BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biczkowski Mirosław (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Wpływ programu PROW na rozwój sektora odnawialnych źródeł energii przez inwestycje w mikroinstalacje prosumenckie
The Effects of the RDP on the Development of the Renewable Energy Sector Through Investments in Prosumers' Microinstallations
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 2, s. 33-39, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Odnawialne źródła energii, Fundusze unijne, Inwestycje, Prosument
Rural areas, Renewable energy sources, EU funds, Investment, Prosumer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie zróżnicowania przestrzennego wniosków na budowę mikroinstalacji prosumenckich złożonych w ramach działania 321. "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" realizowanego w ramach PROW 2007-2013 i tym samym jego wpływu na rozwój sektora związanego z odnawialnymi źródłami energii. Analizę oparto na danych z opublikowanej listy krajowej operacji w zakresie mikroinstalacji prosumenckich w ramach działania 321. PROW. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że najpełniej możliwości związane z dofinansowaniem inwestycji w zakresie instalacji prosumenckich wykorzystali beneficjenci z województw małopolskiego, lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego oraz podlaskiego. Niskim zainteresowaniem działanie to cieszyło się wśród beneficjentów z regionów opolskiego, świętokrzyskiego i lubuskiego, którzy nie wykorzystali szans, które stwarzało to działanie na rozwój sektora OZE.(abstrakt oryginalny)

The paper aims to show the diversity of spatial applications for the construction of micro-installations prosumenckich made under the measure 321 "Basic services for the economy and rural population" implemented under the Rural Development Programme 2007-2013 (RDP), and thus their impact on the development of the sector related to renewable energy. The analysis was based on data from the published list of national operations in the field of micro-installations prosumenckich under the said activities of the RDP Results of this study indicate that the fullest opportunities of co-financing of investments for the installation of prosumer used the beneficiaries of the province of Małopolskie, Lubelskie, Mazowieckie, Łódzkie and Podlaskie. This program did not arouse interest among the beneficiaries of the Opole region, Świętokrzyskie and Lubuskie. They did not take the chance which was given by the development of the RES sector.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Błażejowska Małgorzata. 2015. "Rozwój energetyki prosumenckiej w świetle nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii" Roczniki Naukowe SERiA XVII (6): 38-43.
 2. Bukowski Maciej, Anna Pankowiec, Piotr Szczerba, Aleksander Śniegocki. 2014. "Przełomowa energetyka prosumencka". Warszawa: Wydawnictwo WISE.
 3. KE. 2015. Strategia ramowa na rzecz stabilnej Unii Energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu. Pakiet dotyczący Unii Energetycznej. Bruksela: Komisja Europejska, 25.2.2015.
 4. Motowidlak Tomasz. 2012. "Wpływ kryzysu finansowego strefy euro na rozwój sektora energii odnawialnej UE". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 273: 285-299.
 5. MRiRW. 2007. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Warszawa. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 6. MŚ. 2000. Strategia rozwoju energetyki odnawialnej. Transformacja systemów energetycznych. Pakiet z lipca 2015 roku. Warszawa: Ministerstwo Środowiska.
 7. Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dz.U. 2008, nr 60, poz. 373.
 8. URE. 2015: Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2014 r. Warszawa: Urząd Regulacji Energetyki.
 9. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Dz.U. 1997, nr 54, poz. 348 z późn. zm.
 10. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Dz.U. 2015 poz. 478.
 11. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
 12. Wiśniewski Grzegorz. 2014. "Odnawialne źródła energii dla rolników - potencjał oraz prawne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju". Warszawa. Instytut Energetyki Odnawialnej. http://www.ieo.pl/dokumenty/ aktualnosci/01022014/OZE_dla_rolnictwa_24-01-213.pdf.
 13. Wiśniewski Grzegorz, Anna Oniszk-Popławska. 2015. Krajowy plan rozwoju mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do roku 2030. Warszawa: Instytut Energetyki Odnawialnej.
 14. Wpływ energetyki odnawialnej na europejskich rolników. Tworzenie korzyści dla rolników i społeczeństwa obszarów wiejskich. Raport dla Komisji Europejskiej, Generalnej Dyrekcji ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. 2011. Alterra Wageningen, http://www.ieo.pl/pl/raporty/doc_download/627-korzyci- jakie-mog-odnie-rolnicy-w-efekcie-rozwoju-oze-w-ue-w-tym-w-polsce.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu