BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuczka Władysława (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Zrównoważona konsumpcja i uwarunkowania jej rozwoju
Sustainable Consumption and Determinants of Its Development
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2016, nr 6, s. 136-145, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Konsumpcja zrównoważona, Teoria konsumpcji, Wzorce konsumpcji
Sustainable consumption, Consumption theory, Consumption patterns
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem rozważań jest określenie istoty konsumpcji zrównoważonej i jej ekonomiczno- społecznych uwarunkowań. Badania oparto na literaturze przedmiotu. Wskazano na istnienie wąskiego i szerokiego ujęcia definicji konsumpcji zrównoważonej. W wąskim ujęciu jest ona utożsamiana z ekokonsumpcją, natomiast w szerokim sprowadza się do uwzględniania w wyborach konsumenckich trzech aspektów: ekonomicznego, ekologicznego i społecznego. Jako zjawisko alternatywne do konsumpcjonizmu przejawia się obecnie w postaci konsumpcji kolaboratywnej, dekonsumpcji oraz konsumpcji odpowiedzialnej. W artykule o charakterze koncepcyjnym wskazano na uwarunkowania popytowe i podażowe rozwoju konsumpcji zrównoważonej. (abstrakt oryginalny)

The aim of deliberations is to indicate the nature of sustainable consumption and its socio-economic determinants. The research is based on the subject literature. The existence of narrow and wide apprehensions of sustainable consumption definitions is shown. In the narrow apprehension, it is identified as ecoconsumption, yet in the wide one it boils down to consideration in consumer choices of the three aspects: economic, ecological and social. As an alternative phenomenon against consumerism it manifests itself in collaborative consumption, deconsumption and responsible consumption. In this paper, the demand and supply determinants of sustainable consumption development are presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk W. (2012), Współczesne problemy zrównoważonej produkcji i zrównoważonej konsumpcji, "Zarządzanie i Finanse", nr 10(3).
 2. Bywalec Cz. (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H. Beck Warszawa.
 3. Cudowska-Sojko A. (2012), Zrównoważony rozwój a globalizacja konsumpcji, "Handel Wewnętrzny", lipiec-sierpień.
 4. Bylok F. (2013), Konsument, konsumpcja i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecie, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
 5. Dąbrowska A., Ozimek I. (2010), Zrównoważona konsumpcja i produkcja jako atrybut współczesnych społeczeństw i gospodarek. (w:) Woźniak L., Strojny E., Wojnicka E. (red.), Ekoinnowacyjność dziś i jutro - wyzwania, bariery rozwoju oraz instrumenty wsparcia, PARP, Warszawa.
 6. Janoś-Kresło M. (2008), Usługi społeczne a zrównoważony rozwój regionów, "Monografie i Opracowania", nr 554, SGH, Warszawa.
 7. Jastrzębska-Smolaga H. (2000), W kierunku trwałej konsumpcji. Dylematy, zagrożenia, szanse, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Kiełczewski D. (2004), Konsumpcja a perspektywy trwałego i zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 9. Kiełczewski D. (2012), Różnorodność stylów życia jako czynnik rozwoju zrównoważonego, "Ekonomia i Środowisko", nr 3(43).
 10. Kiełczewski D. (2015), Zrównoważona konsumpcja a kompetencje konsumentów, (w:) Dąbrowska M., Bylok F., Janoś-Kresło M., Kiełczewski D., Ozimek I., Kompetencje konsumentów. Innowacyjne zachowania, zrównoważona konsumpcja, PWE, Warszawa
 11. Kryk B. (2011), Konsumpcja zrównoważona a proekologiczne style życia, "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą", nr 51.
 12. Kramer J. (2011), Konsumpcja - ewolucja ról i znaczeń, "Konsumpcja i Rozwój", nr 1.
 13. Kryk B. (2013), Zrównoważona jakość życia a zrównoważona konsumpcja i zachowania ekologiczne polskich konsumentów, "Handel Wewnętrzny", nr 6.
 14. Lorek S., Fuchs D. (2011), Strong sustainable consumption governance - precondition for a degrowth path?, "Journal of Cleaner Production", No. 38.
 15. Moisander J., Pesonen S. (2002), Narratives of sustainable ways of living: Constructing the self and others as a green consumer, "Management Decision", No. 40(4).
 16. Neale A. (2015), Zrównoważona konsumpcja. Źródła koncepcji i jej zastosowanie, "Prace Geograficzne", nr 141.
 17. Oslo Roundtable on Sustainable Production and Consumption (1994), Norwegian Ministry of the Environment, Oslo.
 18. Rok B. (2002), Etapy rozwoju współczesnego konsumeryzmu a kształtowanie wzorców konsumpcji, (w:) Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu proekologicznych wzorców konsumpcji, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa.
 19. Seyfang G. (2009), The New Economics of Sustainable Consumption. Seeds of Change, Palgrave Macmillan, New York.
 20. Spangenberg J.H. (2014), Institutional change for strong sustainable consumption: sustainable consumption and the degrowth economy, "Sustainability: Science, Practice & Policy", Vol. 10(1).
 21. Strategia zmian wzorców produkcji i konsumpcji na sprzyjające realizacji zasad trwałego, zrównoważonego rozwój (2004), Ministerstwo Gospodarki, Polityki Społecznej i Pracy, Warszawa.
 22. Zalega T. (2015), Innowacje a konsumpcja i zachowania konsumentów, "Marketing i Rynek", nr 2.
 23. Zrałek J. (2012), Dekonsumpcja jako przejaw proekologicznych zachowań konsumentów. "Handel Wewnętrzny", maj-czerwiec, t. II.
 24. Żelazna-Blicharz A. (2007), Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrównoważona produkcja i konsumpcja, Politechnika Lubelska, Lublin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu