BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Młody Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Reindustrialisation of the European Union Member States in the Context of Reshoring
Reindustrializacja krajów Unii Europejskiej w kontekście reshoringu
Źródło
International Business and Global Economy, 2016, nr 35/1, s. 455-467, bibliogr. 38 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Polityka przemysłowa, Przemysł, Konkurencyjność przemysłowa, Lokalizacja produkcji przemysłowej, Reindustrializacja, Reshoring
Industrial policy, Industry, Industrial competitiveness, Industrial production location, Reindustrialisation, Reshoring
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W ostatnich latach w literaturze wielokrotnie podawano w wątpliwość zalety relokacji procesów produkcyjnych w kierunku niskokosztowych krajów azjatyckich, zwracając uwagę na znaczące różnice pomiędzy początkowo szacowanymi a faktycznie osiągniętymi przez przedsiębiorstwa oszczędnościami. W rezultacie część KTN podjęła działania, których efektem było zmniejszenie zaangażowania w operacje międzynarodowe (deinternacjonalizacja) lub przeniesienie procesów biznesowych z powrotem do krajów macierzystych (reshoring). Obecna debata na temat potrzeby reindustrializacji krajów Unii Europejskiej, tocząca się wśród naukowców, praktyków biznesu i polityków, bazuje w dużej mierze na oczekiwaniach, że powrót firm produkcyjnych przyczyni się do przywrócenia konkurencyjności gospodarek UE. Celem artykułu jest ocena możliwości reindustrializacji Unii Europejskiej w kontekście jej długofalowej strategii przemysłowej oraz trendu reshoringu, postrzeganego jako jedna z głównych szans na wzmocnienie europejskiego potencjału przemysłowego. Badanie oparto na wnioskach płynących z pogłębionych i krytycznych studiów literaturowych.(abstrakt oryginalny)

In the recent years, the academic literature has repeatedly expressed its doubts with regard to the advantages of the relocation of production to the low-cost Asian countries, drawing attention to the significant differences between the initially estimated and the actually achieved savings. As a result, some MNCs have undertaken activities which resulted in the decrease of the engagement in international operations (de-internationalization) or in the transfer of business processes back to the home countries (reshoring). The current debate regarding the necessity of reindustrialization of the EU member states, which has been taking place among scientists, business practitioners and politicians, is largely based on the expectations that the return of the production companies will contribute to the restoration of the competitiveness of the EU economies. The goal of the article is to evaluate the possibility of reindustrialization of the EU in the context of its long-term industrial strategy and the reshoring trend, perceived as one of the main chances to strengthen the European industrial potential. The research was based on the conclusions drawn from the in-depth and critical literature review. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arlbjorn J.S., Mikkelsen O.S., 2014, Backshoring Manufacturing: Notes on an Important But Under-Researched. Theme, Journal of Purchasing & Supply Management, no. 1.
 2. AT Kearney, 2015, U.S. Reshoring: Over Before it Began?, https://www.atkearney.com/docuents/10192/7070019/US+Reshormg.pd£/14777afa-0cl4-460e-937b-11233be340b6 [access: 12.03.2016].
 3. Bailey D., De Propris L., 2014, Manufacturing Reshoring and Its Limits: The UK Automotive Case, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, no. 3.
 4. Bellego С., 2014, Reshoring: A Multifaceted Decision Involving Much More Than Just Labour Costs, Le 4 Pages, no. 30.
 5. Canham S., Hamilton R.T., 2013, SME Internationalisation: Offshoring, Backshoring, or Staying at Home in New Zealand, Strategic Outsourcing: An International Journal, no. 3.
 6. Dachs В., Zanker С., 2014, Backshoring of Production Activities in European Manufacturing, EMS Bulletin, no. 3, http://wwwjsi.fraimhofere/isi-wAssets/docs/Veri/publikationeri/ EMS-Bulletin-3_en3.pdf [access: 17.06.2015].
 7. De Backer K., Menon С., Desnoyers-James I., Moussiegt L., 2016, Reshoring: Myth or Reality?, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, no. 27, OECD Publishing, Paris.
 8. EC, 2010, European Commission, Europe 2020: A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET EN BARROSO % 20007 - Europe 2020 - EN version.pdf [access: 21.03.2016].
 9. EC COM, 2010a, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: An Integrated Industrial Policy for the Globalisation Era Putting Competitiveness and Sustainability at Centre Stage, COM(2010) 0614 final, http://eur-lex.europa.euAegalontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0614&from=EN [access: 25.03.2016].
 10. EC COM, 2010b, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Taxation: Removing Cross-Border Tax Obstacles for EU Citizens, COM(2010), http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/tax_ policy/com(2010)769_en.pdf [access: 21.03.2016].
 11. EC COM, 2012, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A Stronger European Industry for Growth and Economic Recovery, COM(2012) 582 final, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0582:FIN:EN: PDF [access: 22.03.2016].
 12. EC COM, 2014, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: For a European Industrial Renaissance, COM(2014) 014 final, http://eur-lex.europa.eu/ legal-content/EN/TXT/PDF/?im=CELEX:52014DC0014&from=EN [access: 21.03.2015].
 13. Ellram, L.M., 2013, Off-Shoring, Reshoring and the Manufacturing Location Decision, Journal of Supply Chain Management, no. 2.
 14. European Competitiveness Report, 2013, Towards Knowledge Driven Reindustrialisation: EU Production and Trade Based on Key Enabling Technologies, http://edz.bib.uni-mannheim.de/daten/edz-h/gdb/13/eu-2013-eur-comp-rep_en.pdf [access: 26.06.2016].
 15. Eurostat 2016a, European Statistical Office, http://ec.europa.eu/eurostat [access: 14.03.2016].
 16. Eurostat 2016b, Research and Development Expenditure, By Sectors of Performance, http://ec.eu- ropa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/tsc00001 [access: 25.03.2016].
 17. EY, 2015, Reshoring Manufacturing: Time to Seize the Opportunity, http://www.ey.com/Publi- cation/vwLUAssets/Reshoring_manufacturing_% E2% 80 % 94_time_to_seize_the_ opportunity/$FILĘ/3451_E Y% 20Reshoring% 20Report_V8 0nline.pdf [access: 22.02.2016].
 18. Fratocchi L., Ancari A., Barbieri P., Di Mauro C., Troiano A., Vgnoli M., Zanoni A., 2015, Manufacturing Back- and Near-Reshoring: A Comparison of European and North American, [in:] Research in the Decision Sciences for Innovations in Global Supply Chain Networks: Best Papers from the 2014 Annual Conference, eds. J. Stentoft, G. Vastag, A. Paula, Pearson Education, Inc., Old Tappan, New Jersey.
 19. Fratocchi L., Maura, С., Barbieri, P., Nassimbeni, G., 2014, When Manufacturing Moves Back: Concepts and Questions, Journal of Purchasing & Supply Management, no. 20.
 20. Grappi S., Romani S., Bagozzi R.P., 2015, Consumer Stakeholder Responses to Reshoring Strategies, Journal of the Academy of Marketing Science, no. 4.
 21. Gray J.V., Skowroński К., Esenduran G., Rungtusanatham M.J., 2013, The Reshoring Phenomenon: What Supply Chain Academics Ought to Know and Should Do, Journal of Supply Chain Management, no. 2.
 22. Hays plc., 2015, Hays Global Skills Index, http:/Avww.hays-index.com [access: 25.03.2016].
 23. Iozia E.M., Leiriäo J.C., 2014, Opinion of the European Economic and Social Committee on the Reshoring of EU Industries in the Framework of Reindustrialization, Official Journal of the European Union, 2014/C 311/03, http://eur-lex.europa.ei^egal-content/E^XT/PDF/ ?uri =CELEX:52013IE6859&from=EN [access: 26.06.2016].
 24. Kinkel S., 2012, Trends in Production Relocation and Back-Shoring Activities: Changing Patterns in the Course of the Global Economic Crisis, International Journal of Operations & Production Management, no. 6.
 25. Kinkel S., 2014, Future and Impact of Backshoring: Some Conclusions from 15 Years of Research on German Practices, Journal of Purchasing and Supply Management, no. 1.
 26. Kinkel S., Maloca S., 2009, Drivers and Antecedents of Manufacturing Off shoring and Back- shoring: A German Perspective, Journal of Purchasing & Supply Management, no. 15.
 27. Leibi P., Morefield R., Pfeiffer R., 2011, A Study of Effects of Back-Shoring in the EU, Journal of Business and Behavioural Sciences, no. 2.
 28. Martinez-Mora С., Merino F., 2014, Offshoring in the Spanish Footwear Industry: A Return Journey?, Journal of Purchasing & Supply Management, no. 4.
 29. OECD, 2011, Attractiveness for Innovation: Location Factors for International Investment, OECD Publishing, Paris.
 30. Pashev K., Casini P., Kay N., Pantea S., 2015, EU Structural Change 2015, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 31. Pearce J.A., 2014, Why Domestic Outsourcing is Leading America's Reemergence in Global Manufacturing, Business Horizons, no. 1.
 32. Shih W.C., 2014, What it Takes to Reshore Manufacturing Successfully, MIT Sloan Management Review, no. 1.
 33. Tate W.L., 2014, Offshoring and Reshoring: U.S. Insights and Research Challenges, Journal of Purchasing and Supply Management, no. 1.
 34. Tate W.L., Ellram L.M., Schoenherr Т., Petersen K.J., 2014, Global Competitive Conditions Driving the Manufacturing Location Decision, Business Horizons, no. 3.
 35. TBCG, 2013, The Boston Consulting Group, The U.S. as One of the Developed World's Lowest- Cost Manufacturers: Behind the American Export Surge, https://www.bcgperspectives. com/content/articlesAean_manufactming_som-cmg_procurement_behind_american_ export_surge/ [access: 25.03.2016].
 36. TEIU, 2014, The Economist Intelligence Unit, Still Making It. An Analysis of Manufacturing Labour Costs in China, https://www.ciaonet.org/attachments/27502/uploads [access: 25.03.2015].
 37. Van den Bossche P., Gupta P., Gutierrez H., Gupta A., 2014, Solving the Reshoring Dilemma, Logistics Management, no. 3.
 38. Westkämper E., 2014, Towards the Re-Industrialization of Europe: A Concept for Manufacturing for 2030, Springer, Berlin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.033.5614
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu