BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Changes in Types of Poland's Intra-industry Trade in the Period 1995-2014 in Comparison With the Other Central and Eastern European Countries - EU Members: Conclusions for Changes in the Competitiveness of Polish Foreign Trade
Zmiany struktury rodzajowej handlu wewnątrzgałęziowego w Polsce w latach 1995-2014 na tle pozostałych państw Europy Środkowej i Wschodniej - członków UE. Wnioski dla zmian konkurencyjności polskiego handlu zagranicznego
Źródło
International Business and Global Economy, 2016, nr 35/1, s. 342-356, bibliogr. 29 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Handel wewnątrzgałęziowy, Handel zagraniczny, Konkurencyjność handlowa
Intra-industry trade, Foreign trade, Trade competitiveness
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest pokazanie zmian intensywności i struktury rodzajowej handlu wewnątrzgałęziowego Polski w latach 1995-2014 na tle pozostałych 9 państw Europy Środkowej i Wschodniej (EŚW) - członków UE (zwanych też EU-9) - i ocena na tej podstawie zmian konkurencyjności polskiego handlu zagranicznego. Zmiany w handlu Polski analizujemy przez pryzmat IIT z kilku powodów: (a) IIT jest uważany za bardziej korzystny od specjalizacji międzygałęziowej i wywołujący mniejsze koszty dostosowawcze, (b) intensywność IIT jest istotnym przejawem stopnia konwergencji partnerów handlowych, (c) zmiany IIT ilustrują kierunki ewolucji konkurencyjności handlu. Analizą objęto handel Polski z 3 grupami partnerów handlowych: UE-15, UE-9 oraz z pozostałymi państwami. W celu pokazania zmian intensywności i charakteru specjalizacji wewnątrzgałęziowej obliczono wskaźnik Grubela-Lloyda w oparciu o bazę danych Comtrade. Główne wnioski są następujące: IIT był istotnym motorem integracji handlowej Polski ze wszystkimi trzema analizowanymi grupami partnerów (aczkolwiek w różnym tempie). Jego rozwój odzwierciedlał też istotną poprawę struktury towarowej handlu, czego wyrazem był znaczący wzrost udziału pionowego handlu wewnątrzgałęziowego produktami wysokiej jakości. (abstrakt oryginalny)

This article aims to identify the changes in Poland's intra-industry trade (IIT) in the period 1995-2014 in comparison with the other 9 Central and Eastern European countries (CEECs) - the EU Member States (also referred to as the EU-9) - and to assess the resulting changes in the competitiveness of Polish foreign trade. We analyse the changes in Poland's trade in the context of IIT for several reasons: (a) IIT is considered to be more beneficial than inter-industry specialisation, (b) IIT intensity is an important indication of the degree of convergence of the trading partners, (c) changes in IIT illustrate the evolution of trade competitiveness. The analysis covered Poland's trade with 3 groups of trading partners: the EU-15, the EU-9 and other countries. In order to show the changes in the intensity and nature of intra-industry specialisation, the Grubel-Lloyd index was computed on the basis of the Comtrade database. The main conclusions are as follows: IIT was a vital driver of Poland's trade integration with all three groups of trading partners under examination. Its development indicated a significant improvement in the commodity structure of trade, reflected in a marked rise in the share of vertical intra-industry trade in high-quality products in total trade.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambroziak Ł., 2010, The Foreign Direct Investments (FDI) as a Factor of Intra-Industry Trade Development in the EU New Member States, Warsaw School of Economics, Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research, Warsaw.
 2. Ambroziak Ł., 2012, FDI and Intra-Industry Trade: Theory and Empirical Evidence from the Visegrad Countries, International Journal of Economics and Business Research, no. 1-2.
 3. Ambroziak Ł., 2013, Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel wewnątrzgałęziowy państw Grupy Wyszehradzkiej, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 4. Balassa В., 1966, Tariff Reductions and Trade in Manufactures Among the Industrial Countries, American Economic Review, no. 56.
 5. Cieślik A., 2008, Multinational Firms and International Fragmentation of Production in Poland, Working Papers of the Institute of International Business University of Gdańsk, no. 25.
 6. Czarny E., 2002, Teoria i praktyka handlu wewnątrzgałęziowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 7. Czarny E., Sledziewska K, 2008, Poland's Intra-Industry Trade with the European Union at the Beginning of the 21th Century, [in:] Poland. Competitiveness Report 2008. Focus on Services, ed. M.A. Weresa, Warsaw School of Economics, Warszawa.
 8. Czarny E., Sledziewska K., 2009, Polski handel wewnątrzgałęziowy z Unią Europejską w latach 2000-2007, [in:] Polska w handlu światowym, eds. E. Czarny, K. Śledziewska, PWE, Warszawa.
 9. Dautovic E., Orszaghova L., Schudel W., 2014, Intra-Industry Trade Between CESEE Countries and the EU-15, ECB Working Paper Series, no. 1719.
 10. Faustino H., Leita o N., 2009, Intra-Industry Trade and Labor Costs: The Smooth Adjustment Hypothesis, Working Paper Series of the School of Economics and Management at the Technical University of Lisbon, no. 17, http://pascal.iseg.utl.pt/~depeco/wp/wp 172009.pdf [access: 20.06.2016].
 11. Fontagne L., Freudenberg M., 1997, Intra-industry Trade: Methodological Issues Reconsidered, CEPII Working Paper, no. 1, http://www.cepii.fr/PDF_PUB/wp/1997/wpl997-01.pdf [access: 20.06.2016].
 12. Fontagne L., Freudenberg M., Peridy N., 1998, Intra-industry Trade and the Single Market: Quality Matters, EPR Discussion Paper, no. 1959, https://www.researchgate.net/publi- cation/475111l_Intra-Industiy_Trade_and_the_Single_Market_Quality_Matters [access: 20.06.2016].
 13. Grubel H.G., Lloyd P.J., 1975, Intra-industry Trade: The Theory and the Measurement of International Trade in Differentiated Products, МасМillаn, London.
 14. Hine R.C., Greenaway D., Milner Ch., 2008, Vertical and Horizontal Intra-industry Trade: An Analysis of Country- and Industry-Specific Determinants, [in:] Intra-industry Trade and Adjustment, eds. M. Brülhart, R.C. Hine, МасМillаn, London.
 15. Kawecka-Wyrzykowska E., 2009a, Evolving Pattern of Foreign Trade Specialization of the New Member States of the EU: The Case of Automotive Industry, [in:] Five Years of An Enlarged EU. A Positive Sum Game, eds. F. Keereman, I. Szekely, Springer Verlag, Heidelberg - London.
 16. Kawecka-Wyrzykowska E., 2009b, Evolving Pattern of Foreign Trade Specialization of the Visegrad Countries, [in:] Five Years of the EU Eastward Enlargement - Effects on Visegrad Countries: Lessons for the Future, ed. E. Kawecka-Wyrzykowska, SGH, Warszawa.
 17. Kenen P.B., 1969, The Theory of Optimum Currency Areas: An Eclectic View, [in:] Monetary Problems of the International Economy, eds. R.A. Mundell, A.K. Swoboda, University of Chicago Press, Chicago - London.
 18. Lloyd P.J., 2002, Controversies Concerning Intra-industry Trade, [in:] Frontiers of Research in Intra- industry Trade, eds. P.J. Lloyd, H.-H. Lee, Palgrave МасМillаn, New York.
 19. Misala J., 1985, Wymiana wewnątrzgałęziowa w polskim handlu zagranicznym, Ekonomista, nr 3.
 20. Misala J., Pluciński E.M., 2000, Handel wewnątrzgałęziowy między Polską a Unią Europejską. Teoria i praktyka, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 21. Molendowski E., 2006, Handel wewnątrzgałęziowy krajów CEFTA z państwami Unii Europejskiej, Gospodarka Narodowa, nr 5-6.
 22. Molendowski E., 2013, The Visegrad Group Countries: Changes in Intra-industry Competitiveness of Their Economies During the World Financial and Economic Crisis, Procedia - Social and Behavioral Sciences, no. 110, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S1877042813055870 [access: 20.06.2016].
 23. Molendowski E., Polan W., 2013, Changes in Intra-industry Competitiveness of the New Member States (EU-10) Economies During the Crisis, the Years 2009-2011, Comparative Economic Research, no 3.
 24. Richter R., 2009, Comments on Chapter 2 and 3, [in:] Five Years of an Enlarged EU: A Positive Sum Game, eds. F. Keereman, I. Szekely, Springer Verlag, Heidelberg - London.
 25. Ruffin R.J., 1999, The Nature and Significance of Intra-industry Trade, Economic and Financial Review, 4th Quarter, https://www.dallasfed.org/assets/documents/research/efr/1999/ efr9904a.pdf [access: 20.06.2016].
 26. Talar S., 2012, Wewnątrzgałęziowa wymiana handlowa Polski w warunkach integracji, Studia Ekonomiczne, nr 123.
 27. Toporowski P., 2010, The Post-Accession Patterns of Intra-industry Trade Between New Member States and EU-15: Why So Different?, paper presented at ETSG 2010 Lausanne, Twelfh Annual Conference, 9-11 September 2010, Faculty of Business and Economics, University of Lausanne, http://www.etsg.org/ETSG2010/papers/Toporowski.pdf [access: 20.06.2016].
 28. Toporowski P., 2012, The Impact of Global Economic Crisis on the Intra-industry Trade of Visegrad Group Countries and the EU-15, International Journal of Management and Economics, no. 33.
 29. Verdoorn P.J., I960, The Intra-Bloc Trade of the Benelux, [in:] Economic Consequences of the Size of Nation, ed. E.A.G. Robinson, MacMillan, London.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.025.5606
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu