BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Molendowski Edward (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
European Union Accession and the Intensity of Intra-industry Trade in the New Member States in 1995-2014
Akcesja do Unii Europejskiej i kształtowanie się intensywności handlu wewnątrzgałęziowego nowych państw członkowskich w latach 1995-2014
Źródło
International Business and Global Economy, 2016, nr 35/1, s. 468-481, bibliogr. 28 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Handel wewnątrzgałęziowy, Handel zagraniczny
Intra-industry trade, Foreign trade
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Artykuł jest prezentacją fragmentu wyników szerszej analizy zmierzającej do zbadania wpływu kształtowania się strumieni handlu wewnątrzgałęziowego nowych państw członkowskich (UE-10) na ich dostosowanie do wymogów jednolitego rynku europejskiego. Na potrzeby analizy wyodrębniono dwa etapy, tj. lata 1995-2003 (okres przed przystąpieniem badanych państw do UE) oraz lata 2004-2014 (okres po akcesji). Etap 2004-2014 podzielono następnie na dwa kolejne, tj. lata 2004-2008 (przed kryzysem) oraz 2009-2014 (po wybuchu światowego kryzysu). Ważnym czynnikiem, który brano pod uwagę, były różnice w warunkach prowadzenia wymiany handlowej wynikające z podpisanych przez badane państwa porozumień o liberalizacji, a od 2004 - jako konsekwencja przyjęcia przez nie zasad wspólnej polityki handlowej UE. Kraje objęte analizą zostały podzielone na dwie grupy: kraje UE-15 oraz kraje UE-10. Analizę intensywności wymiany wewnątrzgałęziowej przeprowadzono w oparciu o zagregowany, multilateralny wskaźnik IIT, liczony na poziomie 6-cyfrowych kodów CN wg formuły zaproponowanej przez Grubela-Lloyda. Artykuł kończy zestawienie najważniejszych wniosków wynikających z prezentowanej analizy. (abstrakt oryginalny)

This article presents a part of the results of a broader analysis aimed to examine the impact of intra-industry trade flows of the new EU Member States (the EU-10) on their adjustments to the requirements of the single European market. For the purpose of the analysis, the period covered was broken down into two stages, i.e. the years 1995-2003 (the period before the accession of the countries concerned to the EU) and 2004-2014 (the post-accession period). The stage 2004-2014 was further divided into the years 2004-2008 (before the crisis) and 2009-2014 (after the outbreak of the world crisis). An important factor taken into account were the differences in trade conditions resulting from the liberalisation agreements signed by the countries concerned and, after 2004, from their adoption of the EU common commercial policy rules. The countries under examination were divided into two groups: the EU-15 and the EU-10. The analysis of the intensity of intra-industry trade was based on the aggregate multilateral IIT index computed at the 6-digit CN code level in accordance with the Grubel-Lloyd formula. The article ends with a summary of the most important conclusions from the analysis presented. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambroziak Ł., 2013, Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel wewnątrzgałęziowy państw Grupy Wyszehradzkiej, IBRKK, Warszawa.
 2. Balassa В., 1966, Tariff Reductions and Trade in Manufactures among the Industrial Countries, American Economic Review, vol. 106.
 3. Balassa В., Bauwens L., 1987, Intra-industry Specialisation in a Multi-Country and Multi-Industry Framework, The Economic Journal, no. 388.
 4. Czarny E., 2002, Teoria i praktyka handlu wewnątrzgałęziowego, SGH, Warszawa.
 5. Czarny E., Śledziewska K., 2009, Polska w handlu międzynarodowym, PWE, Warszawa.
 6. European Economy, 2006, Enlargement, Two Years After: An Economic Evaluation, Occasional Paper No. 24, http://ec.europa.eii/economy_finance/publications/publication7548_ en.pdf [access: 08.07.2016].
 7. Falvey R., 1981, Commercial Policy and Intra-industry Trade, Journal of International Economics, vol. 11.
 8. Gray H.P., 1988, Intra-industry Trade: An 'Untidy' Phenomenon, Weltwirtschaftliches Archiv, vol. 124.
 9. Grubel H.G., Lloyd P.J., 1975, Intra-industry Trade: The Theory and the Measurement of International Trade in Differentiated Products, Macmillan, London.
 10. Janda K., Munich D., 2004, The Intra-industry Trade of the Czech Republic in the Economic Transition, Emerging Markets Finance and Trade, no. 2.
 11. Jeliński В., 2009, Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 12. Kaliszuk E., 2006, Zmiana w polityce handlowej UE - biznes ponad sentymenty?, Wspólnoty Europejskie, nr 12.
 13. Kaliszuk E., Synowiec E., 2001, Wspólna polityka handlowa, [in:] Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa, ed. E. Kawecka-Wyrzykowska, IKCHZ, Warszawa.
 14. Kang D., 2010, Intra-industry Trade in an Enlarged Europe: Trend of Intra-industry Trade in the European Union and its Determinants, Korea Institute for International Economic Policy (KIEP), Working Paper No. 2.
 15. Kawecka-Wyrzykowska E., 2004, Skutki przyjęcia przez Polskę wspólnej polityki handlowej UE, [in:] Polska w Unii Europejskiej, t. 2, ed. E. Kawecka-Wyrzykowska, IKCHZ, Warszawa.
 16. Kawecka-Wyrzykowska E., 2009, Evolving Pattern of Intra-industry Trade Specialization of the New Member States (NMS) of the EU: The Case of Automotive Industry, European Economy, Economic Paper No. 364.
 17. Kawecka-Wyrzykowska E., BłaszczukM., Kopeć U., 2005, The Progress of Integration of the Countries of Central and Eastern Europe with the European Union, [in:] New Europe - Report on Transformation, XV Economic Forum, Krynica.
 18. Kawecka-Wyrzykowska E., Freyberg E., Rotfeld A.D., 2006, The International Cooperation, Economic Integration and Foreign Policy of Central and Eastern European Countries, [in:] New Europe - Report on Transformation, XVI Economic Forum, Krynica.
 19. Loertscher R., Wolter F., 1980, Determinants of Intra-industry Trade: Among Countries and across Industries, Weltwirtschaftliches Archiv, vol. 116.
 20. Misala J., 2005, Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, SGH, Warszawa.
 21. Misala J., Pluciński E. M., 2000, Handel wewnątrzgałęziowy. Teoria i praktyka, Elipsa, Warszawa.
 22. Molendowski E., 2007, Liberalizacja wymiany handlowej krajów Europy Środkowowschodniej w okresie transformacji ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń krajów CEFTA, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 23. Molendowski E., 2012, Integracja handlowa w Nowych Państwach Członkowskich (UE-10), Difin, Warszawa.
 24. Molendowski E., Polan W., 2012, Procesy dostosowawcze nowych państw członkowskich (UE-10) w kierunku jednolitego rynku - analiza zmian podobieństwa struktur, [in:] Przyszłość integracji europejskiej. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej, CEDWEWU.PL, Warszawa.
 25. Molendowski E., Polan W., 2015, Handel wewnątrzgałęziowy - miernikiem międzynarodowej pozycji konkurencyjnej gospodarek, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 41.
 26. UKIE, 2009, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 5 lat Polski w Unii Europejskiej, KRA-BOX Drukarnia offsetowa, Warszawa, https://www.msz.gov.pl/resource/e4c925e2-b40f-45bf- 93ffi-a7af48349bl4 [access: 08.07.2016].
 27. WITS, 2015, World Integrated Trade Solution, http://wits.worldbank.org [access: 02.11.2015].
 28. Zielińska-Głębocka A., 1996, Handel krajów uprzemysłowionych w świetle teorii handlu międzynarodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.034.5615
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu