BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalewska Ewa (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rozporządzenie wkładem własnym - dyspozycja na wypadek śmierci
Regulation own Contribution - Disposition on Death
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 8, cz. 3, s. 159-171, bibliogr. 19 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Terapia finansów
Słowa kluczowe
Rachunek bankowy, Prawo bankowe, Prawo spadkowe, Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR)
Bank account, Banking law, Succession law, Current account
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci stanowi swego rodzaju przywilej, jaki przysługuje posiadaczowi rachunku bankowego o charakterze oszczędnościowym. Skorzystanie z tej instytucji prawnej jest jedynie uprawnieniem, a nie obowiązkiem. W doktrynie podkreśla się, że de lege lata dyspozycja wkładem na wypadek śmierci jest jednostronną czynnością prawną nazwaną (mortis causa) [Ofiarski 2013, s. 424]. Jednocześnie dyspozycja wkładem na wypadek śmierci stanowi wyjątek od zasady, że po śmierci posiadacza rachunku środki znajdujące się na jego rachunku wchodzą do spadku.(...)
Należy jednak zauważyć, że to ustawowe upoważnienie odnosi się jedynie do rachunków o charakterze oszczędnościowym, tj. do rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej2. Oznacza to, że istota rachunku bankowego przesądza o tym, czy takie uprawnienie przysługuje, czy też nie. Dyspozycja, o której mowa, może być złożona wyłącznie między podmiotami, z których każdy jest stroną określonego podtypu umowy rachunku bankowego i z uwagi na wiążący je stosunek zobowiązaniowy [Ofiarski 2013, s. 424]. W związku z tym w literaturze zwraca się także uwagę [Smykla 2011, s. 168 i nast.], że skoro dyspozycja posiadacza musi być przez bank przyjęta, to oznacza, że powstaje umowne źródło obowiązków banku. Mając powyższe na uwadze, wydaje się, że kwestia ta nie została jednoznacznie rozstrzygnięta w prawie bankowym. (fragment tekstu)

Disposition own contribution in case of death is a specific form of regulation own contribution by the account holder's savings, it means a savings account, savings - settlement account and time deposit savings. This disposition is also an exception to the general rule that the funds collected in the bank account after the death of the holder enter the estate of the deceased. The aim of this study is to analyze the legal solutions in the field of disposal of own contribution, which are valid on the basis of the Banking Law, together with the amendment of regulations relating to these issues and the law on inheritance tax and gift tax. The basic research method used in the study was the analytical method and dogmatic - exegetical. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogucki S. (red.) (2015), Podatek od spadków i darowizn. Komentarz, Warszawa.
 2. Bodył-Szymala P. (2005), Klient w banku, czyli prawo bankowe z perspektyw odbiorcy usług banków, Poznań.
 3. Kawulski A. (2013), Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa.
 4. Ofiarski Z. (2013), Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa.
 5. Smykla B. (2011), Prawo bankowe - komentarz, Warszawa.
 6. Szmitowski P. (2001), Dyspozycja wkładem oszczędnościowym na wypadek śmierci (tzw. zapis bankowy) - zagadnienia praktyczne, "Prawo Bankowe", nr 6.
 7. Święch-Kujawska K. (2013), Pozycja rodziny w polskim prawie podatkowym, Warszawa.
 8. Pyzioł W. (1997), Umowa rachunku bankowego, Kraków.
 9. Ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2004 r. Nr 91 poz. 870).
 10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 128 ze zm.).
 11. Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Tekst jedn. z 2014 r. poz. 1866 ze zm.).
 12. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.).
 13. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadów i darowizn (Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 205 ze zm.).
 14. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Tekst jedn. z 2016 r. poz. 291 ze zm.).
 15. Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1864) - akt oczekujący.
 16. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych (Dz.U. Nr 243, poz. 1762 ze zm.).
 17. Wyrok WSA w Opolu z dnia 27 maja 2015 r. - I SA/Op 159/15.
 18. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 16 maja 2014 r., sygn. ITPB2/436-46/14/DSZ.
 19. http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/8745FC2467059884C1257E51003AE392/ File/3434.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu