BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakubowska Agnieszka (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Dochód jako determinanta zdrowia osób starszych - perspektywa krajów "starej" i "nowej" UE
Income as a Determinant of Health of Elderly People - the Perspective of the Countries of "Old" and "New" EU
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2016, nr 6, s. 238-252, tab., rys., wykr., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Ludzie starsi, Zdrowie, Starzenie się społeczeństw, Dochody ludności, Porównania międzynarodowe
Elderly people, Health, Ageing of the population, People's income, International comparisons
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem rozważań jest analiza i ocena relacji zachodzących między poziomem dochodu, ze szczególnym uwzględnieniem sprawiedliwości w jego podziale, a stanem zdrowia starszych mieszkańców UE. W pracy podjęto próbę wskazania istniejących w tym obszarze zależności obserwowanych zarówno na poziomie pojedynczych krajów członkowskich, jak również w odniesieniu do grupy państw w podziale na kraje tzw. "starej" i "nowej" Unii. W analizie wykorzystano dane nt. samooceny stanu zdrowia osób w wieku 65 lat i więcej zgromadzone w ramach Europejskiego badania dochodów i warunków życia (EUSILC) dostępne w bazie Eurostat. W badaniu relacji wykorzystano analizę regresji oraz dokonano oceny stopnia korelacji między poziomem dochodu per capita oraz poziomem wskaźnika koncentracji dochodów a poziomem objaśnianych zmiennych opisujących stan zdrowia badanej populacji w wyodrębnionych grupach gospodarek UE. W artykule wykazano wysoki stopień zróżnicowania krajów członkowskich w poziomie zdrowia osób starszych oraz wskazano na istotne oddziaływanie nierówności w podziale dochodów na poziom samooceny stanu zdrowia osób w wieku 65+. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)

An aim of considerations is to analyse and assess the relationships occurring between the level of income, with a particular consideration of justice in distribution thereof, and the state of health of elderly EU inhabitants. In her study, the author undertook an attempt to indicate the existing in this area dependencies observed both at the level of individual member states and related to the group of states divided into the so-called 'old' and 'new' Union. In her analysis, she used data on self-appraisal of the state of health of people aged 65 and more, collected within the framework of EU Statistics on Income and Living Conditions (EUSILC) available in the Eurostat database. In the study on relationships, there was used the regression analysis and assessed the degree of correlation between the level of per capita income and the level of the index of income concentration and the level of endogenous variables describing the state of health of the surveyed population in the singled out groups of EU economies. In her article, the author showed a high degree of diversity of the member states in the level of health of elderly people and indicated the significant impact of inequalities in income distribution on the level of self-appraisal of the state of health of people aged 65+. The article is of the research nature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bloom D. E., Canning D., Fink G. (2009), Disease and development revisited, "National Bureau of Economic Research", No. w15137.
 2. Chłoń-Domińczak A., Marek M., Rabczenko D., Stokwiszewski J., Wojtyniak B. (2011), Analysis of health and socio economic characteristics of district level populations in Poland, Biennial Collaborative Agreement between the Minister of Health of Poland and the Regional Office for Europe of the World Health Organization 2010-2011.
 3. Cutler D., Deaton A., Lleras-Muney A. (2006), The Determinants of Mortality, "Journal of Economic Perspectives", No. 20(3).
 4. Eurostat (2016), EU statistics on income and living conditions (EU-SILC) methodology - definition of dimensions, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_-_definition_of_dimensions [dostęp: 02.09.2016].
 5. Jakubowska A. (2016), Health and limitations in health as the determinant of human capital effectiveness: perspective of the EU Member States, "Journal of International Studies", Vol. 9, No 1, DOI: 10.14254/2071-8330.2016/9-1/18.
 6. Laskowska I. (2012), Zdrowie i nierówności w zdrowiu - determinanty i implikacje ekonomiczno-społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 7. Marmot M., Bobak M. (2000). International comparators and poverty and health in Europe, "BMJ: British Medical Journal", No. 321(7269).
 8. Martin S., Rice, N., Smith P.C. (2008). Does health care spending improve health outcomes? Evidence from English programme budgeting data, "Journal of Health Economics", No. 27(4),.
 9. Or Z. (2000), Determinants of Health Outcomes in Industrialised Countries: A Pooled, Cross-country Time Series Analysis, "OECD Economic Studies", No. 30.
 10. Preston S.H. (1975), The changing relation between mortality and level of economic development, "Population Studies", No. 29(2).
 11. Sowa A. (2011), Społeczne uwarunkowania stanu zdrowia w Polsce, "Zdrowie Publiczne i Zarządzanie", nr 9(2).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu