodnia
Eastern Europe
Abstrakt
Celem artykułu jest próba oceny stopnia skuteczności polityk innowacyjnych w wybranych krajach Europy Wschodniej (Białoruś, Rosja, Ukraina) przez pryzmat poziomu konkurencyjności ich gospodarek w handlu międzynarodowym. Przyjęto generalne założenie, zgodnie z którym występowanie długookresowych przewag konkurencyjnych w handlu międzynarodowym danego kraju w zakresie towarów zaawansowanych technologicznie, a zwłaszcza ich ewentualna poprawa w długim okresie, stanowią pochodną skuteczności prowadzonej polityki innowacyjnej. W celu oceny poziomu konkurencyjności zastosowano metodę analizy ujawnionych przewag względnych (komparatywnych) Béli Balassy. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż niski poziom międzynarodowej konkurencyjności analizowanych krajów Europy Wschodniej, czego egzemplifikacją jest brak (lub są one niewielkie) długookresowych przewag konkurencyjnych tych krajów w handlu międzynarodowym w zakresie towarów zaawansowanych technologicznie, dowodzi niskiej skuteczności prowadzonych polityk innowacyjnych w tych krajach, jak również określonych, poważnych słabości strukturalnych ich całych systemów ekonomiczno-społeczno-politycznych.(abstrakt oryginalny)

The paper aims to evaluate the effectiveness of innovation policies pursued in selected Eastern European countries (Belarus, Russia, Ukraine) with view to their economies' competitiveness in international trade. A general assumption has been made that the existence of a given country's long-term competitive advantages in international trade with respect to technologically advanced goods, and in particular the improvement of such advantages over the long-run, are the result of how effective its innovation policy has been. To assess that competitiveness, the method of Relative Comparative Advantages put forth by Béla Balassa has been applied. The analysis seems to confirm that the low international competitiveness of the Eastern European countries under investigation, as exemplified by lack of any (or very limited) long-term competitive advantages of their economies in international trade with respect to technologically advanced goods, testifies to the low effectiveness of their innovation policies as well as to the presence of serious structural weaknesses in their economic, social and political systems.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arnold E., Kuhlmann S., 2001, RCN in the Norwegian Research and Innovation System, Background Report no. 12 in the evaluation of the Research Council of Norway, Technopolis Ltd., Brighton.
 2. Arrow K., 1962, Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention, Princeton University Press.
 3. Atkinson R.D., Ezell S.J., 2012, Innovation Economics. The Race for Global Advantage, Yale University Press, New Haven - London.
 4. Balassa В., 1965, Trade liberalization and 'revealed' comparative advantage, The Manchester School of Economic and Social Studies, vol. 33.
 5. Balassa В., 1989, 'Revealed' comparative advantage revisited, [w:] Comparative advantage, trade policy and economic development, ed. B. Balassa, New York University Press, New York.
 6. Drucker P., 1992, Managing for the Future, Truman Talley, E.P. Dutton, New York.
 7. Dunning J.H., 1992, The Competitive Advantage of Countries and the Activities of Transnational Corporations, Transnational Corporations, no. 2.
 8. Edquist C., 2001, The Systems of Innovation Approach and Innovation Policy. An Account of the State of the Art, Lead paper presented at the DRUID Conference, Aalborg, June 12-15.
 9. Falkowski K., 2013, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek Białorusi, Rosji i Ukrainy, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 10. Global Innovation Index, 2015, Effective Innovation Policies for Development, ed. S. Dutta, B. Lanvin, S. Wunsch-Vincent, Geneva, Switzerland.
 11. Guordon J., 2006, Explaining Trade Flows. Traditional and New Determinants of Trade Patterns, Munich Personal RePEC Archive, Munich.
 12. Hämäläinen T.J., Elgar E. (ed.), 2003, National Competitiveness and Economic Growth. The Changing Determinants of Economic Performance in the World Economy, Cheltenham, UK.
 13. IUS, 2014, Innovation Union Scoreboard 2014, European Commission, http://bookshop.europa.eu/en/innovation-union-scoreboard-2014-pbNBAY14001/?CatalogCategoryID= GjOKABst5F4AAAEjsZAY4e5L [dostęp: 30.06.2016].
 14. Lucas R.E., 1988, On the Mechanics of Economic Development, Journal of Monetary Economics, no. 22.
 15. Lundvall B.A., 1992, National Systems of Innovation. Towards a theory of innovation and interactive learning, Pinter, London.
 16. Lundvall B. A., Borras S., 2007, Science, Technology and Innovation Policy, [w:] The Oxford Handbook of Innovation, ed. J. Fagerberg, D.C. Mowery, R.R. Nelson, Oxford University Press, New York.
 17. Misala J., 2011, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 18. Moenius J., 2006, Measuring Comparative Advantage. A Ricardian Approach, University of Redllands, mimeo.
 19. Patel P., Pavit K., 1994, The Nature and Economic Importance of National Innovation Systems, STI Review, no. 14.
 20. Porter M.E., 1990, The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York.
 21. Porter M.E., 1992, Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance, Issue 10, PA Consulting Group, London.
 22. Romer P., 1989, Human Capital and Growth. Theory and Evidence, NBER Working Paper, no. w3173.
 23. Siggel E., 2006, International Competitiveness and Comparative Advantage. A Survey and a Proposal for Measurement, Journal of Industry, Competitiveness and Trade, no. 6.
 24. Stern S., Porter M.E., Furman J.L., 2002, The Determinants of national innovative capacity, Research Policy, no. 31.
 25. UN Comtrade, United Nations Commodity Trade Statistics Database, http://comtrade.un.org/ [dostęp: 30.06.2016].
 26. Weresa M. A., 2012, Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 27. Weresa M.A., 2014, Polityka innowacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.022.5603
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu