BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Domagalska-Grędys Marta (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Zaangażowanie grup producentów w rozwój biogospodarki
Involvement of Producer Groups in the Development of the Bio-Economy
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 2, s. 76-83, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Biogospodarka, Rozwój zrównoważony, Inteligentna specjalizacja, Wyniki badań
Bioeconomy, Sustainable development, Smart specialization, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było określenie zaangażowania zrzeszonych producentów rolnych w rozwój bio - gospodarki. Zaangażowanie oceniano na podstawie wskaźników zużycia nawozów, obecności certyfikatów produkcji integrowanej, ekologicznej i tradycyjnej, posiadania lub respektowania norm i zasad jakości produkcji (m.in. Global G.A.P., BRC). Dodatkowo przedstawiono opinie rolników na temat czynników i przełomowych technologii ograniczających negatywne oddziaływanie produkcji rolnej na środowisko oraz zaangażowania w programy społeczne. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem obserwacji i kwestio - nariusza wywiadu wśród trzynastu grup, reprezentujących 1310 gospodarstw zrzeszonych województwa małopolskiego w 2016 roku. Wyniki potwierdziły znaczne różnice w zaangażowaniu gospodarstw w rozwój biogospodarki pięciu profili produkcji. Badani reprezentowali trzy style zachowań na rzecz biogospodarki (aktywny, oryginalny i słabo zaangażowany). Najaktywniejsze okazały się grupy owocowe, oryginalne za - angażowanie wykazali producenci tytoniu i hodowcy owiec, a najmniejsze doświadczenie w analizowanych działaniach mieli producenci zbóż i producenci trzody chlewnej.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to determine the conditions for the involvement of members of agricultural producers in the developing bio-economy. "Involvement" was evaluated based on: indicators of fertilizer use; the presence of certificates of integrated, organic and traditional production; possession or respect for the norms and principles of quality of production (including Global G.A.P., BRC). In addition, farmers are presented opinions on the factors and breakthrough technologies, limiting the negative impact of farming on the environment, involvement in social programs. The study were conducted using an interview questionnaire among the thirteen groups, representing 1310 households associated Małopolska in 2016. The results confirmed significant differences in the involvement of households in the developing bio-economy five profiles production. The subjects represented three styles of behavior for the bio-economy (active, original and less involved). The most active proved to be a group of fruit original commitment demonstrated tobacco producers and breeders of sheep, and the least experience in the analyzed activities had cereal producers and breeders of pigs(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czapiewska Gabriela. 2013. "Grupy producentów rolnych w rozwoju obszarów wiejskich Pomorza". Acta Universitatis Lodzinsis, Folia Geographica Socio-Oeconomica 13: 165-178.
 2. Filipiak Beata, Magdalena Kogut, Adam Szewczuk, Magdalena Zioło. 2005. Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury . Szczecin: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego.
 3. Godlewska-Majkowska Hanna, Andrzej Buszko. 2014. Uwarunkowania rozwoju biogospdarki na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego. Warszawa: Oficyna wydawnicza SGH.
 4. Gralak Katarzyna. 2015. "Biogospodarka jako obszar inteligentnej specjalizacji regionalnej ". Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 63: 65-74.
 5. Krasowicz Stanisław. 2005. Cechy rolnictwa zrównoważonego. [W] Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Warszawa: Wydawnictwo IERiGŻ-PIB.
 6. Lehtonen Olli, Okkonen Lasse. 2013. "Regional Socio-economic Impacts of Decentralised Bioeconomy: a Case of Suutela Wooden Village". Environment, Development and Suistainability 15: 1.
 7. Newton Lisa H. 2007. Business Ethics and Natura Environment. Oxford: Blackwell Publishing, Marlen Oxford Publishing.
 8. Pajewski Tomasz. 2012. "Biogospodarka jako strategiczny element zrównoważonego rozwoju rolnictwa". Roczniki Naukowe SERiA XIV 5: 179-184.
 9. Słodowa-Hełpa Małgorzata. 2013a. "Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania". Warszawa: Wyd. CeDeWu, s. 141.
 10. Słodowa-Hełpa Małgorzata. 2013b. "Inteligentna specjalizacja polskich regionów. Warunki, wyzwania i dylematy". Roczniki Nauk Społecznych 1: 94.
 11. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej . Dz.U. 2010, nr 113, poz. 753.
 12. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 2013. Analiza rynku nowych technologii w regionie Mazowsza. Raport końcowy. Warszawa: PSDB Sp. z o.o. i EPRD - Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego.
 13. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000880983, dostęp kwiecień 2016.
 14. http://podr.pl/doradztwo/sprzedaz-bezposrednia, dostęp kwiecień 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu