BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kucharska-Stasiak Ewa (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wycena nieruchomości w gospodarce globalnej
Property Valuation in the Global Economy
Źródło
International Business and Global Economy, 2016, nr 35/1, s. 429-440, bibliogr. 25 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Nieruchomości, Wycena nieruchomości
Real estate, Real estate valuation
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Przedmiotem rozważań jest dążenie do ujednolicenia wyceny nieruchomości rozumianej jako proces i jako wynik tego procesu. W artykule podjęto próbę oceny skuteczności dążenia międzynarodowych organizacji do opracowania i promowania jednolitego modelu wyceny nieruchomości oraz wskazano przyczyny i skutki niepowodzenia tych usiłowań. W tym celu dokonano przeglądu literatury przedmiotu oraz poddano analizie Międzynarodowe i Europejskie Standardy Wyceny i prawodawstwo Unii Europejskiej. Przeprowadzona analiza ujawniła, że ujednolicenie wyceny poprzez standaryzację nie powiodło się. Trwa proces harmonizacji wyceny, który - z powodu zróżnicowania regulacji prawnych, a także ambicji krajowych instytucji - ma niewielkie szanse powodzenia. Wpływa to niekorzystnie na porównywalność wycen rozumianych jako wynik. (abstrakt oryginalny)

The subject of the discussion is striving for unification of the property valuation, understood both as a process and as a result of this process. The article attempts to assess the effectiveness of the efforts of international organizations to develop and promote a single model of the property valuation and to indicate the causes and consequences of the failure of this effort. The methods used include analysis of the relevant literature and analysis of International and European Valuation Standards as well as European Union legislation. The analysis reveals that the process of unification of valuation through standardization has failed. It is visible at the stage of defining the value of the property and its interpretation as well as the principles of drawing up the valuation report. The process of unification takes the form of harmonization of valuation, which, mainly due to different legal regulations and ambitions of national institutions, also has little chance of success. This has an adverse effect on the comparability of estimates, understood as the outcome of the process of achieving the value. For the sake of the recipients of valuations, there is an urgent need for international research on differences in national legal systems in order to explain their impact on the estimated value.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adair A., Downie M.L., McGreal S., Vos G., 1996, European Valuation Practice, Theory and Techniques, E&FN Spon, London.
 2. Adair A., Crosby N., McGreal S., Hemphill L., Lay Cheng Lim J., 2014, The Role of International and Local Valuation Standards in Influencing Valuation Practice in Emerging and Established Markets, RICS, London.
 3. Brett M., 2002, Valuation Standards for the Global Market, RICS, Leading Edge Series, no. 11.
 4. Champness P., 1997, Approved European Property Valuation Standards Commissioned by TEGoVA.
 5. Dorchester J.D., Vella J.J., 2000, Valuation and the Appraisal Institute in a Global Economy. The European Initiative, The Appraisal Journal, no. 1.
 6. Dratwińska-Kania В., 2011, Ujednolicenie regulacji rachunkowości w skali międzynarodowej i jej główne problemy, [w:] Problemy harmonizacji rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 7. Dz. Urz. L176 z 27.06.2013, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012.
 8. Dz. Urz. L 60 z 28.02.2014, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniająca dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie UE nr 109/2010.
 9. Edge J.A., 2001, The Globalization of Real Estate Appraisal. A European Perspective, The Appraisal Journal, no. 1.
 10. ESW, 2001, Europejskie standardy wyceny 2000, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa.
 11. ESW, 2009, Europejskie standardy wyceny 2009, red. E. Hopfer, wyd. 6, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa.
 12. ESW, 2013, Europejskie Standardy Wyceny 2012, red. M. Trojanek, J. Konowalczuk, T. Romian, wyd. 7, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa.
 13. Kucharska-Stasiak E., 2015, Wpływ współczesnych koncepcji wyceny na metodykę wyceny nieruchomości w Polsce, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, t. 1, nr 36.
 14. Kucharska-Stasiak E., 2016, Ekonomiczny wymiar nieruchomości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Lorenz D.P., 2006, The Application of Sustainable Development. Principles to the Theory and Practice of Property Valuation, Universitätsverlag Karlsruhe.
 16. Marshall A., 1925, Zasady ekonomii, Wyd. M. Arcta, Warszawa.
 17. Miller N., Matkosyan S., 2003, The Academic Roots and Evolution of Real Estate Appraisal, The Appraisal Journal, no. 4.
 18. MSW, 2005, Międzynarodowe Standardy Wyceny 2005 (wydanie polskie), red. E. Kucharska-Stasiak, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa.
 19. MSW, 2009, Międzynarodowe Standardy Wyceny 2007 (wydanie polskie), red. M. Trojanek, J. Konowalczuk, T. Ramian, Polska Federaq'a Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa.
 20. MSW, 2011, Międzynarodowe Standardy Wyceny 2011 (wydanie polskie), red. M. Trojanek, J. Konowalczuk, T. Ramian, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa.
 21. Naubereit P., 2008, The Harmonization of Property Valuation. The Role of Valuation Parameters and Terminology, ERES.
 22. Novelli N., Procter A., 1992, Real Estate Valuation. A Transatlantic Perspective, The Appraisal Journal, no. 4.
 23. The Appraisal of Real Estate, 2012,14th edition, Appraisal Institute, Chicago.
 24. Thorn Ch., 2007, Valuation Standards and the New Red Book, The Valuation Journal, no. 2.
 25. Wycena nieruchomości. Wydanie polskie, 2000, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych - Appraisal Institute, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.031.5612
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu