BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepaniak Iwona (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Specjalizacja Polski w eksporcie do Unii Europejskiej - produkty żywnościowe versus nieżywnościowe
Poland's Export Specialisation in Trade with the European Union: Food Products Versus Non-food Products
Źródło
International Business and Global Economy, 2016, nr 35/1, s. 482-497, bibliogr. 6 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Konkurencyjność, Produkty żywnościowe, Rynek żywności
Foreign trade, Competitiveness, Food products, Food market
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena specjalizacji Polski w eksporcie do Unii Europejskiej w zakresie produktów żywnościowych i nieżywnościowych. W pracy przeprowadzono analizę wyników handlu zagranicznego produktami żywnościowymi na tle handlu produktami nieżywnościowymi w latach 2003-2014, zarówno handlu Polski ogółem, jak i z samą UE. Zmiany poziomu specjalizacji w polskim eksporcie do UE oceniono na podstawie dwóch wskaźników międzynarodowej konkurencyjności, tj. wskaźnika specjalizacji SI i wskaźnika pokrycia importu eksportem TC. Oceny tej dokonano dla sekcji obejmujących produkty żywnościowe (4 sekcje) i nieżywnościowe (17 sekcji). W analizie wykorzystano dane o światowym handlu zagranicznym pochodzące z bazy WITS-Comtrade. Przeprowadzona analiza wykazała, że w okresie członkostwa Polski w UE nastąpił rozwój polskiego handlu zagranicznego produktami żywnościowymi. Zwiększyła się także specjalizacja Polski w eksporcie tych produktów do UE na tle produktów nieżywnościowych. Zjawiska te wskazują na poprawę konkurencyjności i wzrost znaczenia polskiego sektora żywnościowego dla gospodarki narodowej.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to assess the specialization of Polish exports to the European Union in terms of food and non-food products. The paper analyses the results of Polish foreign trade (intra-EU and total) in food and non-food products in the years 2003-2014. Changes in the level of specialization in Polish exports to the EU were assessed on the basis of two indicators of international competitiveness: specialization indicator (SI) and trade coverage index (TC). That assessment was made for the sections covering food products (4 sections) and non-food products (17 sections). The analysis used global trade data from the WITS-Comtrade database and showed that in the period of Polish membership in the EU, Polish foreign trade in food products developed. Polish specialization in export of these products to the EU against non-food products increased as well. These phenomena indicate an improvement of competitiveness and a growing importance of Polish food sector to the national economy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ambroziak Ł., Szczepaniak L, 2013, Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (4). Międzynarodowa pozycja konkurencyjna, Program Wieloletni 2011-2014, nr 74, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  2. Błaszczuk-Zawiła M., 2015, Zmiany w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi na tle zmian w handlu Polski ogółem, materiał niepublikowany, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  3. Misala J., 2007, Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, Politechnika Radomska, Radom.
  4. Misala J., 2011, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  5. Szczepaniak I., 2014, Wyniki handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi, [w:] Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5). Synteza, red. I. Szczepaniak, Program Wieloletni 2011-2014, nr 115, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  6. Szczepaniak I., 2015, Uwarunkowania zewnętrzne konkurencyjności polskich producentów żywności, [w:] Konkurencyjność polskich producentów żywności i jej determinanty (1), red. I. Szczepaniak, Monografie Programu Wieloletniego 2015-2019, nr 11, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.035.5616
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu