BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieteska Stanisław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników a szkody spowodowane pestycydami
Compulsory Insurance of Civil Liability of Farmers and the Damage Caused by Pesticides
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 753-764, tab., bibliogr. 38 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia rolnicze, Ubezpieczenia obowiązkowe, Odpowiedzialność cywilna, Środki ochrony roślin
Agriculture insurance, Compulsory insurance, Civil liability, Plant protection measures
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W Polsce obowiązuje obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników za szkody wyrządzone osobom trzecim. Jednocześnie powstaje problem stosowania środków ochrony roślin. W literaturze coraz częściej mówi się o pozostałościach pestycydów w produktach rolnych i zwierzęcych. W artykule naświetlamy skalę stosowania środków ochrony roślin i ich skutki dla środowiska i zdrowia ludności. Podejmujemy dyskusję, czy skutki pozostałości pestycydów powinny być ujęte w zakresie odpowiedzialności cywilnej tego ubezpieczenia. (abstrakt oryginalny)

In Poland there is a compulsory insurance of civil liability of farmers for damage to third parties. At the same time there is a problem the use of plant protection. In the literature more and more talk about pesticide residues in agricultural products and livestock. In this article we discuss the scale of the use of pesticides and their effects on the environment and health of the population. We debate whether the effects of pesticide residues should be included in the scope of this liability insurance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chmielowska D., Banach P. (2007), Czy środki ochrony roślin stanowią zagrożenie dla mikroorganizmów i środowiska glebowego, Pierwsza Krajowa konferencja Ekotoksykologiczna, 14-16.X, JUNG-PIB, Puławy.
 2. Czubkowska S. (2015), Zalewają nas niebezpieczne pestycydy, "Dziennik Gazeta prawna" z 22 października.
 3. Domaradzki K., Sadowski J., Kucharski M. (2011), Poziom pozostałości substancji aktywnych herbicydów w glebie w zależności od wybranych czynników, "Roczniki Gleboznawcze" nr 1.
 4. Elkner K., Szwejda J. (2001), Wpływ pestycydów i ich mieszanin na jakość świeżych, kwaszonych i konserwowych ogórków, "Acta Agrobotanica" nr 1, s. 197-201.
 5. Gawora-Ziółek M., Jurewicz J., Hanke W. (2005), Ekspozycja na pestycydy kobiet w ciąży pracujących w rolnictwie, "Medycyna Pracy" nr 3.
 6. Gnusowski B., Nowacka A. i in. (2012), Pozostałości środków ochrony roślin w próbkach płodów rolnych pobieranych w 2010 r. zgodnie z wspólnotowym programem kontroli "Progress in plant protection", "Postępy w Ochronie Roślin" nr 52 (1).
 7. Gnusowski B., Nowacka A., Walorczyk S. i in. (2012), Badania pozostałości środków chemicznej ochrony roślin w płodach rolnych, roślinnych produktach spożywczych i paszach pochodzących z produkcji ekologicznej w 2010 r. "Progress in Plant protection", "Postępy w Ochronie Roślin" nr 52 (11).
 8. Haratym-Maj A., Dudra-Jastrzębska M., Kapka-Skrzypczak L., Raszewski G., Andres-Mach A. (2012), Przyczyny alergicznego kontaktowego zapalenia skóry u osób zamieszkałych na terenach upraw wymagających intensywnej ochrony chemicznej, "Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" nr 12.
 9. Jurewicz J., Hanke W., Sobola W. i in. (2004), Stosowane w Polsce środki ochrony roślin a ryzyko zaburzeń reprodukcji u osób pracujących w rolnictwie i w gospodarstwach ogrodniczych, "Medycyna Pracy" nr 3.
 10. Łozowicka B., Hrynko I., Rutkowska E. i in. (2012), Pozostałości środków ochrony roślin w owocach i warzywach z północno-wschodniej Polski (2008-2011), "Postępy w Ochronie Roślin" nr 52 (2), s. 423-430.
 11. Majczakowa W. (2001), Wszechobecność pestycydów w środowisku pracy, w: Ryzyko zdrowotne stosowania pestycydów - problemy teoretyczne i praktyczne, red. S. Toś-Luty, Instytut Medycyny Wsi, Lublin, s. 23-30.
 12. Makles Z., Domański W. (2009), Ślady pestycydów - niebezpieczne dla człowieka i środowiska, "Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" nr 1.
 13. Mazurkiewicz J., Czarnecki T. (2011), Zawartość pozostałości pestycydów chloroekologicznych w wybranych mrożonych warzywach z rynku lubelskiego, "Acta Agrophysica" nr 17 (1).
 14. Miranowicz-Dzierżawska K. (2002), Substancje działające szkodliwie na rozrodczość. Zagrożenia, narażenie, uregulowania prawne, "Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" nr 12.
 15. Muszyńska A. (2008), Środki ochrony roślin w ujęciu ekotoksykologicznym - rodzaje badań, dobór gatunków testowanych oraz analiza otrzymanych wyników, w: Ekotoksykologia w ochronie środowiska, PZIiTS Oddział Dolnośląski, s. 231-236.
 16. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (2010, 2012), Informacje o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach w Polsce w 2010 roku, PZH, Warszawa.
 17. Nazimek T. (2001), Chemiczne środki ochrony roślin - wiadomości ogólne, w: Ryzyko zdrowotne stosowania pestycydów - problemy teoretyczne i praktyczne, Instytut Medycyny Wsi, Lublin.
 18. Niewiadomska A., Semeniuk S., Żmudzki J. (2008), Pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia zwierzęcego w latach 1997-2006 w Polsce, "Medycyna Weterynaryjna" nr 84 (10).
 19. Nowacka A., Gnusowski B., Raczkowski M. (2012), Bezpieczeństwo zdrowotne polskich płodów rolnych w 2010 r. związane z pozostałościami środków ochrony roślin, "Postępy w Ochronie Roślin", nr 52 (1).
 20. Panasiuk L. (2001), Epidemiologia zatruć środkami ochrony roślin, w: Ryzyko zdrowotne stosowania pestycydów - problemy teoretyczne i praktyczne, red. S. Toś-Luty, Instytut Medycyny Wsi, Lublin.
 21. Pestycydy w wodzie. Zastosowania układu LC-APCJ-MS/MS z pułapką jonową do wieloskładnikowych analiz pestycydów w wodzie (2009), "Laboratorium" nr 4, s. 28-31.
 22. Piechowicz B. (2006), Wpływ insektycydów modyfikujących funkcjonowanie kanałów sodowych na owady o odmiennej genezie potencjału czynnościowego, rozprawa doktorska, Zakład Toksykologii Zwierząt UMK, Toruń.
 23. Piechowicz B. (2013), Wpływ chemicznych środków ochrony roślin na zdrowie dzieci, "Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" nr 12.
 24. Przybylska A. (1998), Zatrucia chemicznymi środkami ochrony roślin w 1996 r., "Przegląd Epidemiologiczny" nr 1-2.
 25. Przybylska A. (2002), Zatrucia chemicznymi środkami ochrony roślin w 2000 r., "Przegląd Epidemiologiczny" nr 3.
 26. Pyszel A., Wróbel T., Szuba A. (2005), Wpływ narażenia na metale, benzen, pestycydy i tlenek etylenu na układ krwiotwórczy, "Medycyna Pracy" nr 3.
 27. Roszko M., Szymczyk K. (2010), Pozostałości pestycydów w żywności, "Przemysł Spożywczy", czerwiec.
 28. Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. UE L 70 z 16.03.2005).
 29. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 22 listopada 2010 r. w sprawie wykazu substancji aktywnych których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione (Dz.U. nr 235, poz. 1547).
 30. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 lutego 2003 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia i dla środowiska stwarzanego przez substancje chemiczne (Dz.U. poz. 467 z późn. zm.).
 31. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni (Dz.U. nr 85, poz. 801 z późn. zm.).
 32. Rzeszutek J., Popek S. i in. (2014), Zmiany epigenetyczne spowodowane ekspozycją na pestycydy, "Problemy Higieny Epidemiologii" nr 95 (3).
 33. Sadach H. (2001), Narażenie na pestycydy pracowników zatrudnionych w szklarniach, w: Ryzyko zdrowotne stosowania pestycydów - problemy teoretyczne i praktyczne, red. S. Toś-Luty, Instytut Medycyny Wsi, Lublin.
 34. Szwajkowski R. (1972), Jeszcze o szkodach związanych z chemicznymi zabiegami w rolnictwie, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" nr 2.
 35. Śpiewak R. (2004), Zawodowe choroby skóry u rolników indywidualnych, "Postępy Dermatologii i Alergologii XXI" nr 6.
 36. Toś-Luty S., Chodorowska G. (2001), Alergia kontaktowa na środki ochrony roślin u pracowników szklarni, sadów i plantatorów chmielu, w: Ryzyko zdrowotne stosowania pestycydów - problemy teoretyczne i praktyczne, red. S. Toś-Luty, Instytut Medycyny Wsi, Lublin.
 37. Ustawa o ochronie roślin uprawnych z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz.U. z 2001, nr 11, poz. 94).
 38. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywieniu (Dz.U. nr 171, poz. 1225).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-59
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu