BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podczaszy Joanna (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Społeczne aspekty przepisów o upadłości konsumenckiej w świetle przeprowadzonych badań
Social Aspects of the Provisions on Consumer Bankruptcy in the Light of the Conducted Studies
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 8, cz. 3, s. 173-186, tab., wykr., bibliogr. 16 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Terapia finansów
Słowa kluczowe
Upadłość konsumencka, Niewypłacalność, Dług, Wyniki badań
Consumer bankruptcy, Insolvency, Debt, Research results
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo opolskie, Województwo dolnośląskie
Opolskie Voivodship, Dolnośląskie voivodship
Abstrakt
Niniejszy artykuł ma na celu zobrazowanie procesu legislacyjnego przepisów o upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w Polsce, zaprezentowanie wyników badań ankietowych przeprowadzonych na terenie województwa opolskiego oraz dolnośląskiego oraz badań akt sądowych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu. Autor zakłada, iż instytucja upadłości konsumenckiej jest warunkiem utrzymania systemu społeczno-gospodarczego opartego na długu. Wzrost zadłużenia współczesnego społeczeństwa i idące za nim zagrożenia natury społeczno-gospodarczej uzasadniają konieczność istnienia regulacji prawnych w zakresie upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W ocenie autora państwo oraz instytucje finansowe to głowni interesariusze rozwiązań prawnych w zakresie niewypłacalności. Artykuł, oprócz rozważań na płaszczyźnie logiczno-językowej, zawiera rozważania na płaszczyźnie psychologicznej i socjologicznej, które dotyczą badania prawa jako faktu społecznego, psychicznego i psychospołecznego [Opałek, Wróblewski 1991, ss. 42-43]. Tym samym zastosowano metody i techniki badawcze stosowane w psychologii i socjologii, a mianowicie kwestionariusz ankiety oraz badania empiryczne akt sądowych. Zwolennicy stosowania modelu empirycznego w prawoznawstwie przypisują mu niekwestionowanie walor dowodu naukowego. Teoretycy prawa są zgodni, iż aktualnie głównym celem naukowców winno być podjęcie badań nad stosowaniem i działaniem prawa, a w szczególności weryfikacja, czy obowiązujące przepisy realizują cele, dla jakich zostały uchwalone, co po części realizuje niniejszy artykuł. (fragment tekstu)

It is unquestionable that law is an expression of values thus bankruptcy laws should incorporate social and moral values and find the proper balance between the interest of the creditors (all debts should be repaid, pacta sunt servanda) and the interests of the debtors who have miscalculated risks and suffered from unfortunate change of circumstances (social solidarity). Over-indebtedness is a serious social and economic problem which has to be regulated by law, however the institution of consumer bankruptcy should be a remedy especially dedicated to those who passively led to its excessive debt. This article presents the results of the conducted studies which reinforce the thesis of the necessity of legal regulations in the field of consumer insolvency.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Opałek K., Wroblewski J. (1991), Prawo: metodologia, filozofia, teoria prawa, PWN, Warszawa.
 2. Szpringer W. (2006), Upadłość konsumencka. Inspiracje z rozwiązań światowych oraz rekomendacje dla Polski, wyd. I, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 3. Sojka-Zielińska K. (2011), Historia prawa, LexisNexis, Warszawa.
 4. Kuryłowicz M. (2006), Prawa antyczne. Wykład z historii najstarszych praw świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 5. Projekt ustawy z dnia 22 grudnia 2003 r. o niewypłacalności osoby fizycznej oraz o upadłości konsumenckiej, druk nr 2668,
 6. http://orka.sejm.gov.pl/proc4.nsf/0/1445DC4249294326C12570C700301653?OpenDocument, dostęp: 29 maja 2016 r.
 7. Projekt ustawy z dnia 9 maja 2006 r. o przeciwdziałaniu niewypłacalności oraz o upadłości osoby fizycznej, druk nr 776.
 8. http://orka.sejm.gov.pl/Druki5ka.nsf/0/F59AFA90ABA9E8BEC12571A900440312/$file/776.pdf, dostęp: 29 maja 2016 r.
 9. Projekt ustawy z dnia 25 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze i innych ustaw, druk nr 1892.
 10. http://orka.sejm.gov.pl/Druki5ka.nsf/0/8CAB6A28A1986396C1257307003C689B/$file/1892.pdf ,dostęp: 29 maja 2016 r.
 11. Projekt ustawy z dnia 20 lutego 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze i innych ustaw, druk nr 556.
 12. http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/55C995D573F814F9C12574570041EB05/$file/556.pdf, ,dostęp: 29 maja 2016 r.
 13. Projekt ustawy z dnia 16 lipca 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, druk nr 831.
 14. http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/DD4BAC457CFFB574C1257491003FA22E/$file/831.pdf,dostęp: 29 maja 2016 r.
 15. Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 23 września 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, druk nr 2485,
 16. http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/BB2D80B8C0F3EA2AC1257670003C9E5C/$file/2485.pdf, dostęp: 29 maja 2016 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu